11 november 2016

Begroting 2017

Dinsdag 8 november was het niet alleen 'Election Day' in de Verenigde Staten. Het was ook begrotingsavond in Hengelo. Sinds jaren hoeft er niet bezuinigd te worden en hebben we ook een positieve stip aan de horizon. Maar we mogen ons zeker niet rijk rekenen.

Onze kersverse fractievoorzitter bracht de volgende bijdrage in:


"Voorzitter,

Bij de Kadernota zagen we het al, het is mooi dat we vandaag een heel goed leesbare en sluitende begroting op tafel hebben liggen. Complimenten daarvoor. Daar mogen we trots op zijn. Een stevige en meerjarig sluitende begroting is nodig om ook op lange termijn dingen met elkaar te kunnen realiseren. Maar er is nog wel werk aan de winkel.

We lopen graag de belangrijkste punten met u langs.

In Hengelo helpen duizenden vrijwilligers mee onze stad tot écht Hengelo te maken, er zijn zoveel goede initiatieven, daar zijn we heel erg blij mee. We zien ook dat er LEF projecten lopen. We houden ook oog op de uitvoering van onze motie over innovatiebudget. We zijn blij met de initiatiefrijke sportclubs en samenwerkende muziekverenigingen. Zonder hen kunnen we niet. Laten we ze niet alleen aanspreken, maar ook ondersteunen!

Gezien de demografische ontwikkelingen is het nodig Hengelo senior-proof te maken. Tegelijkertijd willen de stad toegankelijk te houden voor gezinnen. De Nota Spelen en groen en Sportnota zijn goede voorbeelden. We zien wel dat de bereikbaarheid van de binnenstad met het openbaar vervoer aandacht verdient. En het sluiten van de vele ontmoetingsplekken baart ons grote zorgen. Juist deze zijn nodig om ouderen te kunnen laten participeren, mantelzorgers verlichting te geven en eenzaamheid tegen te gaan. Hoe is de communicatie naar de gebruikers gegaan en worden vrijwilligers behouden?

Cultureel HengeloWe worden erg enthousiast van Oyfo! Geweldig om te zien met hoeveel energie de samenwerking tot stand komt! We maken ons wel een beetje zorgen over de financiering. Dat volgen we op de voet.

We juichen het verlagen van de taakstelling voor de bibliotheek toe. We zien een ondernemende en succesvolle instelling. Een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten en te leren. De bieb is belangrijk in het leven van een hele brede groep Hengeloers.

Dan het Rabotheater. Het college stelt voor de bezuiniging van 50.000 terug te draaien. We waren best kritisch toen we de bezuiniging faseerden. En we zien nu dat onze kritiek inderdaad bewaarheid wordt. We vinden het jammer dat de samenwerking met Enschede niet van de grond komt en dat er waarschijnlijk meer kosten aan onderzoeken worden uitgegeven dan de hele taakstelling van de komende jaren. Daarnaast zijn we ook bang dat 50.000 niet genoeg is om het theater blijvend in de benen te houden. Het onderzoek naar de staat van het gebouw is nog niet klaar. Jammer dat we dat niet voor ons hebben liggen op dit moment, dat maakt het wel lastig om een betrouwbare begroting te kunnen maken. Want wat komt er allemaal nog onze kant op? Hier moeten we met elkaar nader over spreken en onze fractie is niet gelukkig met deze langslepende kwestie. Dat het wél kan bewijzen Atak en Metropool.

Voorzitter, ik vervolg met de zorg en welzijn,
We hebben zorgen om de tekorten op jeugd. We moeten controle krijgen over onze uitgaven, we kunnen het ons op lange termijn niet veroorloven om verrast te worden met (te) hoge uitgaven. Het kan nu gedekt worden uit het overschot WMO. Maar ook daar ligt in de komende jaren een grote uitdaging. Ik roep het college met klem op dit snel op de rit te krijgen. We hebben het over kwetsbare groepen in onze samenleving. Die kunnen geen extra kwetsbaarheid gebruiken. 

Dan het minimabeleid. Het CDA constateert dat in de begroting al uitgegaan wordt van een vastgestelde nota armoedebeleid.  Die is er nog niet,  daarom het verzoek aan het college om de tekst aan te passen aan de feitelijke situatie.

Economie
De nieuwe Agenda van Twente is in de maak en daar zij we blij mee. We vinden dat we daar in de begroting rekening mee moeten houden, ook na 2017. Dat niet doen zien wij als een slecht signaal naar onze andere Twentse collega’s. Samen staan we sterk. Hoe kijkt het college daar tegenaan?

We zijn ook voor een blijvende inzet op sterke en aantrekkelijke bedrijventerreinen, Hengelo is een stad met veel werkgelegenheid en veel potentie! We zitten op een infrastructureel knooppunt van weg, water en spoor. Hier moeten we blijvend op inzetten. We willen bedrijven motiveren om naar Hengelo te komen. Heeft het college hier een plan van aanpak voor?

Binnenstad
Ons manifest voor de Binnenstad wordt langzaam maar zeker opgepakt. We moeten van ver komen, het is een lastige tijd. Maar wat ons betreft mag er meer tempo komen. Herbestemmen van panden, stimuleren van vestiging in een kleinere kern. We zien uit naar een besteding van het vereveningsfonds. Hiervoor ligt nog E 400.000 op de plank. Goed om te zien dat er vanuit de stad ook veel initiatieven zijn. We willen ervoor pleiten die zoveel mogelijk ruimte te geven en faciliteren. We roepen het college op on vooral in kansen mee te denken!

Als het gaat over het stadskantoor hebben we altijd ingezet om de kosten binnen het afgesproken budget te houden. Dat staan we nog steeds voor, ook al is er nu sprake van vertraging.

Hart van Zuid
Voorzitter, we gaan naar Hart van Zuid. We zien graag dat ook het Skatepark hier gerealiseerd gaat worden, gelijktijdig met de inrichting van het gehele terrein. We roepen het college dan ook om met skaters in overleg te gaan hoe een en ander loopt en of faciliteren van de ambitie mogelijk is.

Beckum
We zijn inmiddels in Beckum aangeland. We zijn blij te constateren dat in de Woonvisie de bouw van 10 woningen voor Beckum is opgenomen. Beckum verdient onze blijvende aandacht zodat ook jeugd hier kan blijven wonen. Om ook de school en de sportverenigingen vitaal te houden is dat broodnodig. Wij pleiten dus voor een goede en snelle realisatie van extra woningen voor Beckum.

DuurzaamheidNu we het over bouwen hebben, zien we graag dat de woningen steeds duurzamer worden. Als we de stad een beetje beter willen achterlaten voor toekomstige generaties moeten we daarop inzetten. Daarom dienen we de motie de D66 zo zal indienen graag mee in.

Digitale Dienstverlening
En als we naar onszelf kijken. De overheid en de dienstverlening worden steeds meer digitaal ingericht. Ook deze begroting geeft aan dat het college hierop in wil zetten. Een belangrijke vraag voor ons: Hoe zorgt het college ervoor dat de digitale snelweg voor alle inwoners toegankelijk en werkbaar is? Inzet hierop versterkt de positie in samenleving!

Voorzitter,

Ik sluit af. Fijn dat er een sluitende begroting ligt. Maar er zijn veel punten waarvan we eigenlijk geen betrouwbaar financieel plaatje hebben. En er zijn ongetwijfeld tegenvallers op komst, bijvoorbeeld op het vlak van de zorg. De begroting is in evenwicht en het evenwicht is best wel wankel. Maar het CDA heeft er vertrouwen in dat we samen Hengelo nog krachtiger kunnen maken!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.