21 november 2022

CDA vraagt dringend om steun voor PAS-melders

Bij sommige agrarische familiebedrijven in de gemeente Hardenberg is hartverscheurend verdriet en grote angst. Dit komt omdat de provincie Overijssel door uitspraken van de bestuursrechter gedwongen wordt PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof), meestal veehouderijen, te handhaven met bestuursdwang. Redenen: de Nb-vergunning ontbreekt of is ontoereikend gebleken. Inwoners die altijd ten goede trouw hebben gehandeld binnen wettelijke kaders en regelgeving, dreigen hun bestaan te verliezen.

De regering heeft in november 2021 middels een Kamerbrief van voormalig minister Schouten beloofd de PAS-melders binnen drie jaren te legaliseren. Van deze belofte is niets terecht gekomen en legalisatie lijkt verder weg dan ooit. Dit is onaanvaardbaar en maatschappelijke ontwrichting op het platteland, mede vanwege de sociaaleconomische gevolgen en leefbaarheid.
 
CDA Overijssel (statenfractie en lokale fracties) vindt dat realisatie van de vele plattelandsopgaven alleen haalbaar is als agrariërs, bedrijven en inwoners willen (en kunnen) meewerken. Dreigen met onteigening zal leiden tot een juridisch moeras waar helemaal niemand mee geholpen wordt. Daarom heeft het CDA een brief naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd met de dringende oproep nog dit jaar (nood)maatregelen te nemen waardoor onmiddellijke legalisatie van PAS-melders mogelijk is en lopende juridische procedures gestaakt kunnen worden. Concreet kan dat gaan om:

  • de invoering van passende maatregelen die het mogelijk maakt PAS-melders een tijdelijke vergunning te geven in afwachting van de toegezegde definitieve oplossing;
  • overname door het Rijk van de financiële gevolgen van handhavingsmaatregelen voor de PAS-melders. 

Ook de Tweede Kamer wordt over deze zorgen én mogelijke oplossingsrichtingen geïnformeerd. Mocht het Rijk geen oplossing bieden, dan ziet CDA Overijssel geen mogelijkheid om constructief met het Rijk samen te werken aan de invulling en realisatie van het NPLG en andere noodzakelijke natuurherstelplannen, die ter uitvoering bij de provincies zijn gelegd.

Vanuit de lokale CDA fractie zijn Teun Wolbink en Gerrit van de Berg samen met statenlid Douwe Prinsse bij agrarische ondernemers in de gemeente Hardenberg op bezoek geweest. Ook zijn vragen gesteld aan het college van B&W onder andere over hoe zij hun zorgplicht voor inwoners op dit vlak verder invulling kunnen geven. En of het college bereid is met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan over oplossingen én daarnaast het Rijk wil verzoeken om te werken aan de reparatie/herstelwet die perspectief geeft aan de PAS-melders.

Wordt vervolgd. 

(foto: CDA Overijssel)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.