29 november 2013

Uitslag Waterschapsverkiezingen

In totaal hebben 135.293 kiezers hun stem uitgebracht. De opkomst bedraagt daarmee 21,21 procent. Zeven van de acht partijen zijn verkozen in het algemeen bestuur. Het meeste aantal stemmen is naar het CDA gegaan.

Stefan Kuks, beoogd watergraaf van Vechtstromen, is verheugd met de opkomst: "Meer dan 135.000 mensen hebben hun stem uitgebracht, dat is echt heel veel. Ik ben daar ontzettend blij mee. Vergeet niet dat Vechtstromen een nieuw waterschap is, met een nieuwe naam, en dat we deze verkiezingen helemaal zelfstandig hebben gehouden, zonder mee te kunnen liften op landelijke aandacht of een landelijke campagne" Kuks vervolgt: "We roepen altijd dat waterbeheer een kwestie van kiezen is. Ook van bestuurlijke keuzes. De ene partij is echt de andere niet, iedereen legt de accenten anders. Door in groten getale te stemmen laten inwoners van Vechtstromen zien dat ze het daar mee eens zijn."

Uitslag

Na telling van de stemmen ziet de voorlopige uitslag er als volgt uit:

VVD

11,47%2 zetels

SGP

5,50%1 zetel

Algemene Waterschapspartij

15,67%3 zetels

Christenunie

10,81%2 zetels

Ouderenpartij

9,50%2 zetels

Water Natuurlijk

21,865 zetels

CDA

22,43%5 zetels

Water voor jou

3,06%0 zetels

In dit overzicht is rekening gehouden met de lijstverbinding tussen SGP en ChristenUnie en zijn eventuele restzetels verwerkt. Een specificatie van het aantal stemmen per kandidaat en een overzicht van de beoogde kandidaten voor het algemeen bestuur van Vechtstromen is als bijlage aan dit bericht toegevoegd.

Twintig zetels zijn bestemd voor de categorie ingezetenen en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er 7 zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen door het Bosschap). In totaal telt het Algemeen Bestuur van Vechtstromen 27 zetels.

Formatie

Na vandaag start de informatiefase. Partijen gaan met elkaar in overleg om de uitslag te duiden en te onderzoeken op welke wijze een dagelijks bestuur gevormd kan worden dat op voldoende steun in het algemeen bestuur kan rekenen. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op donderdag 2 januari in zijn constituerende vergadering geïnstalleerd, in dezelfde vergadering volgt de benoeming van het DB.

Verkiezingen

De waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen vonden plaats tussen 13 en 26 november. 103 kandidaten verdeeld over 8 partijen deden mee. Alle uitgebrachte stemmen zijn tussen 26 en 28 november door 30 teams van in totaal 200 stemmentellers verwerkt en geteld. De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt op dinsdag 3 december vastgesteld.

Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer voor ruim 800.000 inwoners van Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. De naam is afgeleid van de Vecht, de grootste rivier in het beheergebied waar ook de Twentse rivieren Regge en Dinkel in uitmonden. De Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één logisch en samenhangend systeem. Door de fusie komt het beheer daarvan ook in één organisatie te liggen. Het kan daarmee beter, effectiever en doelmatiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 11 miljoen euro per jaar gerealiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.