De gemeente Kampen beschikt over een uniek agrarisch gebied. Te denken valt aan Kampereiland en de Koekoek, maar buiten deze gebieden beschikt Kampen ook over veel agrarische bedrijven. Land- en tuinbouw is een innovatieve sector en er wordt veel gedaan aan duurzaamheid. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Het leveren van maatwerk aan agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering duurzamer en economisch gezonder maken.
  2. Versterking van de verbinding tussen stad en platteland als het gaat om voedselproductie.
  3. Een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie.
  4. Ruimte aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen beheren en voedsel kunnen produceren.
  5. Benutten van vrijkomende gronden om bestaande bedrijven kansen te geven om tot een gezonde schaalgrootte en doorontwikkeling te komen.
  6. Modernisering van het land- en pachtbeleid, onder andere voor het Kampereiland. De uitvoering ligt bij het rentmeesterskantoor. Speerpunt voor de komende periode is een houdbaar pachtbeleid voor de langere termijn. Het huidige pachtbeleid mag een gezonde bedrijfsvoering van de pachtafhankelijke melkbedrijven op onder andere het Kampereiland niet in de weg staan.
  7. Het tuinbouwgebied De Koekoek is van groot belang voor de werkgelegenheid in de gemeente Kampen en de regio. Het CDA vindt dat de gemeente de regie moet houden over de ontwikkeling van de Koekoek. Het recent ingezette aanvalsplan voor de Koekoekspolder moet strak gemonitord worden en waar nodig bijgesteld. Er moet ruimte zijn voor nieuwe agrarische ontwikkelingen, zo lang zij glastuinbouw niet in de weg zitten. Verduurzaming van de energie (aardwarmte) is een belangrijke kans voor de Koekoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.