19 april 2017

Verhoging van budget voor verkeersveiligheid

Als CDA hebben wij verkeer en veiligheid en daarmee het mobiliteitsplan hoog in het vaandel staan. We hebben niet voor niets herhaaldelijk verkeerssituaties bij u onder de aandacht gebracht, waarvan inwoners hebben aangegeven dat ze zich niet veilig voelen. We hechtten dan ook veel waarde aan de prioriteitenlijst met onveilige verkeerssituaties die we namens het college hebben ontvangen en besproken. In 2015 heeft het CDA het initiatief genomen voor de motie die is ingediend namens de gehele raad om de onveilige verkeerssituaties in Oldenzaal duidelijk in beeld te brengen. Het rapport en de prioriteitenlijst geven een mooie richtlijn voor ons als raad. Dat we dit als raad niet zomaar naast ons neer kunnen leggen lijkt ons duidelijk. We nemen dan ook een logische vervolgstap. 

Wij dienen nu raadsbreed opnieuw een motie in, die we zien als opvolging van de vorige opdracht aan u.

We willen aangeven dat we ons er uiteraard bewust van zijn dat niet alles tegelijk en/of in een keer kan worden aangepakt. Wij erkennen zeker ook dat het logisch is om in bepaalde situaties een integrale aanpak te hanteren en dat werk met werk gecreëerd kan en moet worden. De huidige financiële middelen zijn in elk geval niet voldoende toereikend om een aantal stappen te zetten. Wij zijn van mening dat het niet langer zo mag zijn dat gevaarlijke situaties die vragen om een aanpassing te lang blijven liggen vanwege het ontbreken van financiële middelen. 

Voor het aanpakken van kleine onveilige verkeerssituaties en infrastructurele projecten is reeds in 2015 het budget kleine verkeersmaatregelen ontstaan. Relatief kleine bedragen ten behoeve van genoemde kleine aanpassingen inzake onveilige verkeerssituaties en infrastructurele projecten kunnen direct uit deze pot gefinancierd worden. Deze pot dient wat ons betreft opgehoogd te worden, in eerste instantie voor dit jaar.

Wij willen graag op korte termijn een eerste grote stap zetten en aan de slag gaan met een gedeelte van de prioriteitenlijst en samen bepalen wat wanneer gebeuren gaat. De Schapendijk is aangemerkt als eerste aandachtspunt in de prioriteitenlijst van gevaarlijke verkeerssituaties. We vinden het van groot belang dat deze nr. 1 op deze lijst inclusief de minirotonde Schapendijk-Burgemeester Wallerstraat, zo snel mogelijk wordt aangepakt. Dit uiteraard in samenspraak met de buurtbewoners, zodat ze zich kunnen vinden in de aanpassing. Wat ons betreft is wachten voor deze locatie geen optie. 

Graag lees ik het dictum van deze aangekondigde motie namens de gehele gemeenteraad van Oldenzaal aan u voor:

Verzoekt het college om:

•        De verkeerssituatie aan de Schapendijk, inclusief minirotonde Schapendijk-Burgemeester Wallerstraat, zo spoedig mogelijk aan te passen in overleg met de buurtbewoners;

•        Hiervoor tijdens de eerstvolgende Burap (incidenteel) geld beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Stadsuitleg;

•        Het budget kleine verkeersmaatregelen nog dit jaar (2017) incidenteel te verhogen eveneens ten laste van het fonds stadsuitleg;

•        Bij de programmabegroting 2018 – ten behoeve van een integrale financiele afweging – inzicht te geven in de mogelijkheden tot een structurele ophoging van het budget kleine verkeersmaatregelen;

•        Dit budget dan ook daadwerkelijk in te zetten voor aanpassingen van onveilige verkeerssituaties en infrastructurele projecten.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Judy van der Woning

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.