08 november 2015

Bijdrage begrotingsbehandeling 2016

In de raadsvergadering van maandag 9 november is de programmabegroting van de gemeente Oldenzaal aan bod gekomen. In deze raadsvergadering stelt de raad vast wat de gemeente voor het komende jaar 2016 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel dat mag kosten. Onderstaand de inbreng van het CDA Oldenzaal.

Voorzitter,

We behandelen vandaag de programmabegroting voor het jaar 2016.

Een begroting is waar verbindingen op alle fronten gelegd worden, vorm krijgen of nog gelegd moeten gaan worden. Het anders kijken anders denken wordt in onze ogen al van verschillende kanten ingezet. Het CDA is hier tevreden over. Tevens willen wij het college complimenteren met een sluitende begroting, dit naar een moeilijke periode waarbij er veel op de gemeente is afgekomen.

Ook de politiek heeft de verbinding opgezocht als het gaat om deze begroting. Handen ineen, blanco om de tafel met alle fracties om te komen tot inzicht in de gezamenlijke standpunten. Deze vanuit gezamenlijkheid uit te dragen door alle partijen van Oldenzaal. Dit kwam vanavond tot uiting in een aantal gezamenlijke moties aan het college. Mooi vinden we dit!

We veranderen langzaam van een sturende overheid naar een participerende overheid. Uitgangspunt van participatie is dat we initiatieven serieus nemen en vanuit een positieve grondhouding ondersteunen.  Dit vraagt niet alleen een omslag in denken en doen van ambtenaren en politici in Oldenzaal, maar ook van onze inwoners. Die verandering is binnen dit huis voelbaar binnen de verschillende terreinen. Verandering gaat met vallen en opstaan. We zien mooie initiatieven tot stand komen vanuit verschillende kanten. Hier komen we straks op terug. 

Communicatie en klanttevredenheid:

Ook hier zijn stappen gemaakt. Onze fractie wil een dik compliment uitdelen aan deze afdeling voor met name het proces rondom de vluchtelingen die we in Oldenzaal hebben mogen ontvangen. Mede door de wijze van communiceren met alle betrokkenen en inwoners van Oldenzaal is de noodopvang goed verlopen. Zowel de weg ernaartoe, als tijdens de opvang en ook de evaluatiemomenten erna. Fantastisch gedaan! 

We hebben recent de resultaten gekregen van het klanttevredenheidsonderzoek. Een mooi gemiddeld cijfer komt voort uit dit onderzoek; een 7,6. Ook komen er aandachtspunten uit waar de gemeente Oldenzaal iets mee kan. De openstelling van de publieksbalie is zo'n aandachtspunt. Het CDA heeft vorig jaar aangegeven het belangrijk te vinden dat tevredenheid over openstelling van de publieksbalie mee zou worden genomen in dit onderzoek. Hieruit blijkt dat de huidige openingstijden voldoen op zich aan de gevraagde voorkeuren, maar dat meer flexibiliteit in de openingstijden gewenst is. De drukte op de maandagavond leidt soms tot lange wachttijden. We zijn blij te lezen dat er een voorstel wordt gedaan om via een pilot de openingstijden te herzien en/of te wijzigen. We zien dit voorstel in 2016 graag tegemoet!  

Naast de publieksbalie is ook de website een belangrijke bron van informatie. Het aandachtspunt: hij is aan vernieuwing toe! We zijn verheugd te horen dat komend jaar de website wordt aangepast. Veiligheid wordt hier als belangrijke voorwaarde genoemd. Meer digitalisering betekent ook dat er een betere veiligheid nodig is voor de privacy van onze inwoners. Komen we op het punt bescherming persoonsgegevens. Binnen de gemeente kennen we verschillende beleidsterreinen waar persoonsgegevens uitgewisseld worden. De wijzigingen die er vanuit Europa aankomen betreft de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van invloed op ons privacy beleid. De gemeente Oldenzaal zal aan deze nieuwe eisen aan de wet bescherming persoonsgegevens moeten gaan voldoen. Hoe staan we ervoor wat dit betreft? We zijn dan ook benieuwd hoe de gezamenlijke motie ontvangen wordt door ons college.

Duurzaamheid:

De ambitie is hoog, bij de 25 duurzaamste gemeenten van Nederland horen! Dat vinden we een mooi streven. Het CDA ondersteunt dan ook van harte de beide moties zoals deze door alle partijen van deze raad zijn ingediend met betrekking tot financieringsmogelijkheden voor particulieren in de vorm van duurzaamheidsleningen. Dat de gemeente bij het thema duurzaamheid voorbeeldgedrag moet laten zien is in principe een open deur, maar moet veel meer tot uiting komen. We hopen dat de gezamenlijke motie met de oproep om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed waar mogelijk, een stap in de goede richting is.

Het CDA zou het college bij deze willen oproepen nogmaals sportclubs actief te stimuleren om zich op de valreep aan te melden voor de regeling Groene Euro’s scoren vanuit de provincie. Om de verduurzaming van de sportwereld te stimuleren, biedt het ministerie een aantrekkelijke subsidie. Sportverenigingen kunnen hierdoor besparen op hun energierekening en dat kunnen ze goed gebruiken, lijkt ons.  

We hebben in de vorige begrotingsbehandeling onze vraagtekens geuit over de haalbaarheid op langere termijn van de beoogde bezuinigingen op het openbaar groen. In de programmabegroting wordt een beleidsplan openbaar groen aangekondigd. Vorig jaar heeft het CDA ervoor gepleit dat dit beleidsplan in de eerste helft van 2015 beschikbaar zou komen zodat we de haalbaarheid van de geplande bezuinigingen kunnen inschatten. Dit is niet gelukt. We hopen vroeg in dit jaar een beleidsplan tegemoet te zien. Kan de portefeuillehouder aangeven of dit gaat lukken?

Burgerparticipatie en communicatie met inwoners van Oldenzaal: 

Even terugkomend op de veranderende rol en de positie van de overheid. We zijn blij te ervaren dat het college van Oldenzaal dit op diverse terreinen al doorvoert. We vragen een actieve rol op veel gebieden van onze inwoners. We zien ook dat ze deze rol oppakken. Een mooi voorbeeld vinden wij het initiatief van bewoners aan de Schapendijk, de bewoners van het Walgaarden met betrekking tot verkeerssituaties, ontwikkelingen rond de tuinen van Soer en de Bombazijn enzovoort.  We verwachten dat onze bewoners verantwoordelijkheid nemen niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun eigen leefomgeving. Dat deze andere manier van denken tijd kost, ook voor onze inwoners, is bijvoorbeeld gebleken tijdens de bijeenkomsten op de Essen en in Zuid-berghuizen aangaande het nieuw te ontwikkelen speelbeleid. Het CDA heeft u bij het vaststellen van onze programmabegroting gevraagd om hen vanaf het allereerste begin te betrekken. Dat heeft u gedaan! Al het nieuwe moet wennen! We zien dit terug in de geringe opkomst van de interactieve bijeenkomsten. We zijn er echter van overtuigd dat dit zal groeien als we blijven stimuleren en faciliteren vanuit de gemeente, dus wat ons betreft doorzetten! Dan willen we nog graag antwoord op de vraag: wanneer we vervolgens komen tot initiatieven en ontwikkelingen, hoe gaan gaan we dan om met onderhoud, veiligheid en verantwoordelijkheid? Hoe gaan we inwoners van Oldenzaal nog meer stimuleren deel te nemen aan het interactieve proces? Zou ophoging van het budget om speelplekken in de wijken te generen bijdragen aan de betrokkenheid, mogelijkheden bieden? Wat is de rol hierin voor de wijkwethouders? We zijn benieuwd naar de reactie op de motie die we gezamenlijk hebben ingediend. Wat houdt de rol van wijkwethouders nu eigenlijk in? Komen we gelijk op het volgende punt.

 

Veiligheid! 

Voorzitter, het CDA zal in deze beschouwingen veel aandacht vragen voor veiligheid en gevoel van veiligheid! 

Te beginnen met het verkeer! Het CDA heeft door schriftelijke vragen te stellen aan het college meerdere keren verkeerssituaties onder de aandacht gebracht. Dit naar aanleiding van reacties van inwoners van Oldenzaal. Situaties die bewoners als onveilig ervaren. Ook bewoners zelf kloppen met enige regelmaat bij de gemeente aan. Wij zijn van mening dat we als gemeente onveilige plekken (zeker als commissie verkeer daar ook zo over denkt) veiliger moeten maken voor inwoners en bezoekers van Oldenzaal. Maar vooral ook wanneer de veiligheid van kinderen in het spel is.  We merken echter dat het soms erg lang duurt voordat er bepaalde zaken daadwerkelijk aangepakt worden. Wanneer we inwoners aan alle kanten vragen om participatie, zelfs bij het onderhoud van openbaar groen, moeten we op gebied van verkeersveiligheid laten zien dat er geluisterd wordt naar inwoners door er daadwerkelijk iets mee te doen. We noemen als voorbeeld hier nog een keer de voorrangsregeling op de kruising van het fietspad met de Seinelaan. Op de route van een groot aantal schoolkinderen wijkt deze als enige af. Er zijn veel bijna-ongelukken. Wilt u deze situatie opnieuw serieus gaan bekijken? De voetgangersoversteekplaatsen bij de Walgaarden worden opnieuw aangepast. Nu worden bewoners van de Walgaarden wel betrokken, heel goed! We hopen dan ook dat ze zich eindelijk veilig voelen wanneer ze oversteken. Het buurtinitiatief in Zuid- Berghuizen tot aanpassing van de Schapendijk is gerealiseerd. Er bereiken ons geluiden dat het hard rijden hiermee nog niet wordt voorkomen. We roepen het college op deze situatie en de omliggende straten goed te monitoren de komende tijd en te luisteren naar de geluiden van aanwonenden. 

In de programmabegroting is structureel € 20.000 vrij gemaakt voor kleine verkeersmaatregelen. Het bedrag is relatief laag. Wij hebben aangegeven als CDA dat we verwachten dat het begrootte bedrag uiteindelijk te laag zal blijken te zijn. Hoe kijkt u hier tegenaan college nu we een jaar verder zijn? We zijn van mening dat het gevoel van veiligheid in het verkeer voor alle inwoners van Oldenzaal van groot belang is. We zouden daarom graag zien dat komend jaar éénmalig geld vrijgemaakt wordt in de begroting uit de alg. reserves, om in kaart te brengen welke verkeerssituaties worden aangemerkt als onveilig en verkeerssituaties waar veel klachten over binnenkomen. Naast klachten denken we dat aanrijdingen of bijna aanrijdingen zonder letsel zeker ook aanleiding kunnen zijn. In de beantwoording van schriftelijke vragen betreft het onderwerp verkeersveiligheid, krijgen we vaak in de beantwoording terug dat er geen gevallen met letselschade bekend zijn. We zouden als het gaat om veiligheid in het verkeer niet willen wachten tot het spreekwoordelijke kalf verdronken is! We zullen hiertoe straks een motie indienen.

 

Veiligheid op en om het spoor: de fractie van het CDA maak zich nog steeds ernstige zorgen over het goederenvervoer per spoor. We blijven hier aandacht voor vragen. Wij denken dat op langere termijn een fundamentele oplossing om dit soort vervoer niet meer door Oldenzaal en andere Twentse gemeenten te laten gaan, noodzakelijk is. Het CDA Oldenzaal roept u op om samen met andere gemeenten en hun en onze inwoners de lobby richting de Haagse politiek in gang te zetten en te houden. Als fractie doen we dat ook bij onze collega’s landelijk en in de provincie. Wij roepen de andere fracties in deze raad op hetzelfde te doen. Voor Oldenzaal denken wij nog steeds dat het spoor langs de A-1 een echte oplossing zal zijn.  Graag horen we de mening van het college hierover!

Ook vragen wij blijvende aandacht voor onze locatie voor afvalwaterinjecties van de NAM. Gelet op de veiligheid is dit een gebied wat aandacht verdiend van het college. Er wordt om 8.500 euro gevraagd om een wandelroute uit te zetten langs de oude tramweg. Naast het De NAM-locatie aan de Loweg loopt een prachtig stukje natuur onderdeel van deze wandelroute. De poort van Twente, drie gemeenten die samenkomen. Hoe contrasterend naast de NAM-locatie en een sterk vervuild gebied aan de Loweg. We roepen dan ook de collega fracties op hier samen in op te trekken in Oldenzaal en bij de provincie. We vragen om aandacht voor dit gebied, dit stukje Oldenzaal; het lijkt een stukje niemandsland.  Aandacht voor het wegdek, de bedrijvigheid is groot, maar met name aandacht voor de veiligheid. Ook vragen we ons af of deze locatie van de NAM niet vermeld moet worden op de risicokaart van Oldenzaal. Graag uw reactie.

 

Sociaal domein en sport:

Van transitie naar transformeren" We zijn er nog niet maar de complimenten voor het verloop van de drie transities tot nu toe. Fijn dat we regelmatig bijgepraat worden met als laatste bijeenkomst de stand van zaken m.b.t. het maatschappelijk plein, deze wordt gezien als voorbeeld in Twente met haar aanpak. Complimenten! De werkdruk ligt hoog. Het CDA denkt dat het tijd wordt om over te gaan tot continuering in de om deze kwaliteit voort te zetten en te waarborgen.

Het CDA is blij we besloten hebben de derde tranche van “ander 

Perspectief”, niet door te zetten. Deze laatste ronde bezuinigingen zou de doodsteek geweest zijn voor vele sportverenigingen. Wij zouden graag zien dat Oldenzaal vitale verenigingen behoudt, die hun maatschappelijke rol waar maken, een goed vrijwilligersbeleid hebben, onderling samenwerken, maar ook met het onderwijs en de zorg. Het CDA heeft bij u aangegeven dat we vinden dat het goed is om vanuit de gemeente die gelegenheid te bieden en dit te faciliteiten waar mogelijk. We hebben kunnen lezen dat FC Noaber twee mooie projecten heeft lopen, FC Noaber werkt en nu ook FC Noaber beweegt.  Mooie voorbeelden van samenwerking. Misschien in de toekomst nog FV Noaber zorgt? Wordt dit initiatief ook doorgetrokken richting andere verenigingen of zijn hier ook al projecten opgestart? Boeskoolfit timmert stevig aan de weg en speelt een grote rol in het stimuleren van kinderen om te gaan sporten. Ook hen willen we graag complimenteren met hun goede werk. We zijn wel benieuwd hoe u verder in gaat spelen op de kansen die er liggen in de verbinding tussen, sport, sportaccommodaties en zorg. De sportvereniging als algemene voorziening in de wijk, waarbij zorg en sport elkaar versterken, als het even kan met andere organisaties in de wijk? Hoe zien de ontwikkelingen en voornemens aangaande sport in Oldenzaal er voor de komende jaren uit?

We weten dat sommige verenigingen het moeilijk hebben of hebben gehad. Hoe staat het er nu voor? Zou u de raad binnenkort willen informeren over de kosten die er de komende jaren op ons af komen. Zijn er investeringen die eraan komen en waar we rekening mee moeten houden? Wat hebben verenigingen nodig? Veel vragen waar we graag antwoord op zouden krijgen. Ook als het gaat om sport heeft het CDA  duidelijk de behoefte aan een bijpraatsessie zoals u dit vaker doet in het sociale domein. Graag uw reactie.

Verder vraagt het CDA wederom aandacht voor stille armoede in het algemeen en met name onder ouderen. Deze laatste groep komt over het algemeen lastiger in beeld. Heeft het college in beeld hoe groot deze groep is en welke stappen worden er ondernomen? Er is een armoede coördinator aangesteld, wat we een goede zaak vinden en we denken dat deze zeker een rol kan spelen in de begeleiding van deze ouderen. Kunt u aangeven hoe de ervaringen tot nu toe zijn nu we een armoede coördinator aan gesteld hebben?

 

Jeugdwerkloosheid:

We kunnen niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk werk, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie zijn voor de fractie van het CDA. We zijn benieuwd hoe de ervaringen tot nu toe zijn arbeidsplaatsenregeling? Mocht deze een doorslaand succes worden dan moeten we wat ons betreft in gesprek over een intensivering. Meer werkgelegenheid leidt immers tot een lager beroep op bijstand en tot 

meer welbevinden bij iemand die weer werk heeft gevonden. Hij of zij doet weer volledig mee. Wij zijn ons terdege bewust dat niet iedereen kan participeren in betaald werk. Wij vragen dan ook wederom uw preventieve aandacht voor maatschappelijke participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast vragen we u een beeld te geven van jongeren onder de 18 jaar, die vroegtijdig school hebben verlaten, momenteel thuis zitten? Wat wordt er preventief wordt ingezet vanuit de gemeente om uitval te voorkomen en doorstroom richting arbeidsmarkt te bevorderen?

 

Toerisme:

Hulsbeek, betaald parkeren past niet in de vrije tijd economie die we willen. Wij gaan hier helaas niet over. We hebben als CDA dan ook opgeroepen richting de provincie om dit voorstel van tafel te halen. Ook hier vragen we collega fracties hetzelfde te doen.

 

Huisvesting:

De vragen ruime aandacht voor sociale woningbouw. Ook hier zijn we benieuwd naar de reactie op de gezamenlijke motie.

Graag willen we ook dit een onderwerp benoemd hebben nl. statushouders, de maatschappelijke discussie en gevolgen voor de toekomst. Landelijk lijkt leiderschap op dit vlak te ontbreken. Politiek Nederland lijken geen antwoord te hebben op de enorme toestroom van vluchtelingen en de gevolgen voor Nederland. Dit creëert angst onder de bevolking en dat brengt onrust met zich mee. We zien het aan alle kanten terug. We hebben niet voor niets gezamenlijk opgeroepen tot respect tot vrijheid van meningsuiting onlangs in de raadsvergadering. Op de noodopvang van de vluchtelingen in Oldenzaal kunnen we gelukkig goed terugkijken. Maar dit hebben we reeds benoemd. Met de komst van statushouders komen we opnieuw voor uitdagingen te staan. Het heeft o.a. gevolgen voor de financiële situatie Oldenzaal, de WMO, gevolgen voor huisvesting en onderwijs. Grotendeels zijn we als Oldenzaal afhankelijk van wat de landelijke politiek doet. Wel pleitten we als CDA voor duidelijk beleid in Oldenzaal niet alleen op gebied van WMO maar ook huisvesting en onderwijs. Duidelijkheid voor onze inwoners! Laten wij ervoor zorgen dat we wel antwoorden hebben en weten wat er op ons af komt, de regie houden. We vragen u de raad hierin mee te nemen de komende tijd zoals we dit van u gewend zijn.

 

Binnenstad:

Erg belangrijk binnen het programma stedelijke en economische ontwikkeling is wat het CDA betreft is herontwikkeling van de “rotte kiezen”. Kan het college aangeven hoe het ervoor staat met plekken als de oude huishoudschool, de oude Peugotgarage? 

Dan hebben we natuurlijk onze binnenstad. Mooie ontwikkelingen, maar ook veel leegstand. De detailhandel heeft het zwaar. Wederom is het leggen van verbindingen hier van groot belang. We zien dat er stappen worden gezet, vanuit de kant van gemeente, maar ook vanaf de kant van de ondernemers. Zo hebben de ondernemers aan de Deurningerstraat de handen ineengeslagen, 30 stuks. Ze zijn bezig met een eigen visie op ontwikkeling binnenstad. Ik noem een paar ideeën die ze op tafel legden: maak van deze straten aanloopstraten, maak ze autoluw te maken met mogelijkheid tot kort parkeren voor de deur. Geef duidelijk de parkeerhavens aan Bisschoppoort, Steenpoort … Kortom een visie die het zeker verdiend om aangehoord te worden. We roepen het college op in gesprek te gaan met deze groep ondernemers over hun visie, maar ook over de ontwikkelingen rondom vijfhoek. Wat ons betreft is het ondenkbaar om deze mooie straat in een soort van sterfhuisconstructie te gieten door de uitgang van de Vijfhoek aan die zijde dicht te gooien met de komst van de bieb. Terugbrengen van het centrum tot een kleinere kern rondom de Driehoek en Groote Markt, betekent in onze ogen niet dat automatisch straten worden afgestoten. Afsluiting heeft in onze ogen nl. gevolgen voor de Grote straat, Steenstraat en het Kerkplein. De verbinding met het overige winkelgebied blijft in onze ogen van belang. Wij vragen aan het college om zich in te spannen en te pleitten om hier een uitgang van de bieb (wanneer dit doorgaat tenminste) te houden. We zijn erg benieuwd hoe u hierover denkt? We zijn natuurlijk zeer verheugd dat de leegstand in de Vijfhoek eindelijk de aandacht heeft die het verdiend en de gesprekken met Rodamco lopen.

Zoals gezegd zijn er al stappen genomen. We zijn benieuwd naar de voortgang van deze stappen? Hoe zijn de ervaringen van de projectwethouder en naar die van de procesmanager met betrekking tot de ontwikkelingen in de binnenstad? Graag een reactie hierop!

Zoals vorig jaar benoemd door het CDA is er voor de binnenstad ook geld nodig om ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. We zijn verheugd dat inmiddels een binnenstadfonds is ingesteld en dat er 500.000 beschikbaar is gemaakt voor initiatieven vanuit de binnenstad. Daarop aansluitend vinden we dat de bal nu ligt bij de ondernemers van de binnenstad. Wij zijn van mening dat we moeten uitzoeken welke middelen het meest efficiënt zijn om onze binnenstad sterker te maken. In het recente artikel van de Tubantia 4 november jongstleden geven ondernemers aan dat ze eindelijk moeten gaan samenwerken, maar ook dat ze moeite te hebben met de betaling van invorderingskosten door de gemeente t.b.v. subsidie voor de SOBO, ze graag ambtenaren willen aanstellen voor de promotie van de binnenstad en het gratis parkeren wordt door de ondernemers opnieuw genoemd als mogelijkheid. Korte samenvatting van hun betoog: de gemeente moet betalen en de ondernemers moeten samenwerken. Het CDA vindt dat het samenwerken iets is dat ze zouden zelf moeten kunnen, maar ook willen! Ook zouden ze hun eigen onderneming moeten kunnen promoten, creatief ondernemen, wij zien dit niet als taak van de gemeente. De taak van de gemeente is zorgen voor een goede binnenstad op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daar zou de focus wat ons betreft binnen dit huis op moeten liggen. Kom ik automatisch op het volgende: “een binnenstad manager”. Dit lijkt een doel op zich te worden en wij zijn benieuwd of dit doel de oorzaak van de leegstand weg zal nemen en/of deze manager de gezamenlijkheid zal creëren onder deze ondernemers. De motie zoals deze eerder is ingediend zal hier hopelijk duidelijkheid ingeven. Is er naast alles wat nu al door de gemeente is ingezet nog draagkracht voor weer een functionaris? Ook wanneer deze grotendeels bekostigd zou gaan worden vanuit de binnenstadondernemers? Of hebben deze binnenstadondernemers iets heel anders nodig vanuit de gemeente om hen voort te helpen te gaan floreren en te verbinden? Wij zouden graag van de ondernemers van de binnenstad willen weten wat er nu echt nodig is om de handen ineen te slaan, om elkaar te gaan inspireren, te versterken, om krachten te bundelen en zo mogelijk te komen tot kansrijke initiatieven? Hopelijk kunt u hierop doorvragen wanneer u de motie gaat uitvoeren. Natuurlijk met als doel om Oldenzaal nog beter op de kaart te zetten en voor ondernemers om uiteindelijk ook hun omzet te verhogen. Wij zijn benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt en horen dit graag! Om het onderwerp af te ronden: met de ontwikkelingen rondom de tuin van Soer, de stadtuinen, het mooiste kerkplein van Nederland en straks de herinrichting van de Groote Markt, het eventuele afsluiten en dus meer betrekken van de Marktstraat naast al het andere, de evenementen en activiteiten die er georganiseerd worden, hebben we als Oldenzaal genoeg te bieden om de binnenstad aantrekkelijk te houden.

Dan tot slot het fiets parkeren. graag maken we hier nogmaals gebruik van de gelegenheid aandacht te hebben voor het fiets parkeren in binnenstad: we vragen u hoe het gebrek aan fietsenstallingen op en rondom de Groote Markt aankijkt en of hier een oplossing voor is? Ten aanzien van de pilot bewaakte fietsenstalling zal het u niet verbazen dat we dit zouden willen continueren. De geluiden zijn positief. We zijn dan ook erg benieuwd wat er uit de evaluatie van dit project gaat komen. Kunt u alvast aangeven hoe deze evaluatie eruit gaat zien en wanneer we de resultaten kunnen verwachten?

 

Voorzitter,

Ik kom tot een einde van mijn betoog!

Al met al is het dit goede basis om het komende jaar met vertrouwen tegemoet te zien, anders en integraal over alle beleidsvelden te durven blijven kijken en zich steeds weer aandienende nieuwe kansen optimaal te benutten. Het sleutelwoord verbinding te zoeken en leggen, onder andere tussen verschillende beleidsterreinen, met inwoners van Oldenzaal, bedrijven en ondernemers, verenigingen en clubs, maatschappelijke instellingen maar natuurlijk ook binnen de politiek!

Tot slot wil ik namens de CDA-fractie de ambtelijke organisatie hartelijk bedanken voor alle inspanningen van het afgelopen jaar en het uiteindelijke resultaat. 

Voorzitter, dank u wel!

Namens het CDA, Maaike Rödel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.