03 augustus 2021

Beantwoording vragen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 29 juni 2021 heeft Heidi Mensink namens de fractie van het CDA onderstaande vragen gesteld over de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen:

  • Op welke wijze kan de gemeente Hardenberg de verenigingen en stichtingen faciliteren om de gevolgen van de wetswijziging WBTR tijdig en goed te ondervangen?
  • Is de gemeente Hardenberg bereid om op korte termijn een collectieve vervolgaanpak te initiëren die leidt tot een efficiënte en kostenbesparende werkwijze voor alle verenigingen en stichtingen?

Via de beantwoording heeft het college ons geïnformeerd over hoe de gemeente, in samenwerking met andere partijen, verenigingen en stichtingen ondersteunt bij de invoering van de WBTR.

Per 1 juli 2021 zijn verenigingen en stichtingen inderdaad geconfronteerd met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van bestuur
en toezicht bij verenigingen en stichting te verbeteren. Iedere vereniging of stichting moet zich houden aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de WBTR. Dit heeft dan ook gevolgen voor de
verenigingen en de stichtingen in de gemeente Hardenberg. 

Om de verenigingen en stichtingen in onze gemeente hierbij te ondersteunen heeft de gemeente samen met het Servicepunt Vrijwilligerswerk van de Stuw, Hardenbergse Uitdaging
en Countus op 26 mei 2021 een digitale bijeenkomst georganiseerd over de nieuwe WBTR. Via weekblad De Toren, sociale media, websites en nieuwsbrieven is deze bijeenkomst goed
onder de aandacht gebracht bij de verenigingen en stichtingen in de gemeente Hardenberg. De bijeenkomst is dan ook goed bezocht en er waren meer dan 200 deelnemers. Tijdens deze
bijeenkomst heeft een jurist van Countus uitleg gedaan over de nieuwe wet en aangegeven welke gevolgen dit heeft voor een vereniging of stichting. Verder heeft de jurist doorgenomen
wat een vereniging of stichting precies moet doen om te voldoen aan de nieuwe wet. Tijdens de bijeenkomst hadden de deelnemers de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Voor verenigingen of stichtingen die de bijeenkomst niet hebben kunnen bijwonen is de presentatie opgenomen en terug te kijken via Youtube.

Als vervolg op deze bijeenkomst wordt er verdere ondersteuning aan verenigingen en stichtingen geboden met betrekking tot de WBTR via:

Servicepunt Vrijwilligerswerk.
Voor de gemeente Hardenberg is het vrijwilligerswerk belangrijk en we vinden dan ook dat goede ondersteuning hierbij noodzakelijk is. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten met
vragen en problemen ergens terecht kunnen. Als gemeente hebben we deze taak neergelegd bij welzijnsorganisatie De Stuw. De Stuw heeft als taak het aanbieden van een Servicepunt
Vrijwilligerswerk. Hier kunnen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers o.a. terecht voor informatie en advies, vacature bank, scholing en training met betrekking tot het vrijwilligerswerk.
Mochten verenigingen en stichtingen vragen of ondersteuning nodig hebben bij de invulling van de WBTR dan kunnen zij terecht bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk. Het Servicepunt zal dan
afhankelijk van de vraag zelf de vereniging of stichting ondersteunen bij de invulling van de WBTR of zal het uitzetten bij Countus, een notaris of De Hardenbergse Uitdaging.

Checklist
Om de verenigingen en stichtingen verder te ondersteunen heeft Countus een checklist gemaakt als hulpmiddel om aan de slag te gaan met de WBTR.

Statuten beoordelen
Notaris Vechtstede in Hardenberg en Notaris Linde in Dedemsvaart hebben aangeboden gratis naar de statuten van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Hardenberg te kijken en te bepalen of deze voldoen aan de nieuwe wet. Mochten er wijzigingen in de statuten noodzakelijk zijn vanwege de WBTR, dan wordt dit voor kleine verenigingen/stichtingen uit de gemeente Hardenberg tegen een gereduceerd tarief gedaan.

Handboek Goed Bestuur
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk heeft verenigingen en stichtingen gewezen op het digitale Handboek Goed Bestuur. Dit is opgesteld door “ Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland”. Via dit handboek kunnen bestuursleden zelf aan de slag gaan met de WBTR.

Overkoepelende organisaties
Door verschillende (overkoepelende) organisaties zoals de Kamer van Koophandel, Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) , Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Stimuland is informatie en uitleg te vinden over WBTR, worden er informatie bijeenkomsten gehouden en zijn er checklijsten opgesteld waar verenigingen en stichtingen gebruik van kunnen maken.

Uit bovenstaande blijkt dat er momenteel zowel lokaal als landelijk veel informatie, advies en ondersteuning wordt geboden aan verenigingen en stichtingen om ze te ondersteunen met de WBTR. De volgende stap in het traject is dat verenigingen en stichtingen nu zelf gaan kijken waar ze staan en wat er nog moet gebeuren met betrekking tot de WBTR. Het bestuur van een vereniging of stichting moet intern keuzes en afspraken gaan maken over verantwoord besturen in samenhang met de WBTR. Liggen alle afspraken vast in de huidige statuten van de vereniging of stichting of moeten de statuten gewijzigd worden om te voldoen aan de WBTR? Dit is niet
collectief in te vullen. Elk bestuur moet naar zijn eigen statuten kijken, waar nodig keuzes maken en de nieuwe afspraken vastleggen. Zo moet er o.a. gekeken worden naar het stemrecht binnen het bestuur, wat te doen als het bestuur de taken niet kan uitvoeren en bijvoorbeeld hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen. De ene vereniging of stichting heeft dit allemaal al afdoende vastgelegd en een andere moet hier nog beslissingen over nemen.
Mocht een vereniging of stichting hier zelf niet uitkomen en verdere ondersteuning nodig hebben dan zijn er, zoals aangegeven, meerdere bronnen voor informatie en organisaties waar zij een beroep op kunnen doen. Verdere participatie van de gemeente is vooralsnog niet nodig. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Heidi Mensink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.