Op woensdag 1 juli vond de behandeling van de Kadernota plaats: de algemene beschouwingen. In de kadernota beslissen we welk beleid we in de begroting op gaan nemen. In deze crisitijd is in de kadernota nauwelijks ruimte voor nieuw beleid. Hengelo komt structureel tekort.

Het CDA heeft wel het voortouw genomen om een budget van € 500.000 te reserveren om verenigingen en clubs te ondersteunen. Ook zij voelen nu de gevolgen van de crisis en er komen nog gevolgen aan. Bijvoorbeeld minder aanmeldingen voor contact- of teamsporten. Minder aanmeldingen voor koren en orkesten. Zij zijn wel het fundament van onze stad. Daarom moeten we hen steunen. Het is ons gelukt dit voor Hengelo te realiseren en daar zijn we trots op!

Hieronder staat de integrale tekst van de Algemene Beschouwingen van het CDA Hengelo.

 

Een kadernota in coronatijd. In de CDA fractie is het de Coronanota gaan heten. Het enige dat zeker is, is dat niets zeker is. En dat vraagt veel creativiteit, daadkracht en leiderschap van de gemeente. Dat is de kern van mijn betoog vandaag.

De coronacrisis treft de hele Nederlandse samenleving hard. We zijn heel blij dat de gemeente snel actie heeft ondernomen bij de stroom aanvragen voor - bijvoorbeeld - bijstand. En we zijn gelukkig met de wil belastingen op te schorten of uitstel van terugbetaling te geven bij leningen. We zijn ook tevreden over hoe de veiligheid van alle inwoners wordt gewaarborgd en de communicatie daarover.

Financieel gezien laten de prognoses voor het komende jaar al structurele tekorten zien. Normaal gesproken zouden we voor zo’n perspectief een dikke onvoldoende krijgen van onze toezichthouder. "Hengelo is een zwakke gemeente", zegt onze accountant. Daar maak ik me zorgen over en normaal gesproken had ik meer verwacht van de herstelplannen. Maar ‘normaal gesproken’ bestaat even niet meer.

In de afgelopen weken hoorde ik echter ook vaak: “Is het eigenlijk wel zinvol een kadernota te bespreken?” En: “Tsja, we weten het niet”. Het voorstel van het college: “Laten we vooral niets extra doen, behalve de autonome ontwikkelingen. Voor de zekerheid".

Voorzitter, het CDA zet daar de volgende stelling tegenover: leiderschap is óók in dichte mist koers houden. En zoals onze premier zei: met 50% van de informatie, 100% van de beslissingen nemen.

Ik haal de driemaster van de VVD maar weer even van stal. Die driemaster moet juist vooruit blijven varen op de woelige baren van de crisis, die hoort niet in de ankers op volle zee. Koers houden en sturen. Het college vraagt in deze kadernota om ruimte. Op zich terecht, maar heeft het college ook de moed om keuzes te maken die nu geld kosten, maar op de lange termijn meer opleveren? We willen graag meer lef en ambitie van het college zien, dan dat deze nota uitstraalt.

Voor die koers kijkt het CDA overigens ook naar zichzelf en de gemeenteraad als hoogste, kaderstellende orgaan in onze gemeente. Het is nu belangrijker dan ooit om samen afspraken te maken waar de beleidsprioriteiten moeten liggen. Dit moment vandaag, 1 juli 2020, is daarom niet minder belangrijk of minder zinvol dan vorig jaar. We moeten alleen slim plannen. Over de koers op de lange termijn moeten we echt breder spreken. Daarentegen moeten we ook snel keuzes maken om de gevolgen van de crisis op te vangen en focus houden op het doorontwikkelen van onze gemeente als fijne, sociale woon- en leefplek voor jong en oud.

Wat het CDA betreft gaat die koers langs de volgende lijnen:

  • Onze jongeren zijn een nieuwe groep kwetsbaren geworden door de coronacrisis. Zij verliezen massaal hun baan terwijl ze soms de helft van hun inkomen aan huur moeten betalen. Wat het CDA betreft is extra aandacht nodig voor hun participatie op de arbeidsmarkt. Is het college al in gesprek met het werkplein over deze kwestie? Het CDA vindt het belangrijk dat ook de gemeente kijkt naar de mogelijkheid jongeren in dienst te nemen op vrije plekken of stageplekken te bieden voor meer werkervaring. Gaat het college hier vol op inzetten en hoe doet het college dat nu?
  • Wat het CDA betreft is nu ook de starterslening weer een actueel thema. Het college heeft de raad geïnformeerd over de kosten en risico’s: die zijn gering, maar het effect kan groots zijn. Bent u bereid samen met het CDA voor de behandeling van de begroting de volkshuisvestelijke onderbouwing in orde te maken zodat we een nieuwe ronde startersleningen in gang kunnen zetten? We moeten jongeren en starters echt gaan helpen op de woningmarkt.
  • Als voorzet naar mijn volgende en laatste punt een vraag over het initiatief in de Tweede Kamer om de OZB voor verenigingsgebouwen te verlagen. Wilt u bij het rijk de laatste stand van zaken ophalen en de raad daarover informeren voor de begrotingsbehandeling dit jaar?

Dan de kracht van onze gemeente. Onze clubs en verenigingen zijn ons fundament. Ik krijg kippenvel als ik zie hoe er door leden van onze verenigingen en door muzikanten muziek werd gemaakt voor de ramen van verzorgingshuizen. De spontane acties om eenzaamheid tegen te gaan. De boodschappen die er voor kwetsbare buurtbewoners werden gedaan. Vrijwilligerswerk gaf enorm veel energie in tijden van lockdown en onzekerheid. Het blijkt maar weer: het verenigingsleven is een kweekvijver van ons vrijwilligersfundament en het kloppend hart van de stad. De keerzijde van die lockdown is dat verenigingen, clubs en kleine instellingen ineens bijvoorbeeld barinkomsten missen die zo nodig zijn om de club in de benen te houden. Geen kleine inkomsten voor het geven van concerten. En kunnen ze straks die trainer of dirigent nog betalen? Kunnen we nog jongeren bereiken met goede initiatieven? Voor hen is er geen NOW-regeling of spontane investering van het rijk.

Voorzitter, dat perspectief gaat mij en veel van mijn collega’s in de raad aan het hart. Daarom heeft het CDA afgelopen weken hard gewerkt aan een motie die clubs en instellingen perspectief geeft. Wij willen een fonds voor duurzame wederopbloei van de gemeente. Een budget van € 500.000 dat ruimte geeft aan onze verbanden om dóór te gaan met het nemen van initiatieven of waar nodig het been weer bij te trekken. Om bijvoorbeeld verduurzaming van huisvesting door te laten gaan, een instrumentenfonds in te stellen of inkomsten te compenseren. Wat maar nodig is. Dat kunnen we nu niet bedenken.

U krijgt wat ons betreft de ruimte daarin te organiseren, kiezen en te sturen. En dat kán financieel. Dit zijn incidentele impulsen die we uit onze reserves makkelijk kunnen betalen. We hebben vorig jaar heel veel initiatieven afgewezen na twee dagen motiemarkt en we zijn op onze centen gaan zitten. Maar nu is wel duidelijk dat het oeroude verhaal nog steeds opgaat: we mogen onze talenten – in de stad en onze middelen - niet voor onszelf bewaren en begraven. We moeten er meer van maken. Zuinige rentmeesters zijn niet altijd de beste rentmeesters. Wij hebben – zoals wij hier met elkaar zitten - de gelegenheid goede rentmeesters te zijn voor onze gemeente, nu is het moment.

De motie is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.