25 juni 2019

Standpunt CDA Enschede inzake Discussienota Energievisie

Tijdens de commissiebehandeling van maandag jl. (24 juni) over de Energievisie was het niet de bedoeling om je bijdrages voor te lezen maar om echt met elkaar in debat/gesprek te gaan over dillema’s binnen dit energiedossier. Toch vind ik het zelf wel belangrijk om alsnog via onze eigen kanalen duidelijk te maken waar het CDA Enschede in dit dossier voor staat.

Haalbaarheid, betaalbaarheid en realisme
Het CDA onderschrijft het belang van het opwekken van duurzame energie. Juist in tijden waarin de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar is moeten we met elkaar aan de slag om te kunnen voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Voor het CDA zijn daarbij drie uitgangspunten van belang:

1.       Haalbaarheid; 
2.       Betaalbaarheid; 
3.       Realisme.

Haalbaarheid daar zeggen wij van: Het CDA begrijpt de doelstelling zoals verwoord in het klimaatakkoord. Maar het mag niet ten koste gaan van alles. Goed kijken naar haalbare plannen die passen binnen de culturele waarde van het landelijke gebied en de juiste plannen in gang zetten in het bebouwde gebied.

Betaalbaarheid: overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vraagt om forse investeringen. Deze investeringen zullen moeten worden bekostigd onder andere vanuit lokale overheidsgelden. Opwekken van duurzame energie mag geen blanco cheque zijn. Daarnaast moeten we niet verwachten dat iedere inwoner de financiën heeft om deelgenoot te zijn van de energietransitie.

Realisme: iedere ontwikkeling binnen de energietransitie kent zijn uitwerkingen zowel in de bebouwde omgeving als in het landelijk gebied. Niet kriskras plannen produceren om maar te kunnen voldoen aan de wens van 2050. Niet deuren dicht gooien maar met open vizier blijven kijken naar de juist invulling voor de energietransitie opgave waar we met elkaar voor staan.

Participatie
Het woord draagvlak is meerdere malen gevallen in eerdere debatten rondom het energievraagstuk. Het CDA Enschede hecht waarde aan draagvlak vanuit de samenleving, maar begrijpt ook dat je niet iedereen tevreden kan stellen. De energietransitie heeft directe invloed op de leefomgeving, dus moet er met zorgvuldigheid worden gekeken naar de wensen, behoeften en belangen die er leven. Dit vraagt een open houding vanuit de lokale overheid.

Participatie is niet altijd gemakkelijk, omdat je te maken hebt met verschillende doelgroepen. De bebouwde omgeving vraagt om andere maatregelen dan die uit het landelijk gebied.

De overheid moet ook duidelijk zijn over met welke plannen zijn komen en betrek de inwoners daarbij. Het is te vaak voorgekomen dat de inwoners pas naderhand worden betrokken en dan niet eens worden gehoord. 

Landelijk gebied
Enschede heeft naast een levendig stedelijk gebied ook een eigen iconisch landelijk gebied. Het CDA Enschede is van mening dat het grote energievraagstuk waar wij nu voor staan niet ten koste mag gaan van ons buitengebied. De opdracht mag niet over de schutting van het landelijk gebied worden gegooid.

Uiteindelijk zal het landelijk gebied ook een bijdrage moeten leveren aan de opgave waar wij nu voor staan. Daarvoor moeten de uitganspunten zijn: leefbaarheid voorop, behoud van cultuurhistorische waarde en gericht op mens en dier. Onze Enschedese dorpen moeten ook in 2050 leefbaar zijn.

Bebouwde omgeving
De bebouwde omgeving van Enschede zal ook een grote bijdrage moeten leveren om het energievraagstuk te kunnen volbrengen. De basis moet het goede voorbeeld zijn vanuit de overheid zelf. Dus alle mogelijke gemeentelijke daken vol met zonnecollectoren. Daarnaast moeten we durven te kijken naar innovatieve manieren om op relatief kleine oppervlakten duurzame energie te winnen. Zon op dak, zon op water maar ook zon op elektrische voorzieningen zoals verkeerslichten, lantarenpalen, etc.

Daarnaast moeten we net als in het landelijk gebied niet de leefbaarheid van de inwoners over het hoofd zien. De leefbaarheid van mens en dier moet centraal staan, juist ook in dicht bevolkte wijken.

Samen, dus niet alleen
Als we het energievraagstuk tot een succes willen maken moeten we juist blijven kijken naar de partners in de stad. Verschillende initiatieven zijn al van de grond gekomen, lees: Coöporatie Enschede Energie. We moeten als lokale overheid durven samen te werken met open vizier zodat het niet alleen een opdracht is voor en van de lokale overheid. Maar juist een opdracht is voor de stad met haar dorpen.

Mart van Lagen
CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.