17 juli 2018

Zondagopenstelling

Met uitzondering van winkels op campings en recreatieterreinen, was er tot de zomer van 2018 in de gemeente Hardenberg geen sprake van winkelopenstelling op zondag. Het coalitieakkoord Hardenberg 2018 – 2022 zoals dat is vastgesteld schetst een kader waarin wij ervaringen willen opdoen met het bieden van mogelijkheid van openstelling van winkels op zondag.Als CDA-fractie zien we dat een groot deel van onze inwoners behoefte heeft aan meer activiteiten op zondag. We vinden het daarbij wel belangrijk dat we rekening houden met de kerkgang en oog hebben voor andere groeperingen in de samenleving.Als CDA-fractie hebben we aangedrongen op het snel starten van de proefperiode, want een snelle start betekent een snelle evaluatie. Vanuit de ondernemers van Stad Hardenberg was er de wens om ook in de zomer van 2018 al iets te kunnen doen met de zondag openstelling. Die ambitie hebben we kunnen realiseren.

In de kleine kernen leven zorgen, dat hoorden wij onder andere tijdens de inspraakreactie en de diverse gesprekken die wij hebben gevoerd en blijven voeren met winkeliers. Het verzoek aan hen is om gedurende de proefperiode in gesprek te blijven met de portefeuillehouder en wensen en zorgen vooral kenbaar, te maken. Zoals de portefeuillehouder al heeft aangegeven is het van onschatbare waarde dat winkeliers in de kleine kernen een goede stem krijgen in de evaluatie. Hierdoor kunnen we na de proefperiode een gedragen voorstel bespreken in de raad. De portefeuillehouder heeft ook al toegezegd dat de evaluatie naar voren kan worden gehaald op het moment dat er nadelige effecten optreden voor onze winkeliers in de kleine kernen.

Wij blijven de effecten van de zondagsopenstelling actief monitoren. Zijn u zaken opgevallen die u met ons wilt delen? We staan altijd open voor het gesprek! [contact]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.