07 oktober 2015

CDA vraagt steeds aandacht voor verkeerssituaties in Oldenzaal waar door Oldenzalers wordt aangegeven dat ze zich niet veilig voelen.

Wij zijn blij met de toezegging dat de voetgangersoversteekplaatsen bij de Walgaarden, Vestingstraat nu aangepast gaat worden. Bewoners van de Walgaarden worden betrokken bij deze ontwikkeling.

Geachte mevrouw Van der Woning,

Op 7 september 2015 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over diverse verkeerssituaties in Oldenzaal. In deze brief gaan wij op die situaties in. Bij elk onderwerp hebben we cursief eerst uw vraag weergegeven.

Schapendijk

De eerste twee vragen gaan over de Schapendijk, waar wij onlangs maatregelen in verband met de verkeersveiligheid maatregelen hebben getroffen, en de minirotonde Schapendijk / Burgemeester Wallerstraat.

1. Bent u bereid om het punt minirotonde Schapendijk/Burgemeester Wallerstraat opnieuw te bekijken? Zo ja, deze op een andere manier in te richten, omdat dit voor veel weggebruikers nog altijd een onduidelijke verkeerssituatie blijkt te zijn.

De genoemde aansluiting heeft voortdurend onze aandacht. In de situatie vóór de minirotonde was dit een ongeregelde voorrangskruising. Toen deden zich regelmatig ongevallen voor. Na aanlegvan de minirotonde is dit aantal verminderd. Uit onze ongevallengegevens blijkt dat hier de laatste jaren (2008 t/m 2012) geen ongevallen hebben plaats gevonden. Hierbij moet opgemerkt worden dat erin die periode alleen letselongevallen zijn geregistreerd. In de jaren daarvóór, van 2001 t/m 2007, toen alle ongevallen werden geregistreerd, zijn er 9 geregistreerde ongevallen waarvan één letselongeval. Vanaf 1 oktober 2014 worden opnieuw alle ongevallen geregistreerd. Echter kun je alleen zien in welke wegvakken er ongevallen zijn gebeurd. In het wegvak Schapendijk is in deze periode 1 ongeval gebeurd (zonder letsel) en in het wegvak Burg. Wallerstraat zijn twee ongevallen (zonder letsel) gebeurd. Het is echter onbekend waar deze ongevallen exact hebben plaatsgevonden - wel of niet op de minirotonde. Op ons verzoek heeft de politie ook nog handmatig gezocht naar meldingen in 2015 op de Schapendijk; die zijn niet aangetroffen.

De minirotonde is destijds gekozen als beste verkeerskundige oplossing ter plaatse, rekening houdend met praktische zaken zoals de beperkte beschikbare ruimte. Wij zijn met u eens dat de situatie voor sommige weggebruikers 'onduidelijk' kan overkomen, maar gelet op het geringe aantal en de geringe ernst van de ongevallen en de onveranderde fysieke beperkingen om voor andersoortige oplossingen te kiezen, zien wij geen aanleiding het kruispunt opnieuw - anders - in te richten.

2. Bent u bekend met het feit dat:

aangrenzende straten, zoals onder anderen Uiverstraat, nu als sluiproute worden gebruikt? het snelheidslimiet stelselmatig wordt overschreden volgens aanwonenden? dit naar verwachting zal toenemen als gevolg van de maatregelen Schapendijk?bent u bereid om ook hier iets aan te doen, zodat het probleem niet verplaatst wordt?

Dat aangrenzende straten in zekere mate als sluiproute worden gebruikt is een bekend gegeven. Maar dit is ook niet verboden en het neemt - in de genoemde situatie - ook geen uitzonderlijke proporties aan. Wij verwachten niet dat dit door de maatregelen op de Schapendijk alsnog zal gebeuren, maar houden wel de vinger aan de pols.

Het - in bepaalde mate - overschrijden van snelheidslimieten is helaas onvermijdelijk, en komt in veel straten voor. In het Mobiliteits Beleids Plan (MBP) hebben wij een protocol beschreven over hoe hiermee om te gaan, en wanneer maatregelen te treffen. In het MBP is vastgelegd dat we maatregelen treffen wanneer de V85 in 30 km/u-straten hoger dan 39 km/u ligt. (De V85 is de snelheid waaraan 85% van de automobilisten zich houdt.) In de afgelopen maand (september) hebben wij snelheidsmetingen uitgevoerd in de Uiverstraat, gedurende negen aansluitende dagen, in beide richtingen. Hieruit bleek dat de maatgevende snelheid, de zogenoemde V85 rond de 35 km/uur ligt. Het snelheidsbeeld in de Uiverstraat geeft derhalve geen aanleiding (extra) maatregelen te treffen.

Wij delen niet uw verwachting dat ten gevolge van de maatregelen op de Schapendijk er harder gereden wordt in de Uiverstraat. Als die maatregelen al leiden tot een toename van verkeer, is er geen reden om te veronderstellen dat de extra auto's sneller rijden dan de huidige gebruikers van de Uiverstraat, Maar ook dit zullen we monitoren en - als er conform protocol aanleiding voor is - passende maatregelen treffen.

Vestingstraat

U vraagt ook – opnieuw – aandacht voor de voetgangersoversteekplaatsen in de Vestingstraat van de Walgaarden in de richting van In Den Vijfhoek, en stelt daarover onderstaande drie vragen.

3. Heeft er monitoring plaats gevonden met betrekking tot de verkeersafwikkeling nadat de ingang van Albert Heijn gewijzigd is? Zo Ja, wat zijn hiervan de resultaten?

Wij monitoren de situatie rondom de oversteekplaatsen aan de Vestingstraat continue, zoals wij ook eerder op vragen vanuit de raad hebben geantwoord. Zoals ook toen aangegeven, is het aantal voetgangers dat de Vestingstraat oversteekt gering; het aanbrengen van zebrapaden is daarom - conform ons MBP - in deze situatie niet per sé een passende oplossing; het kan bovendien leiden tot 'schijnveiligheid' en zelfs ongevallen. Tot nu toe is sinds de aanpassing van de voetgangersoversteken geen ongeval geregistreerd.

4. Bent u bereid de situatie aan te passen, zodat het oversteken van voetgangers overzichtelijk wordt?

Ondanks dat er geen ongevallen zijn geregistreerd, zijn wij het met u eens dat de huidige oversteekvoorzieningen, die met kanalisatiestrepen zijn gemarkeerd, niet goed zichtbaar zijn. In een gesprek dat wij onlangs hadden met de voorzitter en vicevoorzitter van de bewonerscommissie van de Walgaarden, is dit nog eens nadrukkelijk besproken.

Omdat de zichtbaarheid te wensen overlaat, en dit leidt tot potentieel gevaarlijke situaties, passen wij de oversteekvoorzieningen op korte termijn aan. We gaan daarbij uit van concentratie van de oversteekbewegingen op de meest noordelijke plaats, richting de nieuwe entree van Albert Heijn, zodat de andere oversteken komen te vervallen. Een voorstel daartoe zullen wij met de bewonerscommissie bespreken zodat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Overigens is het zo dat er plannen zijn voor revitalisering van het winkelcentrum In den Vijfhoek. Op dit moment wordt een schetsontwerp voor de buitenruimte gemaakt waarbij ook het parkeerterrein aan de Vestingstraat betrokken is. De voetgangersoversteken zijn als ontwerpopgave meegenomen.

5. Bent u bereid de situatie aan te passen, zodat de verkeerssituatie overzichtelijk wordt voor alle weggebruikers?

Zie punt 4.

6. Bent u bereid de bewoners van de Walgaarden te betrekken in de opties en wijze van mogelijke aanpassingen? 

Ja. Wij spreken met de bewonersvereniging over de aanpassingen op korte termijn, en zullen deze vanzelfsprekend ook betrekken bij de (latere) herinrichting van het hele gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.