22 maart 2021

Vragen aan wethouder over foutieve berekeningen aantal windmolens

In TC Tubantia verscheen onlangs een artikel over de foutieve berekeningen die zijn gemaakt over het aantal windmolens dat er moest komen om de energieopgave te behalen in de RES Twente namens de vier gemeenten Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal. De vier gemeenten gaan opnieuw kijken naar de berekeningen. Een CDA-raadslid uit de gemeente Tubbergen wist de fouten op te sporen. De genoemde 18 (!) windmolens zijn dus helemaal niet noodzakelijk.

Het CDA in Enschede wil duidelijkheid over de gevolgen die deze foutieve berekeningen kunnen hebben voor de energieopdracht in Enschede. Het grote vraagstuk in het hele energiedossier is het verkrijgen van voldoende draagvlak voor de energieplannen. Grove fouten zoals deze zorgen niet voor het gewenste vertrouwen in de overheid en draagvlak in de (Enschedese) samenleving.

Het is denkbaar dat er ook in Enschede diverse vergelijkbare rekenfouten zijn gemaakt. Er is heel snel duidelijkheid nodig alvorens het college verder kan met het besluitvormingsproces in Enschede. Dit geldt zowel voor de Enschedese inbreng in de RES Twente als voor de lokale integrale Energievisie. Het college moet dus mogelijk terug naar de tekentafel met alle gevolgen van dien.

De Nota van Uitgangspunten (NvU) is niet al te lang geleden door de gemeenteraad aangenomen. Tijdens de totstandkoming van de NvU Energievisie is er al veel te doen geweest over de onduidelijke juridische spel- en beleidsregels. Het is onwenselijk om zonder duidelijkheid verder te gaan met de besluitvorming inzake de definitieve inbreng van Enschede in de RES Twente en de lokale integrale Energievisie.

Daarom stelt het CDA Enschede de volgende actuele vragen aan de portefeuillehouder:

  1. Is het college bekend met de ‘rekenfout(en)’ die zijn gemaakt door de colleges in Noordoost Twente? En gaat het college in Enschede haar eigen berekeningen inzake de inbreng vanuit Enschede in de RES Twente en de integrale lokale Energievisie opnieuw onder de loep nemen?
  2. Welke gevolgen hebben de foutieve berekeningen in Noordoost Twente voor de totale RES Twente en in het bijzonder voor de inbreng van Enschede in de RES?
  3. In hoeverre is het college bereid om te stoppen met verdere voortgang van het besluitvormingsproces inzake de energievisie totdat er duidelijkheid is over mogelijke fouten in de Enschedese berekeningen?

Namens de CDA-fractie
Mart van Lagen | Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.