Jongeren

Het CDA Hardenberg gaat voor:

 • Meer aandacht voor het bewegingsvriendelijker inrichten van buurten en pleinen, met o.a. “Spelen in het groen”. Waarbij ook beter wordt ingespeeld op de behoeften van kinderen en jongeren in de buurt. Bijvoorbeeld in Sibculo (tijdelijke skatebaan) en Hardenberg (speel en doe park Oosteinde) zijn op onbestemde buitenruimte wensen ingevuld.
 • Het starten van projecten om jongeren weerbaar te maken op en voor sociale media. Ook om digitaal pesten (of gepest worden) te voorkomen.
 • Onderzoek of er draagvlak is voor het oprichten van een Jongerenraad Hardenberg, die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert.
 • Er moet een leuk, eigentijdse digitaal platform komen met informatie en doorverwijs mogelijkheden over wonen, opleidingen, uitgaan, gezondheid, vervoer, sport etc. voor alle jongeren in Hardenberg.
 • Bottum up projecten om jongeren te motiveren voor sport en survivalprogramma’s in de natuur willen we faciliteren. Omdat sport meer is dan alleen bewegen. Het levert sociale contacten op en weerbaarheid. Geldgebrek van jongere of ouders, mag geen beperking zijn.
 • Onderzoek naar de behoefte van jongeren (en ouderen) op het gebied van openbare sportvoorzieningen, nu steeds meer mensen geen lid zijn van een vereniging en op eigen initiatief willen sporten.
 • Voortzetting van logopedie-screening op basisscholen.
 • Het opnieuw invoeren van een maatschappelijke stage of andere vormen van maatschappelijke oriëntatie, die rekening houdt met de individuele kwaliteiten en interesses van de betreffende jongeren.
 • Ontwikkelen van programma’s, met als doel om de behoeften van het bedrijfsleven en de inhoud van het onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. Het RTC (Regionaal Techniek Centrum) vervult daarbij een belangrijke rol voor technische opleidingen.
 • Extra aandacht voor jongeren met een achterstand of een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat jongeren tot 30 jaar verplicht worden om te werken of te leren, binnen hun eigen mogelijkheden.
 • Het CDA-initiatief van het jaarlijkse Jeugdlintje, wordt voortgezet.
 • Er moet een doorstroomconsulent komen voor kwetsbare jongeren, die 18 worden en daardoor tussen de “Jeugdwet” en de “WMO” terecht komen. Hiermee kan worden voorkomen dat hulpverlening stopt of uitvalt.
 • Onderzoek of de gemeente voldoende lokale sturingsmogelijkheden heeft om eigen innovatieve keuzes te maken op het gebied van jeugdzorg, dat nu vooral regionaal wordt uitgevoerd.
 • In samenwerking met het lokale onderwijsveld onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om kinderen te stimuleren en te beoordelen op meer dan alleen de citoresultaten. Hoe realiseren we in samenwerking met het onderwijs meer maatschappelijk vaardige leerlingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met drijfveren en motivatie, dan alleen leerprestaties.
 • de Professor Waterinkschool (speciaal basisonderwijs) vangt steeds meer leerlingen op die anders naar het speciaal onderwijs in Zwolle zouden gaan en die dan gebruik moeten maken van het gemeentelijk vervoer. Onderzocht moet worden of de besparing op de vervoerskosten toegevoegd kan worden aan het speciaal basisonderwijs.
 • Er gaat veel geld naar voorlichting om obesitas bij kinderen te voorkomen, maar initiatieven als actieve spelvormen als huttendorpen, kindervakantiekampen en scouting blijft vaak buiten beeld. Wij vinden dat dit moet veranderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.