07 juli 2021

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en verantwoorde keuzes maken zodat we volgende generaties meer geluk en welzijn kunnen brengen

Voorzitter, laat ik allereerst beginnen met het feit dat het CDA blij is dat het college met deze zomernota zich  veel meer op de lange termijn heeft gericht. Ook zijn de 5 strategische doelstellingen er mooi in verwerkt en wordt daar ook nu bewust op gestuurd. Dit is precies waar het CDA zich jarenlang hard voor heeft gemaakt. Het is ook mooi dat de ‘motie wederopbloei’ in deze zomernota goed terugkomt. Dit is dan ook een motie om de stad op de lange termijn sterker uit de crisis te laten komen. Kortom, er is een duidelijke focus op de lange termijn. Dat is een winstpunt. Houd dit ook vast en laat u zich niet leiden door de waan van de dag.

Voorzitter, dat u zich richt op de lange termijn laat u duidelijk zien met de investeringsagenda die bijdraagt aan de 5 strategische doelstellingen. Deze investeringen zijn nodig om een impuls aan de stad te geven en te groeien naar een stad met minimaal 170.000 inwoners. Deze groei is nodig om Enschede niet in een neerwaartse spiraal te laten komen. Maar laten we niet vergeten dat deze investeringen vooral ten goede komen aan een groep die zich aardig goed kan redden. Dit kan een keuze zijn, maar het CDA maakt een andere keuze.

Het CDA kiest voor deze zelfredzame groep én voor de kwetsbare. Wij vinden dat je voor beide groepen het nodige moet doen. Aandacht voor beide groepen betekent een gebalanceerd beleid. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep in de samenleving en we mogen deze groep nooit vergeten. Door te investeren in beide groepen dragen we bij aan het geluk en welzijn van onze inwoners.

Voorzitter, de overheid ontleent haar bestaan aan het bijstaan en beschermen van de kwetsbaren. De vraag die je hierbij kan stellen is: “Hoe kan het dat we nog steeds een relatief grote groep in Enschede hebben die het heel moeilijk heeft om mee te komen?” Er zijn genoeg rapporten geschreven wat de oorzaken zijn en veel beleid is ontwikkeld, maar toch hebben wij nog steeds niet het beleid, het ei van Columbus, waarmee we deze mensen structureel uit de ellende kunnen halen. Het CDA hoopt met het integraal armoedebeleid een stap te kunnen maken, maar daarnaast blijven wij niet stil en denken mee aan het helpen van deze groep. Wij zien armoedebestrijding als één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren, omdat armoede zal toenemen zolang de overheid en de wereldleiders niet afstappen van het destructieve neo-liberale beleid.

Wij willen dit doen door te investeren in onze kinderen, onderwijs, laaggeletterdheid en  kansengelijkheid. Een motie hierover dienen wij samen met D66 in. Daarnaast willen we mensen die in armoede leven helpen hun sociaal kapitaal en netwerk uit te breiden en te versterken. Iemand met de juiste netwerken (connecties) kan niet alleen gemakkelijker een baan vinden, maar ook posities in andere sferen, denk aan het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en (lokale) politiek.

Het CDA wil ook mensen helpen die moeilijk een baan kunnen vinden, door een pilot te starten waarbij werkzoekenden duurzaam begeleid worden naar werk. Hiervoor dienen wij ook motie in.

Voorzitter, laten we onszelf ook niet vergeten en investeren in de kwaliteit van de Raad. We zien dat de laatste tijd de Raad in de knel komt door de enorme werkdruk, versplintering en decentralisaties, wat ten koste gaat van de controlerende taak van de Raad. Daarom is het nodig dat de Raad extra ondersteuning krijgt en willen we de motie van de PVV mede indienen.

Voorzitter, het CDA zet zich reeds jarenlang in voor het beschermen van en investeren in onze cultuurhistorie. De mooie parken in Enschede zijn de parels in onze stad en die moeten we koesteren en er goed voor zorgen. Daarom steunen wij de investering in het Volkspark en de motie van Enschede Anders voor extra capaciteit.

Verder willen wij ook een motie indienen m.b.t. stadsdeelgewijs werken; wij willen graag een evaluatie, gezien alle ontwikkelingen bij het stadsdeelgewijs werken die wij met gemengde gevoelens volgen.

Tot slot voorzitter, wij hebben een morele verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Alles wat we nu doen is straks terug te zien in deze stad. Dus laten we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en verantwoorde keuzes maken, opdat we de volgende generaties meer geluk en welzijn kunnen bieden en niet opzadelen met allerlei problemen en achterstanden.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.