14 april 2021

CDA wil ander afvalbeleid in Enschede

In 2015 nam de gemeenteraad het besluit om per 1 januari 2017 te starten met een nieuw afvalbeleid, het zogenoemde ‘Diftar’. Het Diftar-afvalinzamelingssysteem is niet onbesproken geweest sinds de invoering ervan.  

Het CDA onderschrijft nog steeds het belang van duurzame afvalverwerking in Twente en in Enschede. Maar wij willen wel de opties openhouden voor verbeteringen van en alternatieven voor het huidige afvalbeleid. Daarvoor hebben wij de afgelopen jaren ook meerdere malen verschillende voorstellen gedaan en het college erop bevraagd.

Gesteund door meerdere oppositiepartijen heeft het CDA Enschede deze motie ingediend. We zijn van mening dat het college serieus moet kijken naar de voor- en nadelen en de mogelijke financiële consequenties van het eventueel invoeren van een ander afvalinzamelingssysteem in Enschede. Als het huidige afvalinzamelingssysteem gehandhaafd dient te worden, moeten ook alle andere afwegingen vooraf in beeld zijn gebracht. Enkel dan kan je spreken van een afgewogen besluit voor nu en in de toekomst.

Diverse gemeenteraden in Twente hebben een soortgelijke motie ingediend. De gemeente Haaksbergen kan als voorbeeld worden genomen, waarbij onder andere de fracties van D66 en de VVD nadrukkelijk het college verzocht hebben om in beeld te brengen welke kansen bijvoorbeeld afval-nascheiding kan hebben voor Haaksbergen.

In Enschede zagen de coalitiepartijen (BBE, D66, VVD, PvdA en CU) geen noodzaak voor om het voorstel te ondersteunen voor onderzoek naar een ander afvalbeleid.

Het CDA Enschede is van mening dat de gemeenteraad een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de leefbaarheid van onze wijken. De afvaloverlast in de wijken loopt de spuigaten uit en vraagt om fundamentele aanpassingen in het afvalbeleid. De Enschedese inwoners zijn de overlast beu.

Voorbeelden waardoor de afvaldoelstellingen van een schone en duurzame leefomgeving niet worden gehaald zijn veelvuldig door de inwoners geuit. Denk aan klachten als ongewenste geuren en overlast van ongedierte door rondslingerende verpakkingszakken die in de voortuinen belanden. En denk ook aan de overvolle oranje verpakkingscontainers in de wijken, waar men de verpakkingszakken naast de container plaatst omdat ze er niet meer in passen.  

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in handhaving vanwege onder andere deze illegale ‘bijplaatsingen’. De afgelopen vier jaar heeft handhaving ongeveer 1.3 miljoen euro gekost.

Door deze coalitie is er ook nog gekozen om een bestuurlijke boete op te leggen. Cameratoezicht is inmiddels geopperd en op diverse plaatsen zijn digitale informatieborden geplaatst. Dan hebben we het nog niet over het opfleuren van milieupleintjes met kunstgrasmatten…

Diftar is in beginsel ingevoerd om de inwoners bewust te maken van het belang van afvalscheiding met daarbij de belofte c.q. prikkel dat de inwoners goedkoper uit zouden zijn. Uit het krantenartikel van 3 maart jl. in de Huis-aan-Huis blijken de kosten voor de inwoners juist te zijn gestegen.

De gemeenteraad en het college hebben naar de inwoners toe de plicht om tijdig alternatieven te bekijken. Het is een grondtaak van onze volksvertegenwoordiging om de veel gehoorde signalen uit de samenleving in het debat mee te nemen. De Enschedese CDA-fractie zal zich blijven inzetten voor een ander en beter afvalbeleid.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.