05 juli 2022

Samen trots op Enschede

Met deze titel voor het coalitieakkoord is het nieuwe college donderdag 23 juni van start gegaan. Wij zijn als CDA de verkiezingen ingegaan met de leus ‘VOOR ELKAAR’. Mensen die naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving is het mensbeeld dat wij hebben ingebracht bij de formateurs en ook letterlijk teruglezen in het akkoord, waarvoor hulde.  Ook de verwachting dat onze inwoners meedoen in de samenleving en respectvol met elkaar omgaan past in deze visie.

Wanneer we dit coalitieakkoord 2022 - 2026 bezien, zien wij zoals gezegd veel herkenbare punten uit ons eigen programma. De formateurs, en daarmee de coalitiepartijen, hebben daarmee laten zien ook echt te willen luisteren naar de inbreng van de overige partijen. Ook de wensen van onze inwoners (o.a. meer veiligheid en minder verrommeling) komen goed in dit akkoord terug.

‘Coalitiepartijen en overige partijen’ is wellicht een betere benaming dan het aloude coalitie-oppositie denken. Immers, we staan voor grote opgaven in onze stad; mede door de huidige prijsstijgingen en hoge energietarieven hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen met hun inkomen. Ook een betaalbare woning is voor velen nog een droom. De verduurzaming van onze samenleving moet in een hoger tempo en ook de veiligheid en verrommeling moeten worden aangepakt.

Het CDA ziet in dit akkoord veel goede punten die opgepakt gaan worden in nauwe samenwerking met de hele raad. Als vanouds constructieve partij werken we hier van harte aan mee. Wel maken we ons zorgen over de financiële vertaling van alle mooie plannen. Dit mag niet leiden tot een verdere lastenstijging voor onze inwoners!

Naast het coalitieakkoord hechten wij ook aan een goede invulling van het raadsakkoord, waar we ook samen trots op mogen worden. Wij hopen dat dit raadsakkoord binnen korte tijd zijn eerste invulling gaat krijgen.

Er ligt veel op het bordje van onze 5 benoemde  wethouders; helaas allen mannen, wat niet bijdraagt aan een divers bestuur. Als zelfs Staphorst een eerste vrouwelijke wethouder heeft (naast een vrouw als griffier en gemeentesecretaris), dan slaat Enschede hier de plank mis. Zorgelijk is ook dat de 5 wethouders naast de eigen portefeuille ook de nodige tijd in het lobbywerk buiten Enschede moeten gaan steken om de nodige middelen hiernaartoe te halen. Steden als Apeldoorn (7 wethouders) en Groningen (8 wethouders) zetten duidelijk meer capaciteit in voor het Dagelijks Bestuur. Wellicht een goed punt om de komende maanden in de gaten te houden. Enschede heeft geen behoefte aan overwerkte collegeleden die ook nauwelijks tijd hebben voor belangrijk extern lobbywerk!

Tot slot.  Meer cameratoezicht in onveilige situaties, het stortquotum naar 300 kilo, parkeertarieven beperken, toeristenbelasting benutten voor versterking van de sector en het opplussen van het Ondernemersloket zijn alle punten waar het CDA de afgelopen jaren voor heeft gepleit en die nu gelukkig in dit akkoord zijn opgenomen.

Ons CDA logo had er prima bij gepast!

Ton ten Vergert, CDA fractievoorzitter Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.