15 februari 2017

Agenda van Twente: CDA gaat voor Twente!

Het gaat goed met Twente! Op bepaalde gebieden doet Twente het zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Dit is mede het gevolg van de lopende Agenda van Twente.

De Agenda van Twente is een belangrijk onderdeel van de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten in Regio Twente verband. Doel is het vergroten en versterken van de werkgelegenheid en concurrentievermogen door vernieuwing in allerlei opzicht.

Twente is in feite één arbeidsmarkt: Veel inwoners werken in een andere gemeente dan zij wonen. Maar Twente staat nog steeds voor grote uitdagingen, hoge werkloosheid, lage productiviteit en vertrek van jong hoogopgeleiden. Deze grote opgaven vragen om een grote en duidelijke wil van alle 14 gemeenten om samen te werken.

De afgelopen 10 jaar is er veel geld geïnvesteerd in de Agenda van Twente. Via de deelnemende gemeenten is er zo’n 80 miljoen euro geïnvesteerd en daarmee 1,4 miljard euro als cofinanciering binnengehaald! Dit geld is onder meer gebruikt voor projecten als  

 • HTSM (High Tech Systems en Materials). Gericht op nieuwe ontwikkelingen voor de maakindustrie, medische toepassingen, communicatie, transport, agrarische toepassingen, enz.
 • Bouw: ontwikkeling nieuwe materialen en technieken)
 • Onderwijs: met name UT, Saxion, ROC en vakgerichte na- en bijscholing;
 • Bereikbaarheid (o.a. A35, XL Business park, Twentekanaal
 • Vestigingsklimaat: het behouden van werkgelegenheid en aantrekken nieuwe bedrijven, o.a. via WTC

(Uitgebreide informatie over deze projecten is te vinden op www.agendavantwente.nl)

Eind 2017 loopt de huidige termijn af. De vraag aan de 14 gemeenten is of de Agenda van Twente voortgezet moet worden en zo ja, in welke vorm en met welke prioriteiten. Dus vóór het eind van dit jaar moeten deze gemeenten hierover besluiten en de daarvoor benodigde financiering in hun begroting opnemen!

Het afgelopen half jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarin de behaalde resultaten en een eventuele voortgang van de Agenda van Twente door de gemeenteraadsleden van de 14 gemeenten zijn besproken. Naar aanleiding daarvan hebben de gezamenlijke CDA fracties overlegd en zijn tot het volgende gezamenlijke standpunt gekomen:

 “Wij, de gezamenlijke CDA-fracties in de Twentse gemeenten en de CDA Statenfractie Overijssel, onderkennen het belang van deze samenwerking en willen daarom een duidelijke boodschap afgeven in het kader van de nieuwe Agenda van Twente. Gezamenlijk willen wij werken aan de toekomst van Twente met gezamenlijke standpunten. Daarbij moet zorgvuldig omgegaan worden met die dingen die we in Twente al hebben, maar zal er ook in Twente geïnvesteerd moeten worden. Dit om een toekomst te kunnen bieden voor onze kinderen in Twente, in een regio waar werk is voor iedereen, het goed wonen is, goed onderwijs gevolgd kan worden en goede culturele en sportieve voorzieningen zijn.

Wij gaan voor regionaal in plaats van boven lokaal belang bij de samenwerking, want "Wat goed is voor Twente is ook goed voor de Twentse gemeenten”. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de Agenda van Twente willen we de volgende uitgangspunten meegeven:

 • Ga voor zichtbare projecten met concrete resultaten binnen de thema’s economie, werkgelegenheid, recreatie & toerisme, duurzaamheid, leefbaarheid landelijk gebied, acquisitie/branding, mobiliteit/ bereikbaarheid. Houdt het compact;
 • Maak daarbij keuzes en ga in gezamenlijkheid voor de winst voor Twente. Stap over het eigen belang heen
 • Wees besluitvaardig, maak tempo en durf onorthodoxe stappen te nemen
 • Ga voor brede ondersteuning vanuit de 4 O’s (overheid, onderwijs, ondernemers, onderzoek);
 • Haak aan op de programma’s en thema’s waar door de Provincie Overijssel voor gekozen is in de natuur, de landbouw en de regionale economie. Zoek daarbij voortdurend afstemming, versterking en ondersteuning;
 • Zorg voor draagvlak en betrokkenheid in Den Haag, voor grensoverschrijdende samenwerking met Nordrhein Westfalen / Niedersachsen en voor samenwerking in en met Europa;
 • Ga voor naoberschap, samenwerking, daadkracht, verbinding, solidariteit en rentmeesterschap. Want onze kinderen en volgende generaties moeten ook in Twente kunnen blijven wonen en werken.”

 

Jan Vis

CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.