25 november 2017

Opiniestuk Vergrijzende samenleving

Vergrijzing is een feit. Het lijkt soms een uitdaging en dat is het ook. Maar het is ook een kans.
Immers meer senioren dan ooit zijn actief in de stad.

Daarom dienden Maureen Muller en Jan Vis bij de begroting de volgende motie in:

Constaterende dat:

Hengelo snel vergrijst!

In 2040 hebben we ca 22.114 65+ ers, ca 7.000 meer dan nu bij een krimpend inwonersaantal (ca 78.890). Bijna 30 procent van onze inwoners zal dan 65+ zijn. Alle andere leeftijdscategorieën nemen af. Een toename van 46% tov nu!! Een goede visie voor de toekomst en anticiperen op wat dit betekend voor onze samenleving in 2040 zal daarom van groot belang op alle beleidsterreinen!

Grote consequenties zal dit hebben voor de toegankelijkheid stad en gebouwen, de toename zorgvragen (chronische ziektes, thuiszorg, vervoer, alzheimer, dementie, mobiliteit) en de afname in de beroepsbevolking.


Overwegende dat;

Onze samenleving sterkt verandert en dus continu aandacht nodig is voor de vergrijzende samenleving, met nieuwe beleidsplannen voor de toegankelijkheid van binnenstad, gebouwen, zorginstellingen openbare ruimtes en openbaar vervoer. Ook de vraag naar levensbestendige woningen (gelijkvloers) en andere woonvormen zal toenemen.

Er minder vrijwilligers zullen zijn in de toekomst. De vraag naar zorg (Hengelo heeft in verhouding al een groter aantal zorgvragen mbt chronische ziektes) zal toenemen. De eenzaamheid onder burgers waarschijnlijk fors zal toenemen, deze stijgt met de leeftijd. Evenals het feit dat met de leeftijd het psychische welzijn verslechterd, 38% van de ouderen ervaart depressieve klachten. Het aantal ouderen met mobiliteit beperkingen stijgt naar verwachting van 3.800 gevallen naar ruim 6.300.

Er tegelijkertijd een verschuiving plaats vindt in het begrip “ouderen”’ in ieder geval bij veel “ouderen” zelf. Dit begrip verschuift qua beleving voor velen al richting 70-75 jaar. De huidige en toekomstige 65-75 jarigen vragen in bepaalde opzichten weliswaar extra aandacht, maar ze willen vaak ook maatschappelijk betrokken blijven. Dit geldt uiteraard niet voor iedereen, maar wel voor een steeds groter aantal senioren.

Ouderen veel kennis, levenservaring en werkervaring hebben. Tenslotte hebben zij een enorme bijdrage geleverd aan de samenleving zoals wij die nu kennen en meemaken. We deze kennis moeten koesteren en moeten overdragen. Met de afname van de beroepsbevolking is kennisoverdracht door, en betrokkenheid van, ouderen een steeds belangrijker item. Niet alleen in eigen omgeving, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs en andere vormen van kennisoverdracht en coaching.

 

En dragen het college daarom op om:

- Met de uitvoering van huidige beleidsplannen en het ontwikkelen van nieuwe niet alleen te kijken naar de huidige samenleving maar ook rekening te houden met -en visie te ontwikkelen voor- de toekomstige samenstelling van onze bevolking en dus actief beleid te voeren op onze vergrijzende samenleving. (Denk aan bijvoorbeeld toegankelijkheid van publieke voorzieningen en bij woningbouw)

- Bij te dragen aan de waardering voor -en emancipatie van- ouderen: Zij zijn een waardevolle component van onze samenleving, die mogelijk extra zorg en aandacht vraagt, maar ook in veel gevallen een bijdrage wil leveren aan deze samenleving.

- Zich in te zetten om de Maatschappelijke Stage en het vrijwilligerswerk van jongeren vooral in te zetten op projecten voor ouderen: bijvoorbeeld bij zorginstellingen, maar ook bij sport en andere activiteiten voor ouderen. Dit om begrip voor ouderen en de acceptatie en herwaardering van ouderdom te stimuleren. Een levensfase die zij op een gegeven moment waarschijnlijk ook zelf zullen bereiken.

- In gesprek te gaan met bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs om ouderen betrokken te houden dmv bijvoorbeeld het mentor systeem, ondersteuner onderwijs ivm kennisoverdracht en ouderen netwerk voor vrijwilligers.

- Lokale initiatieven die de ontmoeting van ouderen, samen eten en dagbesteding nastreven te stimuleren en faciliteren.

- Erop toe te zien dat tijdens huisbezoeken het welzijn van ouderen ook in kaart gebracht wordt. Zodat zorgverleners signalen van eenzaamheid beter doorgeven aan welzijnsorganisaties.

- Zich regelmatig door de welzijnsorganisaties te laten informeren over het realiseren van concrete resultaten op het gebied van ouderenzorg.

 

En draagt het college op om uiterlijk 1 juli 2018 met een ‘toekomstbestendig Hengelo’s ouderenbeleid’ te komen. Mede ook omdat hier door het nieuwe kabinet geld voor wordt uitgetrokken en dan met name op gemeentelijk niveau inzet verwacht wordt en ook noodzakelijk is.

 

CDA: Jan Vis en Maureen Muller

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.