07 oktober 2019

Zorgen over werkzaamheden kanaal Almelo - De Haandrik

Het CDA Hellendoorn krijgt steeds meer vragen en meldingen van mensen uit Daarlerveen die zich ongerust maken en/of schade en wateroverlast ondervinden van de werkzaamheden bij het kanaal Almelo - De Haandrik. Bewoners voelen zich steeds meer onveilig en vertrekken uit hun woning tijdens de werkzaamheden vanwege de trillingen die gevoeld worden. Er zijn zelfs al woningen gestut. Mensen zijn echt bang!

De aannemer is in week 34 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de damwanden in het kanaal Almelo – De Haandrik. In week 35 zijn de eerste 85 meter damwand vervangen. In week 39 bereikte ons de eerste berichten dat de werkzaamheden stil gelegd waren vanwege overschrijding van de norm. Vervolgens is in week 40 het week helemaal stilgelegd nadat er nieuwe schades zijn gemeld tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

De provincie doet op dit moment onderzoek naar de schademeldingen. Definitieve resultaten hiervan worden pas eind 2019 begin 2020 verwacht. Dit geeft nog meer onzekerheid bij de aanwonenden. Alhoewel de gemeente niet direct aanspreek punt is, heeft zij wel een zorgplicht naar de inwoners. .

Het CDA heeft dan ook de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Bent u bekend met het feit dat inwoners langs het kanaal in Daarlerveen zich onveilig voelen?

2. Heeft u een beeld van het aantal schadegevallen in Daarlerveen?

3. Bent u bekend met de werkwijze/procedure zoals de provincie deze op dit moment uitvoert?

4. Heeft de gemeente contact met de inwoners en plaatselijk belang en vinden er overleggen plaats over dit onderwerp.

5. In Twenterand heeft een projectleider van de Provincie een presentatie gegeven voor de raad. Bent u bereid om dat ook hier te organiseren, samen met PB Daarlerveen en eventueel in Daarlerveen.

6. Bent u bereid om een verbindende rol te vervullen tussen de inwoners en de Provincie met als doel alle huidige en eventuele nieuwe/vervolgschades in kaart te krijgen en het indienen van schadeclaims bij de Provincie te vergemakkelijken? Zo nee waarom niet?

Het CDA maakt zich zorgen over de overlast bij deze werkzaamheden en ziet deze vragen graag beantwoord worden tijdens de commissievergadering 'grondgebied' van dinsdag 8 oktober. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.