08 juli 2019

Inbreng CDA bij Zomernota 2019

Het CDA staat voor een overheid die open staat vóór en de dialoog zoekt mét de samenleving en het maatschappelijk middenveld. We zijn voor een overheid, die kritisch naar zichzelf kijkt en openstaat voor kritische signalen vanuit de samenleving, en ook lering trekt uit de gemaakte fouten. Wij staan voor een solide financieel beleid, waarbij keuzes en soms ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om er op termijn weer gezond voor te staan. Wij willen een overheid die een zorgplicht heeft voor en zich ontfermt over de kwetsbaren in de samenleving. Maar ook voor een overheid die de lasten niet verder verhoogt. 

Welke overheid, welke gemeente, welk college zien we in Enschede? We zien een gemeente, een college dat krampachtig de poorten van de boze buitenwereld dicht wil houden omdat ze intern de boel niet op orde heeft en geen regie kan voeren op moeilijke vraagstukken zoals het sociaal domein. De lastige buitenwereld met al haar bezwaren, klachten, vragen, initiatieven en ideeën moet buiten de deur gehouden worden. De Klachtencommissaris, Right To Challenge, Enschede Akkoord, Burgerbesluit Vuurwerk; al deze initiatieven en functies moeten het ontgelden. Letterlijk en figuurlijk “ont-gelden”. Daar hoort ook een beetje de Raad bij, door bewust te bezuinigen op de ondersteuning bij de Griffie. 

We zien bezuinigingen of een investeringsstop op wat echt van waarde is. Geen investeringen in cultuurhistorie, in een basisvoorziening als een zwembad, straks korten op subsidies voor organisaties op het gebied van cultuur en sport, en geen ondersteuning voor ondernemers. Kortom, al die zaken die het cement vormen van de samenleving. En motoren die onze stad vooruit brengen, zoals investeringen in economie schroeven we terug. Je wordt er treurig van. Het zijn keuzes zonder een duidelijke visie en als het college een zogenaamde visie zou hebben dan laat ze die ook nog los. Kijk naar het coalitieakkoord. 

Dus kortom, een gemeente die de deuren sluit voor de boze buitenwereld, geen lef en leiderschap toont en besluiten neemt zonder visie en er daarmee voor zorgt dat het cement van de samenleving afbrokkelt. Dit is niet de overheid die het CDA Enschede wil. Volgens ons kan er weer geïnvesteerd worden door echte keuzes te maken, een efficiencyslag tussen de 5% en 20% te maken in het sociaal domein en te snijden in externe inhuur. 

Kortom, het CDA overweegt deze zomernota niet te gaan steunen en komt met de volgende opdrachten voor dit college van burgemeester en wethouders:

1. Zorg voor grip op het Sociaal Domein;
2. Investeer in behoud van cultuurhistorie; 
3. Stop de bezuinigingen op het zwembad; 
4. Investeer in behoud van (SES) Speeltuinen; 
5. Verlaag de rente op een lening van de Stadsbank Oost-Nederland; 
6. Compenseer parkeertarieven voor cliënten en bezoekers van het MST. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.