04 juli 2019

Openstelling supermarkten op zondag

Lees hier de bijdrage van raadslid Hardy Wellenberg tijdens de raadsvergadering op donderdag 4 juli 2019 over de initiatiefnota 'Openstelling supermarkten op zondag':

Voorzitter, alvorens ons standpunt ten aanzien van dit raadsvoorstel toe te lichten willen wij allereerst de commissie Zondagverkenning van harte danken voor het gedegen stuk werk dat door hen is verricht. Met het werk van deze commissie, resulterend in een uitgebreid rapport waarin de verschillende posities worden uitgetekend die de Kamper bevolking inneemt ten aanzien van mogelijke zondagopenstelling van supermarkten, zijn wij uiteindelijk tot een goede afweging en standpuntbepaling gekomen.

Samenleven doe je niet alleen, maar met iedereen. De samenleving is voor wat betreft de meningen over de openstelling van supermarkten op zondag verdeeld, zo blijkt uit het rapport van de commissie Zondagverkenning. De een vindt bijvoorbeeld dat respect voor onze Schepper dwingend dient samen te gaan met een voor iedereen voorgeschreven moment van rust op de zondag. De ander vindt dat respect voor de Schepper juist niet per se samen hoeft te gaan met een aan iedereen voorgeschreven vorm van rust. Een derde gelooft niet in het bestaan van een Schepper, maar neemt vanuit een bepaalde drijfveer deze of gene positie in. Al deze verschillende perspectieven vinden wij terug in onze eigen lokale samenleving.

Samenleven doe je niet alleen, maar met iedereen.

Het CDA Kampen heeft een zorgvuldig traject doorlopen om in deze discussie haar positie te bepalen. Het CDA had het zich gemakkelijk kunnen maken, maar dat heeft het niet gedaan. Bij onze standpuntbepaling zijn wij niet over één nacht ijs gegaan en ook voor ons was dat een behoorlijke worsteling. Tot twee maal toe hebben wij onze leden geraadpleegd en ook met niet-leden en andere belanghebbenden hebben wij over deze kwestie van gedachten gewisseld. Tegen die achtergrond hebben wij met belangstelling kennis genomen van het rapport van de commissie Zondagverkenning, waarin verslag wordt gedaan van de communicatie met de samenleving over dit voor velen gevoelige onderwerp.

Samenleven doe je niet alleen, maar met iedereen. Het CDA is een volkspartij die politiek bedrijft op basis van 4 christelijk geïnspireerde waarden: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en - het doel van alles - publieke gerechtigheid. Daarbij geloven wij dat de unieke, vrije en creatieve mens ten volle tot zijn recht komt in relatie tot de ander. Iedereen die zich daarin kan vinden - en dat kunnen ook niet-christenen zijn - is bij ons welkom. We zijn immers een volkspartij. Christendemocratie is in de kern géén beginselpolitiek of getuigenispolitiek, maar vooral sociale praktijk met publieke gerechtigheid als doel. Dit betekent - en dat is heel belangrijk - dat wij dus géén in beton gegoten beginselen hebben, ook niet ten aanzien van de zondag. Wél proberen wij vanuit onze CDA-waarden steeds weer een antwoord te formuleren op de vragen in de samenleving. In de kern gaat het om het vreedzaam en goed samenleven van groepen en individuen, met begrip voor elkaar. Immers, samenleven doe je niet alleen, maar met iedereen.

Het CDA is een volkspartij die politiek bedrijft op basis van 4 christelijk geïnspireerde waarden: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en - het doel van alles - publieke gerechtigheid.

De commissie Zondagverkenning roept op om in de politiek met elkaar de discussie vanuit de nuance en matiging van het middenveld te voeren en niet vanuit de politieke uitersten. Het CDA deelt de opvatting van de commissie dat moet worden geprobeerd om de discussie vanuit onderlinge verbinding en solidariteit met elkaar te voeren en niet vanuit de geharnaste overtuiging van het eigen gelijk. Wij willen de publieke ruimte - ook in Kampen - vormgeven als plaats waar verschillen gegeven zijn, zonder dat die verschillen ons verlammen, ons elkaar de hersens doen inslaan of leiden tot "hete hoofden en koude harten". Samenleven doe je immers niet alleen, maar met elkaar. Dat is een eigentijdse invulling van 'gespreide verantwoordelijkheid' en 'solidariteit', twee van onze vier kernwaarden. Wij leven met verschillen, vanuit de overtuiging dat wij er samen voor verantwoordelijk zijn om dat samenleven te doen slagen. Daarin heeft dus niet alleen de (lokale) overheid een rol, maar net zo zeer ondernemers, verenigingen, kerken, gezinnen en ieder individu. Samenleven doe je niet alleen, betekent dat je uit overtuiging rekening houdt met elkaar, solidair probeert te zijn.

Ook de commissie Zondagverkenning schetst het beeld dat de meeste Kamper inwoners elkaar wel iets gunnen en zoeken naar een samenleving waarin het voor iedereen goed toeven is. Voor- en tegenstanders van geheel of gedeeltelijke opening van supermarkten houden elkaar wel min of meer in evenwicht.

Daaruit trekt het CDA de conclusie dat je elkaar tegemoet moet komen. Daar komt bij dat wij het onwenselijk vinden dat een minderheid in de samenleving, de meerderheid iets oplegt. De commissie verwoordt het in haar rapport op deze manier: Mensen die in vrijheid voor zichzelf kiezen om niet naar een supermarkt te gaan of anderszins geld uit te geven, stellen een geloofsdaad. Mensen die niet naar een supermarkt kunnen gaan omdat deze gesloten is, dienen noodgedwongen een door anderen opgelegde lijn te volgen. Daarom willen wij het behoud van de ongestoorde kerkgang verbinden met de vrijheid om op zondag boodschappen te kunnen doen. Het standpunt van het CDA Kampen is dan ook als volgt:

  • Het CDA blijft vóór behoud van de zondagsrust en wil daarom ook niet dat supermarkten open zijn alsof het een gewone dag is.
  • Het CDA is vóór openstelling van supermarkten op zondag tussen 12u en 18u. Daarmee wordt de ongestoorde kerkgang behouden, maar kunnen mensen die dat willen toch op zondag hun boodschappen doen.
  • Nu en in de toekomst mogen ondernemers contractueel niet gedwongen worden op zondag hun winkel te openen, zoals dit in Groningen wel een tijd het geval was.

Het CDA gelooft en vertrouwt erop dat er in de Kamper samenleving zoveel respect en tolerantie voor elkaar is, dat men ook de ruimte kan laten aan mensen die andere keuzes maken dan zijzelf. De kerk en de supermarkt zijn allebei open op zondagmiddag. Niemand is verplicht om naar de kerk of de supermarkt toe te gaan. De keuze laten wij aan een ieder zelf. Volgens christendemocraten is het een kerntaak van de overheid om te bevorderen dat mensen vreedzaam met elkaar samenleven. Uiteindelijk zijn het echter onze inwoners zelf die dat met elkaar moeten doen. Daarvoor is wederzijds respect en begrip nodig. Ook als het gaat over de zondag. Samenleven doe je immers niet alleen, maar met iedereen.

Het CDA gelooft en vertrouwt erop dat er in de Kamper samenleving zoveel respect en tolerantie voor elkaar is, dat men ook de ruimte kan laten aan mensen die andere keuzes maken dan zijzelf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.