18 april 2017

Go/ No Go-besluit Reeve - Woordvoering van Hilde Palland

Op 12 april heeft de gemeenteraad dan na lange voorbereiding een besluit genomen over het wel of niet opnieuw een bestemmingsplan maken voor woningbouw langs de Bypass in Kampen. Woningbouw in Reeve dus.

De CDA fractie heeft aangegeven dat, hoewel het vaak -vooral door tegenstanders van woningbouw of het gebied IJsseldelta Zuid- wordt gedacht, dit geen uitgemaakte zaak voor de CDA fractie was en is. Voor ons lag een fors besluit en opgave. Zeker: de CDA fractie heeft in het verleden voor de integrale gebiedsontwikkeling gestemd en ook de benodigde aankopen en investeringen daartoe goedgekeurd. Overigens net als een overgrote meerderheid in 2005 / 2006 heeft gekozen voor de 'integrale gebiedsontwikkeling' en een meerderheid ook daarna die lijn heeft voortgezet. In 2013 besloten we echter, als gevolg van de economische crisis en crisis in de huizenmarkt, weloverwogen tot uitstel van een definitief ja voor woningbouw in het gebied. Dit mede naar aanleiding van een second opinion van bureau Middelkoop die op initiatief van de CDA fractie destijds is aangevraagd. Inmiddels is het 2017 en is de huizenmarkt alweer flink aangetrokken! Ook is het plan nu opgedeeld in 2 grote deelfasen. De CDA fractie heeft ook in 2013 benadrukt dat fasering gewenst is (stapsgewijs ontwikkelen en niet een grote bulk in 1 keer). Dat lijkt positief om nu tot een weloverwogen Go te kunnen komen.

Voor de CDA fractie staat de integrale gebiedsontwikkeling nog steeds als een paal boven water. Wij zijn er van overtuigd dat de blauwe variant van de bypass- een hoogwatergeul waar permanent water doorheen stroomt en niet alleen bij hoogwater als overstroombaar weiland er ligt met 2 metershoge dijken- meerwaarde heeft voor onze gemeente. Het was een mooi gebied, maar het wordt ons inziens met een andere invulling ook een prachtig gebied. Een gebied met 300 ha nieuwe natuur, de aanleg van fiets en wandelpaden en recreatiemogelijkheden in en aan het water van IJsseldelta Zuid. Ook is en blijft er (op termijn) behoefte aan woningbouw voor een gezonde doorontwikkeling van onze gemeente. Een uitleglocatie. Alleen dit jaar worden er al tussen de 300 en 400 woningen gebouwd in onze gemeente! En Kampen blijft groeien tot ca 2040 geven de prognoses aan. De CDA fractie kiest ervoor daarin te willen faciliteren en Kampen niet 'op slot' te zetten. Het bypass gebied geniet daarbij onze voorkeur boven het opgeven van groen binnen de bebouwde kom van de gemeente en bouwen over de Zwartedijk tussen Flevoweg en Hanzelijn bijvoorbeeld. De zogenaamde 'oksel' (het reevegebied) is ons inziens geschikt als uitleglocatie voor woningbouw.

Vanuit de door het college verstrekte informatie en uit de commissiebehandeling hebben wij begrepen dat:

 

  • De ladderonderbouwing voor duurzame stedelijke ontwikkeling door deskundigen is te geven voor fase 1 (600 woningen te bouwen in 10 jaar tijd). Die is door zoveel experts en zelfs critici bekeken die hier niet 'nat' op willen gaan, daar hebben wij vertrouwen in dat dat goede kans van slagen heeft bij de Raad van State.
  • Het plan gaat uit van 60 woningen per jaar in de eerste 10 jaar en mogelijk 45 woningen per jaar in de daaropvolgende 15 jaar (in perspectief: dit jaar worden er in de gemeente Kampen meer dan 300 woningen gebouwd). Ook is een ontwikkelaar bereid om voor 50% risicodragend mee te doen in deze ontwikkeling. De markt ziet kennelijk ook kansen hierin.
  • De kernen, waaronder IJsselmuiden, niet worden belemmert in hun ontwikkeling ten gunste van het Reevedorp!

Waar kan dan nog een eventuele aarzeling zitten? Om kort te gaan financiële afwegingen en risico's:

Het No Go scenario zou wellicht iets gunstiger kunnen uitvallen dan nu geschetst, zij het ook met enig risico / aanname, bijv. door wel congreslocatie te ontwikkelen met opbrengstverwachting (het No Go scenario geeft aan dat we direct een verlies moeten nemen van 38 mio EUR! Mogelijk kan dat met 2 miljoen euro meevallen maar dan alsnog een verlies van 36 mio! Dat geld heeft Kampen niet)

Het Go scenario kan minder gunstig uitvallen in verband met zwaardere afwaardering voor fase 2 op grond van boekhoudregels voor gemeenten (BBV) dan nu is geschetst. (Het Go Scenario gaat uit van een tekort op fase 1 van ca 7 mio en fase 2 + 1 mio. In fase 2 zouden nog eens 700 woningen mogelijk gerealiseerd kunnen worden in 15 jaar tijd, dus 45 woningen per jaar. Als fase 2 t.z.t niet doorgaat moeten we alsnog afwaarderen en een verlies nemen van ca 25 mio)

De belangrijkste aarzeling voor onze fractie was dat een nieuwe crisis of tegenvaller in rente of afzettempo zich in de toekomst weer kan voordoen, terwijl we fors moeten voorinvesteren om het gebied bijvoorbeeld bouwrijp te maken (bedragen lopen op tot 60-70 mio eur). Wij hebben het college gevraagd om bij een Go scenario ons hierop op te kunnen voorbereiden en maatregelen te treffen. De fasering en enige mate van flexibiliteit daarin lijkt ons daarin relevant, naast mogelijkheid te onderzoeken van projectfinanciering om voor dit project de huidige lage rente te kunnen benutten bijvoorbeeld.

Ondanks dat aan een Go scenario risico's kleven, weten we zeker dat aan een No Go scenario direct hele grote gevolgen zijn verbonden voor de gemeente. In de Commissie heeft CDA-collega Adema van de burgemeester een antwoord gehad op zijn vraag welke effecten een No Go heeft op de verschillende beleidsterreinen. Het antwoord is dat dit directe consequenties zal hebben voor onze inwoners. Heel fors! Bezuinigingen op alle beleidsterreinen, lastenverhogingen en een stop op alle nieuwe investeringen. Consequenties voor de komende 4 jaar, maar waarvan het effect nog te voelen zal zijn vele jaren na die vier jaar.

Een gezegde is:

'het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden maar het dient voorwaarts te worden geleefd... '

Alles afwegende, prevaleert voor de CDA fractie -ondanks de financiële risico's ook van een Go scenario - de kansen van de integrale gebiedsontwikkeling, boven de directe financiële gevolgen van een no go scenario waarbij er tevens geen termijn perspectief is voor woningbouw aan Kamperzijde. Wij hebben daarom ingestemd met het Go-scenario en daarmee het college de opdracht gegeven een Go scenario uit te werken met een ontwerpbestemmingsplan, bijbehorende grondexploitatie en risicoparagraaf.

De uitkomst van de stemming in de gemeenteraad was:

  • Voor een Go scenario: 21 (CU, CDA, VVD, D66, 4/5 SGP, 1/2 PvdA)
  • Voor een No Go scenario: 10 (SP, GL, GBK, 1/5 SGP, 1/2 PvdA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.