27 juli 2022

Toekomst voor agrariërs door brede steun Overijsselse aanpak stikstof

Tijdens de verkiezingen was de slogan “Geef boeren de ruimte!” vaak te horen. En zo denkt het CDA er nog steeds over. Met pijn in het hart wordt regelmatig gekeken naar de Haagse discussies rondom de agrarische sector. Eerder is samen met de boeren de weg van de schaalvergroting ingezet. Waarom? Omdat juist Nederlandse boeren zo efficiënt, zuinig en milieubewust boeren. In de afgelopen jaren hebben boeren daarop dan ook veel geïnvesteerd. Maar dat blijft in de landelijke discussies te vaak onderbelicht. 

Uiteraard wordt ook gezien dat het ‘hier en daar best anders kan’, maar het gaat te ver om vanuit Den Haag te bepalen hoe een agrariër moet ondernemen. De opstand en demonstraties die hier het gevolg van zijn, worden (mits op gepaste wijze) door velen begrepen. Dat blijkt uit de brede steun vanuit de samenleving. Van de voorgestelde aanpak stikstof heeft het CDA daarom afstand genomen. Vanuit Den Haag dient nuruimte te komen voor afstemming en overleg, niet over de boer, maar mét de boer. De CDA-fractie van de gemeente Hardenberg ziet zeker toekomst voor de landbouw en de natuur, want zij kunnen ook niet zonder elkaar. De wens tot perspectief voor de agrarische sector is door de fractie zowel provinciaal als landelijk onder de aandacht gebracht.

Overijsselse aanpak stikstof

Overijssel kiest met de gebiedsgerichte aanpak stikstof al heel concreet een eigen weg naar oplossingen. Kenmerkend voor die aanpak is dat alle ‘partijen’ die kunnen en moeten bijdragen aan stikstofreductie meepraten en hun bijdrage leveren. Omstreeks november zal het college van Gedeputeerde Staten de gebiedsgerichte plannen ter besluitvorming aan de Provinciale Staten voorleggen. Het uitgangspunt is dat deze plannen alleen kunnen slagen als er draagvlak is. Onhaalbare doelstellingen en dreigingen met onteigeningen zullen de plannen in een juridisch moeras doen zinken.

Kansen in gemeente Hardenberg

De agrarische sector is ook in de gemeente Hardenberg een belangrijke economische drager, met tal van bedrijven, die als leverancier, verwerker of dienstverlener hun brood verdienen. En daarmee tegelijkertijd vele inwoners kunnen voeden. De agrarische sector heeft in de gemeente Hardenberg een veelzijdig gezicht: een plantaardige sector met o.a. reguliere akkerbouw, bloemen, planten en groenteteelt en een dierlijke sector met melkvee-, geiten-, pluimvee-, kalver- en varkenshouderijen. Verwacht wordt dat in de toekomst een nog grotere verscheidenheid aan bedrijven gaat ontstaan. Het CDA Hardenberg wil bij voorkeur ontwikkelmogelijkheden faciliteren en werken aan een goede harmonie tussen landbouw en natuur. Daarvoor volgt binnenkort een meer concrete aanpak.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.