Sport

Het CDA wil behoud van vitale dorpen en wijken, gezondheid, sociale samenhang en verenigingsleven. Het verenigingsleven is van groot belang voor het welzijn van mensen en sociale samenhang in kerkdorpen en wijken. Het brengt mensen bij elkaar. Bovendien zijn sportverenigingen van zeer groot belang voor de volksgezondheid.

Het CDA wil:

 • De grote verscheidenheid aan verenigingen en de hoge kwaliteit van de sportcomplexen in stand houden en waar mogelijk moderniseren en verbeteren.
 • Sport voor iedereen bereikbaar maken, ook voor de minderbedeelden. Sport is meer dan alleen bewegen. Naast een goede gezondheid staat sport ook voor saamhorigheid. Het voorkomt sociaal isolement en draagt bij aan een actieve deelname aan de samenleving.
 • Een duidelijk sportbeleid gericht op sportbevordering en de sociale aspecten van sport.
 • Verenigingen ondersteunen die zich actief inzetten voor het bevorderen van sportdeelname onder alle groepen in de samenleving.
 • Naast de voorzieningen voor valide sporters, ook faciliteiten creëren voor mindervalide sporters.
 • In de basis de breedtesport in Haaksbergen faciliteren en waar mogelijk de topsport ondersteunen.
 • De mogelijkheid onderzoeken om sportverenigingen met een eigen accommodatie weer geheel of gedeeltelijk te compenseren of vrij te stellen van lokale heffingen.

Jongeren

Ook binnen onze gemeentegrenzen spelen jongeren een belangrijke rol in de samenleving. De jeugd is de toekomst van de gemeente. Voor het CDA is het belangrijk om de jeugd te betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente. Het CDA wil daarom naast het jongerenwerk voor 16 jaar en ouder ook ruimte bieden voor het versterken van ontspanningsmogelijkheden voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Hierbij worden ook eigen initiatieven van de jongeren verwacht die in overleg met de gemeente gerealiseerd kunnen worden.

Het CDA vindt het belangrijk:

 • Activiteiten te organiseren of te laten organiseren voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
 • Initiatieven vanuit deze groep te ondersteunen en te stimuleren.
 • De jeugd te betrekken bij ontwikkelingen en beleidsvraagstukken binnen de gemeente, bijvoorbeeld door een jongerenpanel op te richten.
 • Via het Assink Lyceum de jeugd te betrekken bij de lokale politiek.

Onderwijs

Goed onderwijs is van essentieel belang voor de generatie van morgen en overmorgen. Naast het onderwijsaanbod zijn ook de schoolgebouwen van belang voor goed onderwijs. Daarnaast kunnen goed uitgeruste schoolgebouwen een prominente rol binnen wijken en kernen spelen waar het gaat om de leefbaarheid.

Aandachtsgebieden van het CDA:

 • Een goede kwaliteit van voorschools onderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Behoud van scholen in kerkdorpen.
 • Goede bereikbaarheid van scholen in wijken.
 • Deugdelijke schoolgebouwen die voldoen aan de norm voor de komende jaren. Het type onderwijs, de maatschappelijke functie van de school en duurzaamheid dienen hierin leidend te zijn.
 • Goed onderbouwde plannen bij de nieuwbouw of herschikking van schoollocaties.

Cultuur

Cultuur en culturele instellingen spelen een voorname rol binnen onze gemeente en moeten daarom een breed publiek aanspreken en nieuwe doelgroepen bereiken. De culturele voorzieningen in Haaksbergen zoals de theaters en de bibliotheek moeten goed benut worden.

Het CDA zet zich in voor:

 • Toegankelijkheid van het theater voor alle inwoners van Haaksbergen. Onderwijsinstellingen, verenigingen en initiatieven met betrekking tot goede doelen moeten tegen redelijke prijzen ook gebruik kunnen maken van de theaters.
 • Naast aansprekende professionele voorstellingen, moet er ook aandacht zijn voor amateurvoorstellingen.
 • In overleg tussen het Assink Lyceum en Theater De Kappen komen tot afstemming van een samenwerking bij de samenstelling van de programma's. De voorstellingen in theater De Bouwmeester zullen voor een breder publiek toegankelijk moeten zijn. Voor voorstellingen met veel publiek heeft de Kappen de voorkeur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.