30 november 2021

Uitvoering Agrarisch actieplan “Uut Heldern”

Dinsdag 30 november heeft de Raad van de gemeente Hellendoorn een agrarisch actieplan aangenomen waarin zij zich uitspreekt over het belang van de agrarische sector. De sector krijgt ondersteuning door concrete deelplannen uit te laten voeren.

Belangrijk hierbij is dat er voor de agrarische sector een gemeentelijke beleidsmedewerker is aangesteld die fungeert als eerste aanspreekpunt voor zorgen en/of vragen. Deze zorgen komen voornamelijk voort uit het stikstofprobleem waarin Nederland sinds mei 2019 verkeert en waarover nog steeds geen beslissingen zijn genomen die tot een oplossing leiden. Het nieuw te vormen kabinet zal hierin duidelijkheid moeten scheppen waarbij draagvlak en perspectief belangrijke uitgangspunten moeten zijn.

Om tot uitvoering van deze beleidsmaatregelen te komen wenst de Hellendoornse gemeenteraad dat het college bij het Rijk en de provincie aandringt voor een pilot met voldoende ruimte en vrijheid voor lokale invulling. Landelijk volgt er beleid dat op punten strenger is dan Europees noodzakelijk. Dit landelijk beleid wordt uitgevoerd door de provincie die voor deze complexe gebiedsontwikkelingsopgaven staat. De gemeenteraad wil nu een pilot om samen met de provincie en lokale gebiedspartners invulling te geven aan de aanpak van stikstofmaatregelen. In de gemeente Hellendoorn hebben boeren te maken met drie Natura 2000 gebieden: de Sallandse Heuvelrug, Boetelerveld en het Wierdense Veld. De gevolgen van het beleid kan daarom heel goed getoetst worden in onze gemeente als het gaat om uitvoerbaarheid, haalbaarheid en leefbaarheid. De gemeenteraad wil het college oproepen om bij provincie en Rijk aan te dringen dat zij subsidiemogelijkheden beschikbaar stellen om deze pilot op te starten.

Om deze lokale aanpak voor het voetlicht te brengen heeft het CDA Hellendoorn een motie opgesteld die mede ingediend is door GroenLinks, Lokaal Hellendoorn en de VVD en bij de stemming unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.