14 maart 2019

Wat is waterschap Vechtstromen en waarom is het belangrijk te gaan stemmen?

Even voorstellen... Huub ten Vergert is kandidaat voor de Waterschap Vechtstromen. Lees hier een stukje historie over de waterschappen en waar Huub voor staat. 

Wat is Waterschap Vechtstromen en waarom is het belangrijk te gaan stemmen?

Historie Waterschap
Vanaf de tiende eeuw is Nederland ontgonnen. Het bleek noodzakelijk om de waterstromen en het waterpeil te beheersen, om inklinking van de bodem te voorkomen werden er polders ingericht. Vanaf de dertiende eeuw gingen lokale polderbesturen samenwerken. In 1255 ontstond het eerste officiële waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 1289 bepaalde Graaf Floris dat de afgevaardigde van het Hoogheemraadschap Dijkgraaf zou heten. Deze titel werd later door andere waterschappen overgenomen. Ook komt de titel Watergraaf voor. Waterschappen zijn de basis van het poldermodel. Waterschappen hebben de taak namens de bewoners van een bepaald gebied het waterbeheer te regelen. In 1848 is in de grondwet deze taak officieel bij de waterschappen neergelegd.

Wat betekend Waterschap voor Twente
In de Dertiende eeuw ontstonden ook in Twente de eerste samenwerkingsverbanden voor een goed waterbeheer. Deze heetten Beneden Dinkel, Boven Dinkel en Regge. Dat het waterbeheer niet altijd goed was blijkt wel uit het feit dat in 1846 het bestuur van Vriezenveen, Enter en Rijssen bij de Provinciale staten aangaf dat het waterbeheer in het stroomgebied van de Regge gebrekkig was. Luitenant Staring en zijn college Stieltjes brachten een verslag uit aan Koning Willem III. Er moest nog wel enige tijd druk uitgeoefend worden door de grondeigenaren en de gemeente besturen,  uiteindelijk werden er in 1884  voor Oost Nederland 3 waterschappen opgericht: Schipbeek, Regge en Dinkel. Al in 1962 pakte waterschap Regge en Dinkel het zuiveren van afvalwater op. Het Waterschap Regge en Dinkel is in 2014 gefuseerd met het noordelijk gelegen waterschap Veld en Vecht tot Waterschap Vechtstromen. 

Wat doet het Waterschap Vechtstromen
Hoofdtaak voor waterschap Vechtstromen is schoon water op het juiste peil houden. In Twente staan verschillende waterzuiveringsinstallaties. Onder andere in Oldenzaal op het Hulsbeek, in Hengelo aan de Wegtersweg en in Enschede aan de Lonnekerbrugstraat nabij De Grolschveste. Al deze installaties zuiveren het afvalwater van de betreffende steden. In overleg met de verschillende gemeente wordt er hard gewerkt aan de ontkoppeling van het regenwater in de oude wijken. Sinds de eeuwwisseling wordt in nieuwe wijken het regenwater bovengronds afgevoerd via de zogenaamde Wadi’s. Doel van dit alles is het regenwater langer vast te houden in de bodem, en niet over bestrating en  door rioolbuizen snel weg te laten stromen.

Het belang van stemmen
Als u voor mij kiest kan ik mij inzetten voor:

Schoon water op het juiste peil.
Dit wil ik realiseren door de projecten die operationeel zijn goed te monitoren en zo mogelijk te verbeteren. Wat betekend dit concreet? Inzet om water in uw omgeving schoner te maken door: Meer medicijnen voor lozing verwijderen, met name bij ziekenhuizen en zorg instellingen. Meer aandacht voor ieders verantwoording. Water vervuiling wordt door individuen veroorzaakt. Wat er niet in komt hoeft er niet uit. ( bijvoorbeeld Plastic, vetten, doekjes, Schoonmaak en bestrijdingsmiddelen, etc.) Geen overstroming meer bij veel regen door: ontkoppeling regenwater in oude wijken. Minder water in het riool voorkomt overstort van rioolwater in de natuur, Bij aanleg van wijken en tuinen meer aandacht voor groen. Bestrating en kunstgras bergt geen water.

Haalbaar en betaalbaar voor iedereen.
Kosten beheersen staat voorop. Projecten begroten op werkelijke kosten, geen overschrijding. Minima kunnen vrijstelling waterschapslasten verkrijgen. Dit kritisch volgen. Er zijn al zoveel toeslagen op basis van inkomen, Waterschap zou niet aan inkomenspolitiek moeten doen.

Gedegen klimaatdoelstellingen op basis van ervaring en onderzoek.
Het klimaat verandert. Alleen met internationale samenwerking kunnen we dit bijsturen. Verdrag van Parijs ondersteunen en veel inzet op uitvoering samen met andere landen. Zelf voortouw nemen bij duurzame projecten als: Mestvergisting, windmolens met draagvlak in de omgeving, zonnepanelen op het dak, bij zonnepanelen op landbouwgrond verslechtert het bodemleven in de grond. Hierdoor minder sponsvorming, Verbranden Biomassa is minder CO2 neutraal als nu wordt aangenomen.

Vermijden waan van de dag.
Er wordt vaak gereageerd op korte termijn ontwikkeling. Bij hevige neerslag en overstroming krijgt afvoer van water de meeste aandacht. Als we een droge zomer hebben is plotseling de verdroging een hot item. Laten we zorgen goed voorbereid te zijn op alle extreme omstandigheden. Dan kunnen we veilig de toekomst in gaan.

Kies woensdag 20 maart CDA Vechtstromen!
Huub ten Vergert
Lijst 1, nr. 11

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.