Een van de vier grondbeginselen van de christendemocratie is rentmeesterschap. Dit begrip heeft onder andere betrekking op het geloof dat God de schepper van de aarde is en die aan de mensen in beheer heeft gegeven. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee deze goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Hoewel het ontbreken van dwingende mondiale afspraken ons zou kunnen ontmoedigen, vindt het CDA Kampen dat we op lokaal niveau indien mogelijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Rentmeesterschap gaat echter ook over financiële volhoudbaarheid. We smijten dus geen geld over de balk. Ook over dertig jaar willen we namelijk in de positie zijn om nieuwe duurzaamheidsinvesteringen te doen. Vanuit deze overtuiging willen we ook inwoners helpen bij hun initiatieven. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

 1. Uitvoering van het Energieplan waarbij aardwarmte de belangrijkse prioriteit heeft. Samen met de provincie en ondernemers moet de gemeente Kampen zoeken naar mogelijkheden om volgende aardwarmtebronnen operationeel te krijgen.
 2. Wij stimuleren het treffen van energiebesparende maatregelen door verenigingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een door de overheid beschikbaar gesteld kredietfaciliteit Daarmee kunnen zij hun accommodatie verder verduurzamen én kosten besparen.
 3. Facilitering van inwoners die een elektrische auto aanschaffen door ruimte te maken voor de oplaadpalen en parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad te voorzien van oplaadpalen.
 4. Voortzetting van het energieloket als vraagbaak voor inwoners.
 5. Blijvend beschikbaar stellen van energiescans aan particulieren en bedrijven om rendabele energiebesparende maatregelen door te voeren. Goede isolatie kan al erg effectief zijn.
 6. Het gasloos aanleggen van iedere nieuwe woonwijk (incl. inbreidingslocaties).
 7. Het ontwikkelen van energieneutrale woonwijken.
 8. Verdere samenwerking met corporaties om hun woningvoorraad te verduurzamen.
 9. Verduurzaming van de openbare ruimte. Gemeentelijk groen moet verzorgd zijn. Het CDA Kampen is daarnaast voor een maai- en zaaibeleid dat het leefklimaat van vlinders, insecten, etc. ten goede komt. Daarnaast is belangrijk dat bij beheer van openbare ruimte gelet wordt op verkeersveiligheid. Bovendien biedt de mogelijke kostenbesparing ruimte voor extra investeringen in bijvoorbeeld de borders in het Groene Hart.
 10. Ruimte aan inwoners, verenigingen, bedrijven en corporaties om zelf energie op te wekken. Waar nodig moeten barrières worden weggenomen.
 11. De gemeente moet de mogelijkheden onderzoeken om zich aan te sluiten bij het Duurzaam Bouwloket. Duurzaam Bouwloket is een online platform dat inwoners kan informeren en adviseren over wat zij kunnen verbeteren aan hun woning om zo energie en geld te besparen.
 12. Wij stimuleren het treffen van energiebesparende maatregelen door verenigingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een door de overheid beschikbaar gesteld kredietfaciliteit. Daarmee kunnen zij hun accommodatie verder verduurzamen en kosten besparen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.