Uw stem voor het CDA Enschede

Enschede en de Enschedeërs staan op dit moment voor grote uitdagingen. Door de economische crisis zijn veel mensen in onzekerheid over hun toekomst. En de mogelijkheden van de gemeente om te investeren in grote projecten of ontwikkelingen te subsidiëren worden door de kleinere budgetten ook steeds beperkter. Door het Rijksbeleid krijgt de gemeente er in de komende jaren veel taken bij, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Dat maakt dat de begroting van de stad verder onder druk komt te staan.

Het CDA staat voor een beleid waarmee niet alleen het huishoudboekje op orde blijft, maar waarbij er ook een perspectief is. Een stimulans voor ondernemers om een zaak op te zetten en voor werkzoekenden om een baan te vinden. De zekerheid van een sociaal vangnet, als het echt niet anders kan. Zonder een overheid die alles bepaalt en regelt, maar met volop ruimte voor organisaties, dorpen en wijken om van onderop initiatieven te ontwikkelen.

Het is Kiezen en Delen.

1. De samenleving, niet de overheid

Het CDA wil minder en eenvoudigere regels. Door de gemeente slimmer te organiseren (minder ambtenaren, meer samenwerking) en overbodige taken af te stoten, kunnen kosten worden bespaard en lastenverzwaring voor burgers en ondernemers worden voorkomen. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde blijven – investeringen door de gemeente in grote bouwprojecten in de stad zullen daarom noodgedwongen beperkt moeten worden. Tegelijkertijd zal er meer ruimte gecreëerd moeten worden voor investeringen door ondernemers en initiatieven van maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld door via lagere grondprijzen bouwprojecten aantrekkelijker te maken.

Lees hier meer over dit onderwerp

2. Aan de slag: werk maken van werk

Het CDA wil ruim baan voor ondernemers die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid: in de wijken, in een bruisend centrum, op het innovatieve Kennispark of rondom de luchthaven. Er moet meer naar de behoeften van ondernemers geluisterd worden. We moeten in Enschede alles op alles zetten om mensen die aan de slag willen te ondersteunen bij het vinden van een baan. Van mensen die een uitkering ontvangen mag een tegenprestatie worden gevraagd. Fraude moet hard worden aangepakt. Het CDA wil een kliklijn voor het melden van uitkeringsfraude.

Lees hier meer over onze plannen voor meer werkgelegenheid

Lees hier meer over de manier waarop we werkzoekenden willen ondersteunen

3. Een solide stelsel voor zorg en ondersteuning

Mensen moeten kunnen rekenen op een sociaal vangnet. Maar we moeten wel een omslag maken naar voorzieningen op maat. Niet van achter het bureau, maar vanuit de praktijk. Niet vanuit enkel de gemeente, maar samen met tal van organisaties. Meer dan nu moet bekeken worden wat mensen en hun omgeving nog zelf kunnen doen, ondersteuning vanuit de overheid moet écht een vangnet zijn.

Lees hier meer over onze plannen voor een solide sociaal vangnet

4. Een betrokken samenleving

Enschede wordt gevormd door haar inwoners, organisaties en ondernemers. Dáár ligt het initiatief, dáár ligt de basis en de kracht van de samenleving. Het CDA stáát voor het maatschappelijk middenveld - de kern van een betrokken samenleving. Heel nadrukkelijk zien we dat in de dorpen en wijken. Het CDA wil daarom ‘Welmangelden nieuwe stijl’ voor initiatieven in wijken en dorpen. Het CDA staat voor een samenleving waarin het veilig is en waarin we fatsoenlijk met elkaar omgaan. Via o.a. de introductie van stadsmariniers moet toezicht en handhaving meer ingezet worden om onveiligheid tegen te gaan. 

Lees hier meer over onze plannen voor een betrokken samenleving

 

De financiën op orde

Bij dit programma hoort ook een financiële doorvertaling, waarin we in hoofdlijnen onze keuzes weergeven: waar geven we meer geld aan uit, wat doen we anders en beter, waar willen we op besparen.

Lees hier verder over de financiële doorvertaling

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.