Tussen burger en politiek

De algemene tendens lijkt te zijn dat de burger verder van de politiek af komt te staan, maar nergens komt de politiek dichter bij mensen dan op het gemeentelijk niveau.

  • Toegankelijk zijn voor de burger. Dat betekent dat vertegenwoordigers van het CDA in het algemeen en raadsleden in het bijzonder door de burger kunnen worden aangesproken op zaken die voor hen van belang zijn.
  • Burgers de mogelijkheid te geven de leefomgeving deels zelf naar eigen wens en inzicht te laten invullen, door het ondersteunen van wijk- en dorpsraden.
  • De Noaberpoort waar mogelijk te versterken en te verbeteren.
  • Burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren.

Met andere gemeenten

Haaksbergen is een zelfstandige gemeente en moet dat ook blijven. Omdat te kunnen zijn en toch alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, heeft Haaksbergen ervoor gekozen uitvoeringstaken uit te besteden, maar wel zelf de koers te bepalen. Daarmee is samenwerking met andere gemeenten een onontkoombaar gegeven. Gemeenten zijn bovendien vaak bezig met dezelfde of vergelijkbare taken, die door een gezamenlijke aanpak efficiënter en beter gedaan kunnen worden. De afgelopen jaren zijn er daarom al diverse samenwerkingsverbanden aangegaan.

  • Inspannen om nog meer samenwerking te zoeken met andere gemeenten op het gebied van ICT, veiligheid, handhaving en uitwisseling van ambtenaren.
  • Meer inhoud geven aan de samenwerking met Stadt Ahaus die al meer dan 25 jaar onze partnergemeente is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.