Goede zorg voor jong en oud is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenleving. Het CDA zet in op een samenleving die een goede, sociale verbondenheid kent, met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener! Mensen die het nodig hebben worden ondersteunt op een wijze die bij hen past. Maatwerk dus! Denk hierbij aan identiteitsgebonden zorg, maar ook uitvoering met oog voor persoonlijke omstandigheden als het bijvoorbeeld gaat om armoede/schulden, laaggeletterdheid, digibetisme, verslaving of eenzaamheid. De afgelopen periode zijn er grote zorgtaken voor de gemeente bij gekomen. Deze zijn door het rijk overgeheveld naar gemeenten met grote bezuinigingen. Voor de gemeente Kampen de opgave om met minder geld goede (of wellicht zelfs betere) zorg te organiseren voor haar inwoners. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Doorontwikkeling van het Kamper Kompas waarbij de inwoner aan het roer staat.
  2. Inzet van respijtzorg als belangrijk aspect van mantelzorgbeleid om mantelzorgers (jong & oud) te ontlasten en af en toe een adempauze te gunnen.
  3. Versterken van gelegenheidscoalities (zorg, onderwijs, welzijn, etc.) die gezamenlijk problemen op het gebied van zorg aanpakken.
  4. Betere informatie voor inwoners waar zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen. De inwoners moeten eenvoudig weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvragen. Een concreet en mooi voorbeeld vinden wij de sociale kaart die in Brunnepe door de wijkvereniging is opgesteld en huis aan huis is verspreid.
  5. De persoonlijke kracht van mensen en hun omgeving als uitgangspunt bij de toekenning van zorg. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels, maar maatwerk ook bij het toekennen van huishoudelijke hulp (resultaatgericht indiceren).
  6. Toegankelijke voorzieningen. Het vragen van een eigen bijdrage is in sommige gevallen best verantwoord, maar het mag in de visie van het CDA Kampen niet leiden tot zorgmijding. Daarom vindt het CDA het te overwegen om de eigen bijdragen te maximeren per gezin. We hebben daarbij vooral oog voor de middeninkomens die doorgaans net buiten alle regelingen vallen en daarmee met een stapeling van kosten en eigen bijdragen worden geconfronteerd.
  7. Chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een verdubbeling van hun zorgkosten door verhoging van bijdragen en verlaging van financiële tegemoetkomingen. Een zorgelijke ontwikkeling die ook ertoe kan leiden dat deze chronisch zieken en gehandicapten vervallen tot een sociaal isolement. De gemeente ontvangt middelen ter compensatie van deze doelgroep en het CDA blijft zich inspannen om deze middelen ook aan de doelgroep terecht te laten komen.
  8. Betere toegankelijkheid van de openbare ruimte en het stadhuis voor mensen met een lichamelijke beperking.
  9. De ontwikkeling van een sterke aanpak van eenzaamheid onder jong en oud. Bijvoorbeeld via informatiepakketten voor gepensioneerden, stimuleren van contacten tussen generaties en betere signalering van eenzaamheid in het onderwijs.
  10. Het CDA ondersteunt intiatieven voor het vestigen van een hospice in Kampen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.