10 september 2020

Op naar de integrale energievisie

Wat hebben we een reis moeten maken tot de besluitvormende en kaderstellende raadsvergadering van maandag jl. inzake de Nota van Uitgangspunten. Met de levendige raadsvergadering van voor de vakantie nog vers in het geheugen stond er nogal wat druk op deze raadsvergadering.

Aan het huidige voorliggende voorstel is niks verandert sinds de vergadering van voor de zomer. Kortom: bij vaststelling van dit raadsvoorstel verliest de raad zijn volledige positie. We geven het mandaat aan het college. De raad en de inwoners staan hierdoor buitenspel. Dit kán en mág echt niet de bedoeling zijn. Mede daarom hebben we samen met EnschedeAnders een amendement geschreven om deze principiële punten uit het raadsvoorstel te schrappen. Heel bijzonder kwam er ook ineens een vergelijkbaar amendement vanuit de coalitie. Het amendement van de coalitie heeft het wél gehaald…

Innovatie
Het CDA Enschede wil ook kijken naar de kansen en mogelijkheden die de energietransitie ons biedt. Wat het CDA betreft moet de gemeente Enschede inzetten op nieuwere en andere vormen van energieopwekking. Dus niet (!) alleen vasthouden aan de windmolens en de vele hectaren zonnevelden. Maak van Enschede de Energie-innovatiehoofdstad. Onze innovatie-motie heeft unanieme steun van de Raad gekregen. 

Besparen
Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Zet als gemeente Enschede in op besparen! Geef het goede voorbeeld. Daarnaast hebben we de wethouder opgeroepen om serieus werk te maken van een besparingselement in de integrale Energievisie. Ook onze besparingsmotie heeft het unaniem gehaald.

Buitengebied
Het CDA Enschede heeft het college en ook de leden van coalitie opgeroepen om zeer zorgvuldig om te gaan met ons buitengebied. De opgave waar het binnenstedelijke gebied voor staat mag niet over de schutting worden gegooid van het schaarse en mooie buitengebied. Mede daarom zijn wij blij dat de windmolen aan de Windmolenweg via een amendement is geschrapt.

Dit betekent echter wel dat er een alternatieve plek zal worden gezocht. Het is nu maar de vraag of deze coalitie oog blijft houden voor draagvlak. Rond december moet de integrale Energievisie ter besluitvorming in de raad liggen en dit zal ongetwijfeld punt van gesprek zijn.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.