22 juli 2017

Het CDA reflecteert op de Kadernota

De laatste raadsvergadering stond in het teken van de Kadernota. Daarin zetten we de lijnen uit voor de begroting van volgend jaar. En dat betekent dat we vooruit kijken en aangeven wat we belangrijk vinden voor komend jaar. Er lag een goed stuk voor, dat eindelijk ruimte gaf voor groei.

Hieronder lees je de bijdrage van onze fractievoorzitter Maureen Muller:

"De Kadernota ligt voor. Verheugd zijn wij dat het financieel perspectief er na jaren positief uitziet en dat we nieuwe beleidswensen kunnen realiseren. Ons huishoudboekje is op orde.

Binnen het sociale domein is enorm veel werk verzet en het sociale domein zal onze blijvende aandacht nodig hebben. Financiële ontwikkelingen blijven vaak onduidelijk, monitoring begint nu en in het najaar zullen we tijdens de 2e Berap hier meer inzicht in moeten krijgen, zoals door het college aangeven.

Het CDA heeft altijd oog en oor voor vrijwilligers, verenigingen en ook mantelzorgers. Zonder deze groep zou Hengelo, Hengelo niet zijn. Zou onze samenleving minder mooi en bloeiend zijn. Wij zullen hier blijvende aandacht voor hebben en voor vragen. Faciliteren en ondersteunen van deze groepen is van groot belang. Ambities helpen realiseren, faciliteren van verenigingen en burgers, is in onze ogen een basistaak. Eigen initiatief, ambitie, verantwoording en samenwerking heeft geleid tot bijvoorbeeld de eerste Themahal Sport, geweldig en mooi succes, voortvloeiend uit de Kadernota Sport. Een nota die uitgaat van gelijkwaardigheid en duidelijkheid.

Burgerparticipatie leidt tot de mooiste resultaten voor Hengelo en in de wijk: voor en door inwoners. Noaberwijk Nijverheid is hier een mooi voorbeeld van evenals “Erve Geurts”

De 1e motiemarkt is op voorhand al een groot succes: de 1e unaniem aangenomen motie over Mondriaan: "Pro Memorie", ingediend door het CDA, is een feit en vanavond zullen nog een aantal initiatiefnemers ongetwijfeld gehoord en gewaardeerd worden door onze Raad. Het CDA zal naar aanleiding van deze motiemarkt straks samen met Groen Links en Burger Belangen de motie: “Water in de stad” inbrengen, door ROC studenten, docenten en politiek opgesteld.

Ondanks dat Hengelo beoordeeld wordt als redelijk veilig, zijn er constante uitdagingen die veel handhaving en extra uren vereisen. Zorgen dat onze jeugd en ouderen veilig uit kunnen gaan is voor ons van groot belang. De toename in drugsgebruik onder jongeren en ook andere leeftijdscategorieën baart ons zorgen. Wij hebben hier al vaker aandacht voor gevraagd en we zullen hier blijvend onze aandacht op vestigen. We juichen in ieder geval de extra investering voor integraal veiligheidsbeleid van harte toe, wellicht is hier zelfs nog meer geld voor nodig.

Inzet op jongeren, het perspectiefjaar werkeloze jongeren ondersteunen wij van harte. We hopen dat hierbij ook de grens verlegd wordt naar de jeugd die als statushouders in Hengelo zijn komen wonen. Wij hebben met een aantal gesproken en actie op onderwijs, taal is echt nodig om integratie mogelijk te maken en deze groep niet tot jarenlange bijstand te veroordelen. Graag horen wij of ook zij vallen onder deze noemer.

Verder maken wij ons zorgen om de grote groep 50 plussers die werkloos is, de jeugdwerkloosheid neemt langzaam af, maar het perspectief van ‘ouderen’ ziet er nog steeds niet goed uit. Graag zouden wij meer inzet op deze groep zien, hun kennis benutten, begeleiden of buddy’s van jongeren wellicht. We horen graag de visie van het college hierover.

Ons sociale beleid is meer dan goed te noemen. Inzet op de tegenprestatie is hard nodig. Werk voor uitkering is altijd de inzet van het CDA geweest en zal dit ook blijven!

Na de transities sociaal is nu een grote transities op het fysieke domein op komst: de Omgevingswet, inmiddels is de voorbereiding van de implementatie gestart. Weer een grote uitdaging voor de gemeente.

Wij zien uit naar de discussie bij de beleidsrapportage eind van het jaar. Investering in de binnenstad is grote prioriteit, Hengelo verdient een compacte en gezellige binnenstad, een integrale aanpak en uitwerking van een complete visie, in samenwerking met onze binnenstad partners en de inwoners van Hengelo, is vereist. De binnenstad moeten we tot meest bijzondere, levendige en gezelligste wijk van Hengelo maken. Wij zullen hier een motie voor inbrengen: mede indieners: SP. PVDA, D’66 en VVD. Ook hopen we dat ook het Skatepark nog dit jaar tot een start kan worden gebracht.

En ondanks dat er nog veel te verbeteren valt, kunnen wij trots zijn op Hengelo: onder andere op ons mooie ROC, de Bibliotheek die de gezellige, verbindende huiskamer van de stad is, Metropool met zijn regio functie, het gezellige groene Prins Bernard plantsoen, ons geweldige Twentebad, uniek in de regio, de provincie.

De regio, steeds meer samen werken om meer te bereiken. Hengelo denkt al jaren niet meer alleen binnen de Hengelose grenzen, maar als Twentenaar. Samen bereik je altijd meer dan alleen. We werken onder andere samen met ander gemeenten op het sociale domein, veiligheid en de Agenda van Twente. De Agenda die wij van harte ondersteunen. Belangrijk voor economische groei, werkgelegenheid, onderwijs en bereikbaarheid. Deze moeten we nog concreter maken op inzet en ambitie! Monitoring blijft hierbij belangrijk. Wij gaan akkoord met het voorstel en staan, na concretisering van de inzet, open voor een verdere investering van minimaal E 12,50 per inwoner.

Samenwerking, verder kijken dan enkel: “passen op onze eigen winkel”….doen we op alle vlakken. Dus dan toch ook voor een zwaar gesubsidieerd Rabotheater? Het CDA kan zich dan ook vinden in het voorstel. We danken de wethouder dat hij zo snel invulling heeft gegeven aan het verzoek van de Raad om de patstelling te doorbreken, een heel knap staaltje bestuurlijke kracht! Hierdoor weten we zeker dat het Theater voor Hengelo behouden blijft, omdat:

- We als gemeente zelf weer eigenaar worden van het gebouw

- Er een realistische visie komt op hoe het theater meer van de stad en haar inwoners wordt en,

- We als gemeente beter kunnen volgen of het allemaal goed blijft gaan, door het plan van aanpak.

De weg is nu ook vrij om te kijken hoe we VOOR HENGELO kunnen leren en samenwerken met anderen, in Hengelo en in de regio. Wij ondersteunen het voorstel van het college en zien graag de visie van het Rabotheater op samenwerking, in en buiten Hengelo, ondernemerschap en toekomstbestendigheid tegemoet.

Voorzitter, het theater gaat nergens naartoe! Niet naar Enschede, ook niet naar Almelo. Het theater is NIET in de uitverkoop! Door deze aanpak verankeren we het theater nog steviger in onze stad. Sterker nog: niet reflecteren op Samenwerking verkleint de kans dat het theater echt van Hengelo kan blijven.

Wij wensen het college veel succes bij de uitvoering van het beleid en het opstellen van de begroting." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.