14 april 2021

Fietsvisie Enschede

Onlangs heeft de gemeenteraad de nieuwe Fietsvisie vastgesteld. Het CDA heeft complimenten gegeven voor het participatieproces. Betrokkenheid van maar liefst circa 5.000 inwoners is nog maar zelden vertoond bij het ontwikkelen van gemeentelijke visies. In de periode 2012-2019 is het aandeel fietsen in de totale mobiliteit lokaal toegenomen van 34% naar 43%; op zich een mooi resultaat, maar de doelstelling voor 2030 is 50% aandeel fietsen.

Gestreefd wordt om een vliegwieleffect op gang te brengen, maar het CDA vraagt zich af of de gemeente wel voldoende budget beschikbaar heeft om ook de fietsveiligheid te vergroten! Het CDA heeft de wethouder de suggestie gedaan hiervoor een mobiliteitsfonds op te zetten, te voeden uit de meeropbrengsten van de gemeentelijke parkeeropbrengsten. Dan zullen we wel de corona-effecten achter ons gelaten moeten hebben.

Fietsveiligheid, bijvoorbeeld de oversteekbaarheid van de singels, vraagt immers om investeringen. Doel is voor 2030 33% minder verkeersslachtoffers ten opzichte van 2019, maar dan zijn er wel verbeteringen nodig. Voetgangers en trimmers maken soms ook intensief gebruik van fietspaden; bekend voorbeeld is het fietspad tussen Enschede Noord en Lonneker. Het CDA heeft de wethouder gevraagd ook uit oogpunt van veiligheid hier extra aandacht aan te besteden. Ook heeft het CDA een motie ondersteund om met een plan van aanpak te komen om fietsdiefstallen terug te dringen.

De Fietsvisie geeft een mooi plaatje van de beoogde doorfietsroutes rondom het centrum, van west naar oost en noord naar zuid om doorsnijding van het centrum te voorkomen. Duidelijke routing en bewegwijzering is dan wel nodig.

Ton ten Vergert, Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.