Nederland is uit het economische dal geklommen. De verwachte groei in ons land ligt voor 2018 boven 2%. Ook voor de gemeente Haaksbergen zijn de vooruitzichten goed. De ergste financiële crisis is voorbij, maar de vinger moet nog wel aan de pols gehouden worden.

Eerlijke Economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Werken moet meer lonen en ondernemers verdienen meer ruimte. Daarin verbindt de eerlijke economie de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid, van zekerheid en kansen.

 • Voor de middenstand in Haaksbergen is de situatie al jaren lastig met de opkomst van internetwin- kels. We zetten daarom in op een compact, levendig en aantrekkelijk centrum.
 • Leegstand van winkels in het centrum oplossen door herbestemming.
 • Faciliterende en adviserende houding van de gemeente naar het bedrijfsleven toe, waar het gaat om het verlenen van vergunningen en het verkennen van toekomstige ontwikkelingen.
 • Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemingen.
 • Een onderzoek laten uitvoeren wat de invloed van de nieuwe N18 is op de Haaksbergse economie en bereikbaarheid, en wat het effect is op de vervoersbewegingen in en om Haaksbergen.

Financiën

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we zorgvuldig moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

 • Sparen en weerstandsvermogen
  De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen.
 • Transparantie
  Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Op de gemeentelijke website is een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.
 • Grondexploitatie
  De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de begroting sluitend te krijgen, maar om investeringen te kunnen doen of bijdragen aan herstructureringsopgaven. De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid voeren en reserveren voor te voorziene lasten van onderhoud van de openbare ruimte en herstructurering.
 • Kleine, slagvaardige ambtelijke organisatie die met andere overheidsinstanties en particuliere partijen samenwerkt.
 • Meer samenwerking verlaagt de kosten voor de ambtelijke organisatie.
 • ICT services die gericht zijn op de burger (digitaal loket) uitbreiden en verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.