31 december 2020

CDA Kampen stelt schriftelijke vragen over informatieplicht Participatiewet

Onlangs is het Beleidsplan Integraal Handhaven Sociaal Domein vastgesteld. Van de landelijke toeslagenaffaire hebben we geleerd dat een goed handhavingsbeleid belangrijk is. Het is goed dat de gemeente Kampen aan de voorkant probeert te voorkomen dat geld onterecht wordt uitgekeerd en zo onze kwetsbaarste inwoners beschermd. 

De gemeente Wijdemeren heeft recentelijk veel aandacht gekregen naar aanleiding van het terugvorderen van een uitkering vanwege het niet nakomen van de inlichtingenplicht van de Participatiewet. Het geval draait om het feit dat de inwoonster boodschappen kreeg en dit niet bij de gemeente meldde. Deze casus roept de vraag op tot in hoeverre dit soort informele hulp en liefdadigheid onder de inlichtingenplicht van de Participatiewet valt en kan leidden tot het terugvorderen van een deel van de uitkering.

In geval van uitkeringsfraude kan de gemeente Kampen optreden door het opleggen van een boete. Het nieuwe beleidsplan is er o.a. opgericht om daadwerkelijk te sanctioneren in geval van fraude. Het CDA is een voorstander van een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Een gemeente waarin mensen vanuit de buurt, vereniging, kerk of andere verbanden naar elkaar omzien. Het valt dus te verdedigen om deze informele hulp vrij te stellen van de inlichtingenplicht en in deze gevallen de uitkering niet te korten.

Een andere vraag naar aanleiding van bovenstaande casus gaat om de rol van het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verzamelt informatie over de rechtmatigheid van uitkeringen en tipt gemeenten over mogelijke fraude. Wanneer gemeenten een melding krijgen via deze organisatie zijn gemeenten gedwongen om (een deel van) de uitkering terug te vorderen. Tot in hoeverre gemeenten coulant kunnen zijn en maatwerk mogen bieden aan inwoners met een laag inkomen is niet duidelijk. Het zou goed zijn om dit verder uit te zoeken omdat maatwerk de hoeksteen is van het Kamper beleid rondom sociale zaken.

CDA Kampen heeft daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1            Wat zijn de precieze regels ten aanzien van de inlichtingenplicht voor de Participatiewet die de gemeente Kampen hanteert?

2            Tot in hoeverre vallen voedselpakketten en niet geldelijke giften van familie en vrienden (het netwerk) onder de inlichtingenplicht van de Participatiewet?            

3            Tot in hoeverre vallen pakketten/giften van de voedselbank, kledingbank, Leergeld en andere instellingen gericht op armoedebestrijding onder de inlichtingenplicht?              

4            Is het college bereid, mocht dat nog niet zo zijn, om voedselpakketten en niet geldelijke giften van familie, vrienden en instellingen gericht op armoedebestrijding vrij te stellen van de inlichtingenplicht van de Participatiewet en hun waarde op nul te stellen?        

5            Wanneer het antwoord op vraag 4 (gedeeltelijk) instemmend is, wanneer legt het college dan een gewijzigde verordening voor aan de gemeenteraad?

6            In hoeveel van de fraudevorderingen van 2019/2020 was een melding van het Inlichtingenbureau aanleiding om (een deel van) de uitkering terug te vorderen?   

7            Doet de gemeente Kampen ook zelf onderzoek nadat we een melding hebben ontvangen van het Inlichtingenbureau of is een melding genoeg om over te gaan tot terugvordering?

8            Tot in hoeverre onderzoekt de gemeente Kampen of een fraudevordering onevenredig zware impact heeft op de (financiële) situatie van de inwoner en welke mate van coulance kan/mag de gemeente dan toepassen?

9            Zijn er naast de bovenstaande zaken nog andere onderdelen van de Participatiewet die in de uitvoering voor de gemeente Kampen, onze medewerkers en burgers problemen en/of ongewenste gevolgen opleveren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.