24 mei 2022

Pilot gebiedsproces Haarle

De gemeenteraad heeft na de debatronde van 12 april en in de raadsvergadering van 19 april € 40.000,00 beschikbaar gesteld om een start te maken met het gebiedsproces Haarle. Het gaat hier om een pilot om de gevolgen in kaart te brengen van alle regelgeving die landelijk en provinciaal op dit gebied van invloed zijn.

Er is veel onrust op het platteland. De gevolgen van landelijke stikstofregelgeving, de strijd om ruimte voor andere beleidsterreinen als woningbouw, energietransitie, uitbreiding Nationaal Park Sallandse Heuvelrug-Twents Reggedal en vooral de ligging van dit plangebied tussen twee N-2000 gebieden, Sallandse Heuvelrug en Boetelerveld in, zorgen voor die onrust.

Het CDA Hellendoorn is voor een aanpak van deze pilot van onderop. Er wordt teveel gesproken óver boeren in plaats van mét deze belanghebbenden. Als landelijk belangenorganisaties zoals LTO zich terugtrekken uit het overleg baart ons dat zorgen over het draagvlak van uitvoerend beleid.

Vanuit Haarle hebben boeren het initiatief naar zich toe getrokken door zich te verenigen in een opgerichte werkgroep “Leefbaarheid Haarle”.  Deze werkgroep wil van onderop vorm en inhoud geven aan de opgaven die er liggen in dit plangebied. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en kijken met belangstelling uit naar de resultaten die hieruit voortkomen. Voor ons is vooral van belang dat er draagvlak ontstaat over de verschillende opgaves die er liggen in dit gebeid. Belangrijk is dat er ruimte blijft voor wonen, recreëren, natuur met daarnaast toekomstperspectief voor jonge boeren die door willen. Dit in goede verhouding, zoals dat al honderden jaren mogelijk is geweest in deze streek, met de huidige regelgeving die zo van invloed zijn op dit plangebied.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.