08 maart 2014

Openbaar vervoer in Overijssel

De bezuinigingen hebben volgens het artikel grote gevolgen;  bussen en treinen kunnen minder vaak rijden en ook zouden buslijnen, die parallel aan het spoor lopen, opgeheven worden.

Ook het CDA Hardenberg is bezorgd over deze berichtgeving en heeft contact gehad met haar vertegenwoordigers in de provinciale staten van Overijssel die eind maart moeten beslissen over dit voorstel van het provinciebestuur.

Dit voorstel is op dit moment niet meer dan een kader, een globaal plan, dat in de komende jaren verder uitgewerkt moet worden door het provinciebestuur. Die kaders liggen nog niet “in beton gegoten”, de provinciale staten moeten ze, al dan niet aangepast, nog vaststellen. Dat gebeurt eind maart.

Voor het CDA (gemeentelijk en provinciaal) staat voorop dat wanneer er bezuinigd moet worden in elk geval oplossingen moeten komen voor:

Bereikbaarheid van zogenaamde tussenliggende dorpen. Als een parallellijn (een busverbinding die parallel loopt aan de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle) verdwijnt zal er geïnvesteerd moeten worden in alternatieven. Daarbij kan gedacht worden aan buurtbussen, andere bussen (kleinere). Maar ook aan extra stations op de Vechtdallijn.Verminderen van de  regiotaxi als voorziening voor minder mobiele burgers kan niet zonder dat er een alternatief wordt geboden voor deze doelgroep.Bereikbaarheid van de recreatieve sector. Een goede busverbinding tussen bijvoorbeeld het station Hardenberg en het attractiepark Slagharen is een must. 

Voorts zal ook aandacht gevraagd worden voor het vervoer van cliënten naar zorgboerderijen, die vaak in het buitengebied liggen en het is juist daar waar de provincie onrendabele buslijnen wil afschaffen.

Uit de contacten tussen het CDA Hardenberg en de provinciale vertegenwoordigers is nadrukkelijk naar voren gekomen dat aan goed renderende (spits)lijnen, waaronder ook het scholierenvervoer niet getornd mag worden. 

Dat er gerichte aanpassingen in vooral de frequentie van het aantal bussen moet komen (met name in de onrendabele uren) is duidelijk, maar dan moet er wel een alternatief zijn of komen. 

Het CDA bereidt op dit moment een alternatief voor. Een alternatief op het door het bestuur voorgelegde kader. Daartoe wil zij extra geld vrijmaken. Of zoals de site van RTV Oost het verwoord: “De kans lijkt groot dat op inititatief van het CDA toch extra geld beschikbaar wordt gesteld”. Voor de gemeente Hardenberg wordt dan ondermeer gesproken over een extra treinstation in Bergentheim.

Het CDA Hardenberg volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.