Het CDA is niet de partij van het roepen, maar van het doen! Wij kiezen voor een samenleving die zekerheid en bescherming biedt. Waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar zijn. Waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn.

Naast dat we verantwoordelijkheid nemen en besturen, gaan we opnieuw fors inzetten op de regio. We moeten samen verder na de coronacrisis. Niet alleen de markt of de overheid, maar de samenleving bepaalt. Daarom gaan we voor een Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en samenleving om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen.

Wij willen meer authentieke volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de eigen regio of stad. Om de band met de kiezers te versterken en een goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij de invoering van een regionaal kiesstelsel.

Met Kamerleden Pieter Omtzigt uit Enschede en Hilde Palland uit Kampen, Piet-Cees van der Wel uit Hardenberg, Bo ter Braak en Martin Reesink uit Borne en minister Ank Bijleveld uit Goor is het CDA met recht jouw stem van de regio!

Samenleven (niet alleen de markt of de overheid, maar de samenleving bepaalt)

Herstel van vertrouwen

We moeten samen verder na de coronacrisis. Met Pieter Omtzigt voorop pleiten we voor een Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en samenleving om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. We laten niet los tot het goed geregeld is. Alleen samen krijgen we de verantwoordelijke samenleving die we voor ogen hebben. Daar zijn ieders talenten voor nodig, welke dat ook zijn. Hier hoort ook een regionaal kiesstelsel bij, waarmee we zorgen dat de stemmen uit Overijssel even sterk vertegenwoordigd zijn in Den Haag als die van andere provincies.

Investeren in de regio

Nederland is meer dan enkel de Randstad. Waar andere partijen centraliseren en Randstedelijk denken, wil het CDA investeren in regionale ontwikkeling. Dit doen we met een minister voor regionale ontwikkeling en een Nationaal programma voor de toekomst van de regio. We geven vervolg aan de RegioDeals op initiatief van het CDA, waarmee we investeren in opgaven die spelen in de regio. Om de band met de kiezers te versterken en een goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij de invoering van een regionaal kiesstelsel.

Waar andere partijen willen dat de regio inlevert maakt het CDA zich sterk voor extra geld voor cultuur, investeren we in regionale en internationale spoorverbindingen en staan we pal voor het behoud van rechtbanken, gevangenissen maar ook voor pinautomaten, kleine scholen en sportvoorzieningen. Daarnaast vinden we dat de zorg bereikbaar moet zijn door het behouden van streekziekenhuizen en poliklinieken. Ook moeten andere overheidsinstellingen meer vestigingen moeten krijgen in de regio.

Vitale en leefbare regio

Een vitale en leefbare regio draagt bij aan de bestaanszekerheid van inwoners en ondernemers. In kleinere dorpen, maar ook steden in onze provincie. Mede op initiatief van het CDA is er geld beschikbaar gesteld voor Regio Deals. Dit geld is bedoeld voor plannen en opgaven die provincies en regio’s zelf hebben aangedragen. Met de Regio Deal Twente zijn er miljoenen beschikbaar gesteld om de technologiesector in Twente te versterken en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Met de Regio Deal Zwolle worden er miljoenen geïnvesteerd op het gebied van circulair ondernemen door het MKB, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en om- en bijscholing naar tekortsectoren en klimaatadaptatie. In de Cleantech Regio met onder andere Deventer wordt er geïnvesteerd in het versterken van het vestigingsklimaat en inzet op duurzame groei met door circulariteit.

Inwoners in heel Nederland, dus ook in de regio, hebben recht op goede zorg die betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar is. De leefbaarheid van een regio komt onder druk te staan als er onvoldoende passend zorgaanbod is. De afgelopen jaren heeft het CDA zich hier hard voor gemaakt, bijvoorbeeld door te pleiten voor het behouden van streekziekenhuizen en poliklinieken.

We willen dat er ruimte is voor woningbouw in kleinere dorpen en dat kleine scholen open blijven. Dit doen we om krimp tegen te gaan, de leefbaarheid te vergroten en te voorzien in de behoefte van de eigen inwoners.

Bruisende binnensteden zijn belangrijk. In Overijssel zijn mooie projecten gestart om samen met actieve ondernemers de leegstand in binnensteden aan te pakken. Op initiatief Hilde Palland is er 100 miljoen euro voor de aanpak van leegstand in binnensteden en herstructurering bedrijventerreinen via gemeenten gerealiseerd.

Toerisme en de gastvrijheidssector is van economisch belang voor Overijssel. De afgelopen periode is er op initiatief van het CDA de jaarlijkse toerismetop geïnitieerd, die de eerste keer plaatsvond in Deventer. Tevens is een Hanzestedenlijn opgezet waarmee de komende jaren wordt ingezet op spreiding van het groeiend aantal internationale bezoekers. De Hanzestedenlijn verbindt negen Hanzesteden in Overijssel en Gelderland, zoals Deventer, Zwolle, Hasselt en Kampen.

Omzien naar elkaar

Wij kiezen voor een samenleving die zekerheid en bescherming biedt. Waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar zijn. Waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn en vrijheid en solidariteit geen tegenstellingen.  De kracht van onze samenleving ligt in samenwerking van mensen die zelf hun schouders eronder zetten en omzien naar elkaar. Dat geeft het vertrouwen dat we met elkaar iedere uitdaging aan kunnen.

De helft van alle Nederlanders is in zijn vrije tijd actief als vrijwilliger in de eigen buurt, de kerk of in de zorg voor anderen. Zonder deze inzet zouden we geen buurthuizen, voetbalclubs, fanfares of toneelverenigingen hebben.  Wij versterken verenigingen en het verenigingsgevoel en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. We zorgen ervoor dat ook kleinere verenigingen bestaansrecht houden en voldoende bestuurders kunnen aantrekken. 

Duurzame energie én bescherming van het landschap

Onze energievoorziening moet schoner worden. Maar we moeten wel steeds kijken of we nog op het goede pad zijn en zo nodig de plannen bijstellen als het slimmer of goedkoper kan. We zijn tegen aantasting of verrommeling van ons prachtige landschap door windmolens en zonneparken als er ook andere mogelijkheden zijn.

Bestaanszekerheid

Betaalbare woningen

Iedereen heeft recht op een eigen en betaalbare woning. Wij willen minder marktwerking, meer samenwerking. Wij pakken het woningtekort aan door in heel het land, en ook in onze regio, de komende tien jaar een miljoen betaalbare en duurzame woningen te bouwen. Een kwart van de nieuwbouw is bestemd voor starters en jongeren en we bieden meer variatie in het woningaanbod voor ouderen. Ook in kleinere dorpen willen wij meer ruimte voor woningbouw om krimp tegen te gaan, de leefbaarheid te vergroten en te voorzien in de woningbehoefte van de eigen inwoners.

Toegankelijke zorg

De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. We willen dat regioziekenhuis open blijven zodat inwoners voor de belangrijkste basiszorg dichtbij terecht kunnen. De acute zorg moet ook in de regio bereikbaar zijn.

Op regionaal niveau willen wij dat er wordt samengewerkt vanuit verschillende zorgdisciplines zodat er voldoende zorgaanbod is voor de vraag in die regio. Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand en vraagt om duidelijke regie en sturing in de regio door samenwerkende gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Er moet meer ruimte komen voor woningbouw waar wonen en zorg voor ouderen gecombineerd kunnen worden. Dit draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid en maakt dat zorg beter toegankelijk is op het moment dat mensen zorg nodig hebben.

Goed onderwijs, zonder leenstelsel

Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van het huidige leenstelsel. Zo zorgen we dat alle jongeren weer de kans krijgen om zonder aarzelingen of belemmeringen door te leren in een vak of een studie. Daarnaast willen wij bij invoering van de nieuwe basisbeurs compensatie voor de ‘leenstelselgeneratie’.

Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op de vele VMBO- en MBO-scholen in Overijssel zijn onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. Daarnaast bieden we meer ondersteuning aan de her-, om- en bijscholing van studenten en volwassenen in met name de techniek, zorg en onderwijs.

Voor een vitale regio is het van belang dat kleine scholen, zowel in het basis als middelbaar onderwijs, behouden blijven. We hebben voorkomen dat de speciale regeling voor kleine scholen werd geschrapt en blijven ons sterk maken voor goed onderwijs voor iedereen. 

Meer wijkagenten, aanpak van criminaliteit

Criminaliteit ondermijnt onze samenleving; daar moet de komende jaren veel meer aandacht voor komen. Veel wijkteams van de politie zijn structureel onderbezet. Wij versterken de basisteams, zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren. We willen af van coffeeshops en het drugstoerisme.

Perspectief

Een eerlijke arbeidsmarkt en ondersteunen van MKB en familiebedrijven

De coronacrisis heeft ons laten zien dat onze arbeidsmarkt steeds meer scheef is gegroeid. Voor te veel mensen, waaronder veel jongeren, is een vast contract en bestaanszekerheid te ver weg. Wij willen een eerlijke arbeidsmarkt waarbij werkenden perspectief hebben, een fatsoenlijk inkomen om van rond te komen en waarin geïnvesteerd wordt zodat als werk veranderd ze geholpen worden om bij- of om te scholen. Voor ondernemers maken we het werkgeverschap weer aantrekkelijker door de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten en bij economische terugval vanuit de overheid een deeltijd-ww regeling klaar te hebben om een zware periode door te komen en personeel vast te kunnen houden. We investeren in innovatie en zetten in op versterking van onze maakindustrie die we ook in Overijssel hebben, zodat we daarin ook meer onafhankelijk zijn van het buitenland.

MKB en familiebedrijven zijn de stabiele dragers van onze economie en werkgelegenheid. Zij zijn geworteld in de steden en dorpen van onze provincie en vaak ook steunpilaren voor het lokale verenigingsleven. Hilde Palland heeft met haar familiebedrijven-plan initiatief genomen deze waardevolle ondernemingsvorm meer te ondersteunen, onder andere door een goede bedrijfsopvolgingsregeling en ondersteuning bij bedrijfsstructuurvragen.

Toekomst voor de landbouw

Er moet weer toekomstperspectief komen voor de landbouw. Wat de sector nodig heeft is een duidelijk langetermijnperspectief, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten. We willen een realistischer stikstofbeleid. We zijn tegen gedwongen onteigening en willen landbouwgrond voor landbouw behouden. Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Boeren moeten weer een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen met hun werk.

Investeren in goede bereikbaarheid

We willen de Hanzelijn van Zwolle via Hengelo naar Berlijn doortrekken en opwaarderen tot knooppunt voor hogesnelheidslijnen, met snellere verbindingen naar de Randstad, Duitsland en Noord-Nederland. De A1, N35 en N36 moeten in de komende jaren aangepakt worden. Eindelijk zijn de plannen nu klaar, we bewaken dat dit nu ook echt uitgevoerd gaat worden.

Samenwerking over de grens

Het CDA blijft zich inzetten voor de bewoners en ondernemers in de grensregio. Samenwerking met onze buurlanden in de vorm van betere arbeidsmobiliteit en belastingverdragen zijn hierbij belangrijk. Ondernemers die net over de grens wonen vallen buiten de inkomenssteun van het corona steunpakket. Hilde Palland blijft zich hiervoor inzetten, samen met het CDA in Brussel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.