01 maart 2021

Woningbouw, vragen aan het college

Woningbouw is op dit moment een actueel item in het lokale maar ook in het landelijke politieke speelveld. Op 17 februari jl. zijn er een tweetal brieven naar de Tweede Kamer gestuurd door minister K.H. Ollongren die we graag onder de aandacht brengen. Inhoudelijk geeft de minister hierin aan dat ze één miljard euro beschikbaar heeft gesteld voor woningbouwimpuls. Verder zijn er met provincies afspraken gemaakt over goedkeuring van 130% van de plancapaciteit. Belangrijk wat ons betreft is dat daarvan 60% bedoeld is voor het middensegment en de sociale sector.

Voor de huursector brengt de minister de Wet maatregelen middenhuur onder de aandacht. Deze wet moet voorzien in voldoende huurwoningen voor middeninkomens en het bevriezen van de huur het komende jaar. In dezelfde brief vraagt ze aandacht voor de aankondiging opkoopbescherming waarin maatregelen worden aangekondigd om ervoor te zorgen dat mensen zelf in hun aangekochte woning gaan wonen.

Wat wij constateren en wat ons zorgen baart is dat van de één miljard euro voor de woningbouwimpuls, gemeenten, zoals Hellendoorn, daar geen beroep op kunnen doen. De minister wil nu ook nog een Volkshuisvestingsfonds oprichten met 450 miljoen euro, maar ook hier is het zeer de vraag of deze middelen in onze gemeente terechtkomen. Woningcorporaties in Noord- en OostNederland zijn hiertegen een protestactie gestart onder de werktitel “Scheef” (scheefbeleid.nl).

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de woonvisie 2020-2025 vastgesteld. De actuele behoefte is de laatste jaren echter verschoven van het bouwen naar behoefte naar het invullen van het woningtekort.

Naar aanleiding hiervan hebben we vragen gesteld aan het college:

  • Is het college op de hoogte van de landelijke ambities en maatregelen om het woningtekort op te lossen?
  • Heeft het college hierover al gesproken met de provincie en wat kan dit voor onze gemeente betekenen?
  • Is het college bekend met de actie “Scheef” vanuit de woningcorporaties en hoe wordt hierop geanticipeerd?
  • Wenst het college een aanvulling/actualisering van de onlangs vastgestelde woonvisie om onze doelen bij te stellen?

Wat betreft de laatste vraag wil de CDA fractie alvast aangeven dat het college de recent vastgestelde woonvisie mag aanpassen op het punt van “bouwen naar behoefte” zodat er meer gebouwd kan worden.

CDA Hellendoorn is voorstander van een uitbreiding en versnelling van ons woningbouwprogramma. Daarbij is extra aandacht nodig voor de realisatie van huurwoningen in zowel het sociale als middeldure segment en goedkope en middeldure koopwoningen voor jongeren, starters en jonge gezinnen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.