CDA Hengelo draagt het college op de bestaande straatverlichting op korte termijn te vervangen door slimme lantaarnpalen. Dit zodat de afgesproken doelstellingen voor duurzaamheid, efficiency en veiligheid alsnog worden gehaald.

 
Motie Slimme Lantaarnpalen:

'De gemeenteraad in vergadering bijeen op 18 juli 2018

Constaterende dat:

 • tegenwoordig veel aandacht is voor klimaatverandering;
 • Hengelo in 2040 klimaatneutraal/CO2-neutraal wil zijn;
 • dit een enorme klus is en dit op vele manieren bereikt kan worden.
 • Hengelo de ambitie heeft om duurzaamheid te bevorderen;
 • de gemeenteraad in 2012 het Beleidsplan Openbare Verlichting heeft vastgesteld met de ambitie om 30% energie te besparen in 2020 t.o.v. 2007. Deze doelstelling wordt herhaald in het programma Nieuwe Energie Hengelo;
 • er in het coalitieprogramma 2018-2022 € 1.000.000 (1 miljoen euro) gereserveerd wordt voor verduurzaming van de gemeente Hengelo.

Overwegende dat:

 • duurzaamheid een bijdrage kan leveren aan verbetering van het klimaat en vermindering van CO2-uitstoot;
 • het verduurzamen van Hengelo samen (gemeente, bewoners, bedrijven, instellingen) aangepakt dient te worden;
 • duurzaamheid bijdraagt aan werkgelegenheid en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving;
 • voor openbare verlichting gestreefd wordt naar een versnelde renovatie en vervanging van het huidige grotendeels verouderde areaal;
 • minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 is voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (LED) verlichting;
 • Hengelo zich op deze manier landelijk meer kan profileren als een duurzame gemeente
 • slimme verlichting niet alleen een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen, maar tevens een positieve bijdrage levert aan de sociale veiligheid

Draagt het college op:

 • met een geactualiseerd uitvoeringsplan Openbare Verlichting te komen waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Hengelo haar doelstellingen gaat behalen;
 • in dit geactualiseerde plan het gebruik van slimme en duurzame verlichting als uitgangspunt hanteren;
 • dit plan aan te bieden aan de Raad ter voorbereiding op de behandeling van de begroting 2019;
 • in dit plan ook aan te geven welke extra investering nodig is om de doelstellingen alsnog of versneld te halen.
 • dekking te zoeken uit de besparing op het gebruik van energie en de middelen voor duurzaamheid die extra beschikbaar zijn gesteld bij het coalitieprogramma 

En gaat over tot de orde van de dag.'

CDA Hengelo

B.F.M. Morskieft

Vragen of opmerkingen? Je kan me altijd bereiken via onderstaand formulier:

Contact

Uw gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.