05 februari 2020

Erven met kwaliteit

In de raadsvergadering van 28 januari 2020 is de beleidsnotitie Erven met Kwaliteit besproken.

De prognoses laten zien dat er veel  agrarische bedrijfsgebouwen vrijkomen  omdat boeren stoppen met hun bedrijf. De bijdrage van het CDA ging over de volgende onderdelen:

Zonder vervolgfunctie treedt er verpaupering van dit vastgoed op. Dat is niet wat het CDA wil. Zeker niet wanneer het landschap-ontsierende bebouwing betreft. De CDA fractie is dan ook blij met de evaluatie van de huidige rood voor rood regeling.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente faciliterend wil optreden waar het gaat om de invulling van vrijkomende  agrarische bebouwing. Hierbij is het voor de CDA fractie belangrijk is dat eventuele nieuwe functies geen belemmering mogen vormen voor blijvende agrarische bedrijven. De agrarische sector is en blijft een belangrijke economische drager in onze gemeente. Naast functie-verandering is er ook gekeken naar sloop en nieuwbouw. 

De CDA fractie kon dan ook in grote lijnen instemmen met de beleidsnotitie erven met kwaliteit maar heeft nog wel een aantal punten benoemd: 

Het CDA ziet graag dat, als de initiatief nemers het wenselijk vinden, er maatwerk moeten kunnen worden geleverd voor wat betreft het realiseren van twee inritten. Uiteraard met inachtneming van de verkeersveiligheid. De VVD fractie heeft mede namens het CDA een amendement op dit punt ingediend.

Een ruimere toepassing of definitie van bestaand erf en ruimere interpretatie van lintbebouwing. Het CDA kon zich vinden in de toelichting zoals vermeld bij het amendement van de CU fractie met in inachtneming van de LIK en heeft deze dan ook mede ingediend.

Een belangrijk aandachtspunt: Als gemeente stoppen we veel geld in de realisatie van nieuwe scholen ook in het buitengebied. Als wij deze scholen van leerlingen willen voorzien dan zal er nog meer aandacht moeten komen voor huisvesting voor jongeren en dus jonge gezinnen. Betaalbare woningen voor jongeren en senioren in het buitengebied is omwille van de leefbaarheid zeer gewenst. De CDA fractie wil dan ook graag een stimulans geven voor een meer onder een kap woning door een aangepaste sloop-eis zoals deze ook geld in bijvoorbeeld Zwolle en Deventer.

U kunt deze vergadering hier terugkijken: https://hardenberg.raadsinformatie.nl/vergadering/666692/gemeenteraad%2028-01-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.