06 februari 2020

Maatschappelijk draagvlak is onmisbaar, vooral in het Energievraagstuk

Het debat over de Regionale Energiestrategie (RES) in Twente kwam pas echt tot uiting in de raadsvergadering van maandag 3 februari jl. Tijdens de behandeling over de Startnota RES in de commissievergadering was er nauwelijks echt over de inhoud en de gevolgen van dit stuk gediscussieerd. Daar kreeg de commissie geen mogelijkheden voor. Alles moest weer schriftelijk worden afgedaan. Het cultuurtje van deze coalitie, vooral als het moeilijk wordt. Maar uiteindelijk kwam het debat er dan toch in de raadsvergadering waarbij het zich vooral toespitste tot de onderwerpen participatie, landschappelijke gevolgen en de tijdsdruk waar de raad en deze gemeente voor staan.

Het CDA Enschede is zeer sceptisch en kritisch over de manier waarop deze wethouder omgaat met de inwoners van Enschede. De wethouder gaf tijdens de raadsvergadering aan dat hij bezig was en is met de hoogste graad participatie. Een kleine berekening leert ons dat de wethouder het heeft over minder dan 1% van de Enschedese inwoners die zijn gehoord en hebben kunnen meedoen. Dat noemt het CDA Enschede een zeer lage graad participatie.

Het CDA heeft op basis daarvan een tweetal moties ingediend om de Enschedese inwoners alsnog te betrekken bij het RES-traject. Het CDA is van mening dat de gemeenteraad de mogelijkheid moet hebben om de achterbannen te raadplegen. Daarom diende de CDA-fractie een motie in waarbij de wethouder met een apart raadsvoorstel naar de gemeenteraad moet komen met alle voorstellen over het ‘duurzaam’ opwekken van nieuwe energie. Deze motie heeft het niet gehaald. Over participatie gesproken…

De tweede motie die het CDA heeft ingediend, heeft wel kunnen rekenen op de steun van een meerderheid in de raad. De CDA fractie heeft de wethouder de opdracht meegegeven om met een communicatie- en participatievoorstel te komen. Maatschappelijk draagvlak is onmisbaar voor het slagen van deze opgave. De VVD stemde overigens als één van de weinige partijen tegen.

Het Energiedebat in de gemeenteraad is nog maar net begonnen, binnenkort staat de Nota van Uitgangspunten (volgens de coalitie een heilige document) op de agenda. In dit document wordt verder ingegaan op het energievraagstuk waar onze gemeente voor staat. Eerste indruk van het stuk is al snel duidelijk: Enschede-West is de klos en mag de gehele Energieopgave gaan dragen voor onze stad en haar dorpen. Even voor de duidelijkheid: de wethouder wil deze Nota van Uitgangspunten ook gebruiken als inbreng namens Enschede in Twentse Regionale Energiestrategie. Wederom geen participatie, maar wel het opleggen van een zestal windmolen in Enschede-West en talloze zonnevelden.

Wordt vervolgd…

Mart van Lagen
Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.