‘ZWIEREN IN WIERDEN, VERKEERSVEILIGHEID BIJ SEAHORSE EN HET ZORGBUURTHUIS’

SCHOUWBURG HENGELO – De raadsvergadering van 4 december 2018 kan in het zogenoemde rechterrijtje: een kleine agenda met wat partijpolitieke reuring vooraf in de media. Wel kan de raadsbehandeling van het bestemmingsplan voor het Seahorse terrein nog een staartje krijgen en kan de ontwikkeling van het zorgbuurthuis op veel populariteit in de raad rekenen. En als uitsmijter in dit artikel tenslotte ons oordeel over wie deze politieke week de ‘taart van Themis’ wint.

 

Voorzetje in de media

De eerste raadsvergadering na de ‘algemene politieke beschouwingen’ begon al een paar dagen eerder met een voorzetje van de PVV/VVD in de media. Ze lieten optekenen het onwenselijk te vinden dat 250 Hengelose ambtenaren de eigen binnenstad tijdelijk hebben verlaten om hun jaarfeest in Wierden te vieren. De twee partijen kondigden in de media aan het college hier scherp over te bevragen. Tijdens de raadsvergadering bleek het onderwerp echter al snel te verschralen tot klein bier. Uiteindelijk  ging het namelijk maar om een incidentele bijeenkomst die voor de gemeentefinanciën fors gunstiger uitpakte. Dat geld kunnen we ook in de gemeenschap steken. We vinden als CDA overigens dat we lokale ondernemers zoveel mogelijk moeten steunen.  Dus het is belangrijk dat stevig mee te wegen wanneer dit soort keuzes gemaakt worden.

 

Aandacht voor verkeersveiligheid in herontwerp Seahorse terrein

De raad begint iets van zijn tanden te laten zien bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan en het herinrichtingsontwerp van het voormalige Seahorse terrein. Het huidige ontwerp leidt volgens de bewoners tot een beeld van verkeersonveiligheid aan de Woolderesweg en ze hebben een extern bureau ingeschakeld om het ontwerp te laten beoordelen. De wethouder heeft in de media vorige week toegezegd naar de conclusies van het extern bureau te willen kijken, ondanks dat het bestemmingsplan al ter goedkeuring voorlag in de raad. Hierdoor verschuift de behandeling van het bestemmingsplan naar de volgende raadsvergadering van 18 december. De raad gaat akkoord met deze latere behandeling, maar merkt via het CDA wel op dat het jammer is dat de wethouder eerst de media informeert en daarna pas de Raad.

 

Vragenkwartiertje

Iedere raadsvergadering is er de mogelijkheid voor fracties om vragen te stellen aan het college in het vragenkwartiertje. In dit kwartier wordt het volgende duidelijk. Begin volgend jaar komt er een politieke markt over het verwijderen van asbestdaken. Het college geeft aan dat ze er alles aan heeft gedaan om restaurant Triple-B te helpen voordat deze haar faillissement heeft aangevraagd, onder ander door het inschakelen van ROZ. Er komt geen Winterworld meer in de binnenstad omdat zij haar vijfjarige contract heeft opgezegd bij Stichting Centrummanagement Hengelo. Het college is tussen hen beide geen partij en gaat er dus niet over of er wel of geen Winterworld in de stad komt. En tenslotte kijkt het college of bij de verbouwing van Cerberus misschien toch zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

 

Motie Zorgbuurthuis

De fracties van de SP, CU en PvdA verzoeken het college om het idee van de zogenoemde Zorgbuurthuizen in meer detail te gaan uitwerken en hierbij ook alvast mogelijke locaties in ogenschouw te nemen. Het college geeft aan dat deze motie aansluit bij de zogenoemde ‘Werkagenda Wonen en Zorg’  welke begin 2019 voor behandeling in de raad zal worden voorgesteld. De motie wordt aangenomen door de raad. Het CDA wilde de motie graag uitbreiden met betrokkenheid van woningcorporaties, zorginstanties en particuliere beleggers, maar voor deze uitbreiding was vooralsnog geen meerderheid. Het CDA zal bij de behandeling van de Werkagenda opnieuw ijveren voor betrokkenheid van deze maatschappelijke instanties.

Voor de volledigheid...

De overige ingediende moties, over gelijke kansen op de banenmarkt voor gehandicapten, en elektrische bevoorrading van de binnenstad, kregen geen meerderheid in de raad. Tenslotte heeft de raad nog de volgende twee besluiten aangenomen:

  • B01 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van zonnepanelen Oelersteeg 23
  • D01 Verordening tarieven sportaccommodaties 2019

 En...Last but not least, de politieke week samengevat in de 'taart van Themis':

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.