Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit. Dit heeft een grote impact op het slachtoffer. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

  • Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden.
  • Inwoners, politie, Domijn en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt.
  • Het veiligheidsgevoel vergroten en de criminaliteit bestrijden door — onder andere — de inzet van sociale media (buurtapps).
  • Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.
  • De aanrijtijden zullen voor Haaksbergen tenminste op het wettelijke minimum moeten zijn.

Preventie

Voordat er handhaving en dure trajecten voor overtreders in beeld komen, is een goede preventie noodzakelijk, Immers, voorkomen is beter dan genezen.

  • Gemeente en instanties werken samen in preventie, met name tegen alcohol- en drugsgebruik.
  • Hangjongeren actief benaderen door jongerenwerkers zodat de jongeren een zinnige tijdsinvulling krijgen en er een groter veiligheidsgevoel op straat is.
  • Onveilige plekken aanpassen.
  • Preventie bij ongevallen houdt ook in dat de gemeente trottoir, fietspad en rijbaan goed onderhoudt zodat er geen obstakels ontweken hoeven te worden.
  • Een goede straatverlichting bevordert de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel. Goed onderhoud is daarbij essentieel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.