07 oktober 2019

Antwoord college op vragen m.b.t. 'kanaal Almelo - De Haandrik'

Het CDA Hellendoorn maakt zich zorgen over de overlast bij deze werkzaamheden en heeft daarom vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn tijdens de commissievergadering 'grondgebied' van woensdag 9 oktober beantwoord:

1. Bent u bekend met het feit dat inwoners langs het kanaal Almelo – De Haandrik in Daarlerveen zich onveilig voelen?

Ja, zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij betrokken bij de problematiek van schade aan woningen langs het kanaal. Een jaar geleden heeft de Provincie het initiatief genomen om de problematiek te inventariseren, de coördinatie namens de overheden de afhandeling van klachten te willen coördineren en een plan van aanpak op te stellen. Daarbij zijn de betrokken gemeenten meegenomen. Er werd toen een link gelegd met de werkzaamheden die de provincie heeft uitgevoerd aan het kanaal Almelo – De Haandrik.

2. Heeft u een beeld van het aantal schadegevallen in Daarlerveen?

Ja, in 2018 ging het aanvankelijk om 4 meldingen en op dit moment zijn er 30 schadegevallen gemeld.

3. Bent u bekend met de werkwijze/procedure zoals de provincie deze op dit moment uitvoert?

Ja.

4. Heeft de gemeente contact met de inwoners en plaatselijk belang en vinden er overleggen plaats over dit onderwerp?

De provincie voert de regie conform afspraak met de betrokken gemeenten. Omwille van de éénduidigheid is afgesproken dat communicatie via de provincie verloopt. Via de projectorganisatie en de omgevingsmanager verloopt de communicatie. Verder is er een klankbordgroep waarin ook vertegenwoordiging van bewoners is. Ook is er wekelijks een inloopmogelijkheid voor inwoners die vragen hebben op een locatie in Vroomshoop, die daar speciaal voor is ingericht. Gemeenten nemen deel aan alle werkoverleggen. In september is al een datum geprikt (te weten 4 november aanstaande) voor een gesprek met PB Daarlerveen. Onlangs is overigens weer een Nieuwsbrief uitgekomen die aan de Plaatselijk Belangen en bewoners is gestuurd.

5. In Twenterand heeft een projectleider van de provincie een presentatie  gegeven voor de raad. Bent u bereid om dat ook hier te organiseren, samen met PB Daarlerveen en eventueel in Daarlerveen?

Ja. Wij wilden gebruik maken van de mogelijkheid die Twenterand bood om de raad te laten aansluiten bij de presentatie in Twenterand. Een datum was gepland en ambtelijk is hierover contact geweest. Echter, omdat deze gepland was en samenviel met een commissieavond waarop de Ombuigingsopgave op de agenda stond, is deze mogelijkheid vervallen. De projectleider van de provincie is graag bereid om een presentatie te geven en wij willen dit uiteraard organiseren.

6. Bent u bereid om een verbindende rol te vervullen tussen de inwoners en de provincie met als doel alle huidige en eventuele nieuwe/vervolgschades in kaart te krijgen en het indienen van schadeclaims bij de provincie te vergemakkelijken? Zo nee, waarom niet?

Er zijn 4 provinciale zaakbegeleiders (contactpersonen voor bewoners) aangesteld die beschikbaar zijn voor de bewoners met vragen en die ook helpen bij het registreren van schades.  Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van schades. Wij blijven de ontwikkelingen  volgen en zullen zo nodig  met bewoners en  de provincie  in gesprek gaan.  

Het CDA Hellendoorn zal de situatie scherp in de gaten blijven houden en, waar nodig, verdere actie ondernemen. Mocht u zorgen hebben over deze situatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website. 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.