19 juli 2021

Financiën gemeente Hellendoorn sterk verbeterd

CDA Hellendoorn legt accenten bij jeugdzorg, aandacht voor de samenleving en stabiele belastingen.

Jaarrekening 2020 : positief resultaat

In 2020 heeft de gemeente er alles aan gedaan om in de moeilijke 'corona-tijd' haar werk voor de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te blijven doen. Uit de jaarcijfers blijkt dat dit grotendeels is gelukt. Zorg is verleend, ondernemers zijn extra geholpen en er zijn veel meer bouw- en bedrijfskavels verkocht. Het positieve financiële resultaat bedroeg €2,3 miljoen, waarbij ook nog eens 90% (€7,4 miljoen) van het bezuinigingsplan is gerealiseerd.

Bestuursrapportage 2021

De actuele stand van zaken per 1 juni geeft aan dat de uitvoering van de begroting 2021 redelijk op schema ligt. Maar voor de jeugdzorg is dat niet het geval. De verwachting is dat dit jaar de kosten circa €1 miljoen hoger zullen zijn dan begroot. En dat beeld zal mogelijk ook voor de volgende jaren gelden.

Na sterk aandringen van de CDA-fractie heeft de wethouder Jeugdzorg toegezegd dat er in het najaar een aanvullende analyse komt. Dat gaat over de ontwikkelingen maar vooral welke maatregelen kunnen we nemen om deze trend te keren.

CDA Hellendoorn bij monde van fractievoorzitter Anchela Mak:

Voor het CDA Hellendoorn staat zorg voor mensen, en dus ook voor jongeren voorop. Maar tegelijk moeten we er alles aan doen om de kosten in de hand te houden. Gelukkig krijgen we nu ook extra geld van het Rijk (in 2021 8 ton, in 2022 €2 miljoen) maar dat is geen extraatje maar vooral een compensatie van geld dat we zelf al eerder op tafel hebben gelegd.

Verder zijn we tevreden met de toezegging van onze eigen CDA-wethouder Jelle Beintema dat na de zomer een voorstel komt hoe we wijk- en buurtverenigingen in 2021 nog wat hulp kunnen bieden vanwege corona. Dat past ook bij onze opvatting over een duurzame samenleving en de rol van die organisaties daarin.

Ook was er veel aandacht voor de belastingdruk en woningbouw. Het CDA Hellendoorn verwacht dat het college met voorstellen komt om de OZB in 2022 gelijk te houden aan het huidige niveau en dat ook na te streven voor de jaren erna. Ook werd het college verzocht er alles aan te doen om de mogelijkheid voor woningbouw in alle kernen te vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.