26 februari 2020

Een heel duurzaam recreatiezwembad, dat echter nog veel vragen oproept…

Op woensdag 12 februari 2020 was er een zwembadgebruikersbijeenkomst in het kader van Participatie. Bezoekers konden hun wensen en ideeën kenbaar maken. De uitkomsten moeten input geven aan een nieuw haalbaarheidsonderzoek waaruit opnieuw verschillende scenario’s moeten komen. Kortom: het college lijkt opnieuw te beginnen.

In 2017 heeft de (voormalige) gemeenteraad een zwembadvisie vastgesteld. De visie kon worden omgezet in een raadsvoorstel. Pas in mei 2019 lag er inderdaad een raadsvoorstel, dat echter vlak voor de commissievergadering werd ingetrokken door het college. Dat was het startmoment van onzekerheid voor alle zwemverenigingen en zwembadgebruikers. Het CDA Enschede en de SP Enschede hebben geprobeerd door antwoorden van het college op technische vragen meer duidelijkheid te verkrijgen. De oppositiepartijen hebben op initiatief van het CDA in een gezamenlijke noodbrief het college opgeroepen de vele vragen uit de samenleving te beantwoorden. De coalitiepartijen zegden toe dat iedere bezuiniging op de zwembaden niet bespreekbaar was en zou worden teruggedraaid.

Woensdag 12 februari jl. mochten alle zwembadgebruikers weer op komen draven. Opnieuw mochten zij hun wensen en ideeën kenbaar maken, die overigens wel moeten passen binnen de bezuinigingen. Deze moeten verwerkt worden in een aantal nieuwe scenario’s. Op woensdag 11 maart a.s. zijn de gebruikers weer uitgenodigd en kunnen zij kennis nemen van het ‘nieuwe rapport’. Half april besluit het college over het rapport en in mei 2020 dient er een besluit te zijn genomen door de gemeenteraad.

Het CDA Enschede en SP Enschede hebben een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders n.a.v. de bijeenkomst van 12 februari jl.:

  1. Wat zijn de geraamde kosten van het ‘nieuwe’ haalbaarheidsonderzoek?
  2. Hoe luidt de onderzoeksvraag, gesteld door Sportaal en de gemeente Enschede aan onderzoeksbureau HEVO en wat zijn de onderzoek criteria?
  3. Hoe en wanneer kunnen gebruikers en zwemverenigingen reageren op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van HEVO?
  4. Welke punten uit de zwembadvisie 2017 wil het college meenemen in de volgende zwembadvisie? Welke varianten uit de zwembadvisie 2017 worden meegenomen of geactualiseerd en welke niet. Graag uitleg waarom wel/niet.
  5. Moeten CDA Enschede en de SP Enschede de gebruikersbijeenkomsten van 12 februari en 11 maart beschouwen als de participatiemomenten, zoals genoemd in de beantwoording van vragen van het CDA en de SP?
  6. Wat zijn voor het college en in het bijzonder voor de portefeuillehouder de voorwaarden om tevreden te zijn over de gebruikersparticipatie in het zwembaddossier?
  7. Worden er ook varianten bekeken zonder de taakstelling van 400.000 euro? Graag toelichting hierop.

Mart van Lagen, Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.