De Wet Gemeenschappelijke Reglingen is ingegaan op 1 januari 1985, waarin gemeenschappelijke regelingen worden getroffen tussen de openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze Nederlandse wet is de belangrijkste grondslag voor samenwerking tussen bovengenoemde organen.

De gemeente Hengelo zit in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

 • Regio Twente
 • Veiligheidsregio Twente
 • SWB Groep (Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente en Gildebor)
 • Stadsbank Oost Nederland
 • Regionaal Bedrijventerrein Twente
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Omgevingsdienst Twente

Op de Politieke Markt van dinsdag 26 mei werd de raad gevraagd of, op basis van de verkregen informatie, er wensen zijn tot het inbrengen van zienswijzen op de voorliggende begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. 

Onze fractievertegenwoordiger Vincent Kamp had namens het CDA Hengelo de volgende bijdrage:

We leven op dit moment in een bijzondere periode. Het coronavirus heeft een grote impact op alle geledingen van de maatschappij. Ook de gemeente Hengelo heeft te maken met dit verschijnsel. En dit geldt ook voor de organisaties die taken voor de gemeente uitvoeren, zoals de GR-en. Omdat de impact van de huidige crisis nog niet duidelijk is, is het nodig dat de deelnemende Gemeenschappelijke Regelingen aan het einde van het jaar met bijgestelde begrotingen komen. Het CDA steunt dan ook het verzoek om deze aan het eind van het jaar in te laten dienen. Deze geven dan een realistischer beeld van de financiële effecten en de effecten op de taken die voor ons worden uitgevoerd.

Het CDA dient geen eigen zienswijzen in maar wil wel een aantal opmerkingen maken. Zoals al gezegd zijn begrotingen niet meer relevant omdat ze opgesteld zijn voor de coronacrisis. Daarom hebben we drie punten geselecteerd uit de QuickScan waar wij principieel op in willen gaan. 

 1. Het eerste punt is dat het belangrijk is om geen onnodig geld uit te geven. Dit geldt in z’n algemeenheid en zeker in onzekere tijden. In principe vindt het CDA dat organisaties geen bovenwettelijke taken moeten uitvoeren tenzij dit aantoonbaar positieve maatschappelijke effecten heeft. Dit principe voorkomt dat we onnodig geld extra uitgeven. In de QuickScan lezen we dat er verwijzingen zijn naar bovenwettelijke activiteiten bij Veilig Thuis Twente. Het CDA hecht er belang aan dat er een gedegen afweging wordt gemaakt tussen de kosten en effecten wanneer er bovenwettelijke activiteiten ondernomen worden. En dat deze duidelijk richting de gemeenteraad wordt gecommuniceerd.
 2. Het is belangrijk om zowel in kwalitatieve en kwantitatieve zin voorbereid te zijn op het 'onverwachte', zie de coronacrisis. Bij onverwachte gevaarlijke gebeurtenissen op het lokale of gemeentelijk niveau wordt vaak een beroep gedaan op de brandweer. De brandweerzorg is een kerntaak van de gemeente. En burgers en bedrijven mogen verwachten dat de brandweerzorg goed is. In de QuickScan wordt een mogelijke trend van vergrijzing gesignaleerd onder het beroepspersoneel. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat de veiligheidsregio op een gedegen manier ingaat op de wijze waarop ze de toekomstige brandweerzorg borgt.
 3. Naar aanleiding van financiële problemen rond het sociale domein in het verleden hebben we besloten om meer risico’s met betrekking tot het weerstandsvermogen te aanvaarden bij de Regio Twente. Gezien de mogelijke verregaande effecten van de coronacrisis is het wenselijk om nog eens te kijken naar deze keuze en bijbehorende risico’s. Hierbij zijn de gegevens over de risico’s bij de GR Regio Twente van belang. En dient volgens het CDA zeker de opmerkingen van de Rekenkamercommissie betrokken te worden bij de reactie van Regio Twente.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.