04 juli 2019

Geen Zomernota, maar Bezuinigingsnota

Afgelopen dinsdag hebben we in de Stedelijke Commissie de Zomernota behandeld. Over deze Zomernota wordt volgende week in de Raadsvergadering besloten. Zo langzamerhand kunnen we het echter beter een Bezuinigingsnota noemen. Sinds ik in de Raad zit, sinds 2010, weet ik niet anders dan dat we bij de zomernota elk jaar moeten bezuinigen.

Proces
Ik wil eerst iets over het proces van de zomernota zeggen en daarna over de inhoud. Het CDA vindt dat de planning en de verzending naar de Raad niet goed is gegaan. Dat moet straks bij de programmabegroting echt anders. Wij willen net als andere gemeentes minimaal 3 á 4 weken voor die tijd de begroting hebben.

Het  CDA vindt, als het gaat om de planning en control-cyclus, dat de Raad veel meer de regie naar zich toe moet trekken. Wij zijn niet te spreken over het feit dat wij steeds minder tijd hebben voor de voorbereiding van stukken als de Zomernota en productbegroting. Wij zijn hier niet blij mee en overwegen volgende week met een motie hierover te komen.

Inhoud
Het college maakt een keuze voor een bepaald beleid en variant en noemt haar keuzevariant vervolgens een variant met evenwichtige keuzes tussen investeren en saneren.

De investeringen hebben voor een groot deel betrekking op het intern op orde hebben van de basis: denk hierbij aan ICT-investeringen, personele functies rondom financiën en stedelijke ontwikkeling. Extra Investeringen in de stad vinden niet plaats.

Het is ook wel bijzonder dat de grootste bezuinigingsopgave in 2023 ligt, want dan is het huidige college er niet meer en dan lijkt het alsof na ons de zondvloed komt. Het is ook opmerkelijk welke keuzes het college maakt als het gaat om de totale bezuinigingen. Waar snijdt het college? Het college snijdt in taken en budgetten die alles te maken hebben met het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheid, participatie en de kwaliteit van ons democratisch orgaan (Klachtencommissaris, Right to Challenge, Enschede Akkoord en de Griffie). Alles wat de kloof tussen gemeente en burger zou kunnen verkleinen en waar het om vertrouwen van de burger in de gemeente en de kwaliteit van ons controlerend orgaan gaat, vindt men niet belangrijk of vindt men lastig en daarop wordt bezuinigd. Het CDA begrijpt deze bezuiniging totaal niet. Juist als je ziet dat het aantal bezwaren richting de gemeente enorm toeneemt omdat inwoners ontevreden zijn, ga je niet snijden in instituties zoals de klachtencommissaris die vele klachten behandelt en ongenoegen wegneemt. Het gevolg is dat deze bezuiniging ons meer zal gaan kosten omdat de kans bestaat dat nog meer bezwaren bij de commissie bezwaar en beroep terecht komen. Wij zullen hier zeker niet akkoord mee gaan en komen met een amendement hierover.

Het zou van lef en leiderschap getuigen als men niet alleen zou kijken naar  bezuinigingen op ondersteuning van de Raad, maar breder dus bijvoorbeeld ook naar de ondersteuning van het college. Waarom heeft het college hier niet naar gekeken?

Dat het college vaker de regie mist, zien we bijvoorbeeld bij het zwembad. Een paar uur voor de behandeling van het raadsvoorstel wordt dit voorstel ingetrokken en vervolgens komt men binnen een paar dagen met een halvering van het budget. Waarom juist snijden in deze zwemvoorziening en waarom een halvering en wat houden we nog over aan zwembadvoorzieningen in een grote stad met 160.000 inwoners? Het is beschamend dat deze keuze is gemaakt. En vanuit behoorlijk bestuur had u onze partner en ook de OR van Sportaal van te voeren moeten betrekken bij uw besluit om het budget te korten.

Mensen afschrijven
Wij vinden het asociaal dat de begeleiding stopt van mensen die niet op korte termijn naar werk begeleid kunnen worden. Deze groep wordt daarmee afgeschreven. Het CDA wil dat iedereen meedoet en wil mensen niet afschrijven en zal niet accepteren dat inzet op terrein van participatie stopt. Wij overwegen om met een amendement hierover te komen.

Echte keuzes
Echte keuzes m.b.t. zorg worden niet gemaakt. Verder wijzen onderzoeken uit dat de zorgkosten met 20% omlaag kunnen als er efficiënter gewerkt wordt, bijvoorbeeld als het gaat om het sociaal domein. Wij missen echt de regie en leiderschap op dit terrein. Er wordt wel op gehamerd, zowel tijdens nieuwjaarstoespraak van de burgemeester als recent bij de rekeningencommissie door de gemeentesecretaris, maar wij zien geen voorstellen vanuit het college. Het gevolg is dat de enorme tekorten in het sociaal domein steeds meer ten koste gaan van andere zaken die ook heel belangrijk zijn voor de stad. Denk hierbij aan economie, cultuur en cultuurhistorie, dus de basiselementen voor de aantrekkelijkheid van de stad. Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in cultuurhistorie en komen met een motie of amendement hierover. Wij komen ook met een motie “maak echte keuzes in het sociaal domein”, want dit kan zo niet langer.

Wij zijn voor investeringen in fysiek en economisch beleid en zullen ook niet akkoord gaan met de bezuinigingen op dit terrein en komen met een amendement hierover. Het ondernemersloket moet aandacht krijgen. Economie zou de sterke factor moeten zijn.

Wij zullen ook een amendement indienen om de rente sociale leningen bij de Stadsbank te verlagen. Het betreft ruim 1000 mensen die toch al in een sociaal zwakke positie verkeren en met deze zeer hoge rente worden geconfronteerd, terwijl de gemeente zelf tegen een heel laag tarief kan lenen.

Wij willen niet dat de lasten voor de burgers omhoog gaan; we willen niet dat de parkeertarieven verder omhoog gaan en willen compensatie bieden voor gebruikers van het MST per jaar uit het overschot jaaropbrengsten. Wij komen hierover met een motie.

Tot slot wordt er ook nog bezuinigd op het pleinbeheer Wilminkplein. Wij vinden dit zeer onverstandig omdat de drugsoverlast op dit plein alleen maar zal toenemen. En wij komen volgende week ook met een amendement om brommers en scooters op het Stadserf te weren.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.