05 mei 2016

CDA stelt vragen over locatie afvalcontainers Bentinckstraat

De CDA fractie heeft vragen gesteld aan het college over de locatie van de afvalcontainers aan de Bentinckstraat en de communicatie richting onze inwoners. Lees hieronder de vragen die de CDA fractie heeft gesteld. 

Geacht college,

Het CDA hecht grote waarde aan de wijze van communiceren richting onze inwoners. Het vroegtijdig betrekken van inwoners van Oldenzaal als het gaat om veranderingen of besluiten die betrekking hebben op de woon-en leefomgeving vinden we van groot belang. We zien dat u op divers terrein inwoners oproept om mee te denken over beleid, bijvoorbeeld als het gaat om speelbeleid. Dit vinden we een goede zaak. Het is een wisselwerking tussen gemeente en inwoners. Vooraf betrekken en inwoners laten meebeslissen over beleid is nodig om draagvlak te creëren voor veranderingen, maar ook om af te zien van bepaalde besluiten wanneer er geen draagvlak of veel weerstand blijkt te zijn. Als het gaat om afvalbeleid hebben we u diverse keren op het hart gedrukt zaken grondig en duidelijk te communiceren richting inwoners, zodat men weet waar men aan toe is. 

We waren dan ook verbaasd te lezen dat werkzaamheden, betreft het plaatsen van bovengrondse afvalcontainers aan de Bentinckstraat, moesten worden gestaakt. De reden hiervoor; een protesterende inwoner, mevrouw Moek. Ze was het niet eens met plaatsing van de containers vlak voor haar woonkamerraam. Mevrouw Moek geeft aan dat ze vooraf niet is ingelicht over de locatie van deze containers.

De fractie van het CDA heeft daarom de volgende vragen:

Bent u het met ons eens dat een bovengrondse afvalcontainer veelvuldig gebruikt gaat worden door buurtbewoners? Bent u het met ons eens dat de locatie daarom zorgvuldig moet worden afgewogen? Dat onder andere rekening moet worden gehouden met de loopafstand van eventuele gebruikers, maar zeker ook met eventuele overlast voor omwonenden?Bent u het met ons eens dat het plaatsen van een afvalcontainer voor een woonkamerraam niet wenselijk is? (zie bijlage: foto’s voor/ na)Hanteert de gemeente criteria voor het kiezen van locaties van afvalcontainers? Zo ja welke criteria betreft dit? Op welke wijze (buiten de melding in de KOM (week 14) of op de website van Twente Milieu) zijn de inwoners van de Bentinckstraat persoonlijk ingelicht over de voorgenomen plaatsing, de locatie en datum van plaatsing van de afvalcontainers?Kunnen inwoners van Oldenzaal bezwaar maken tegen de plaatsing van een container nabij hun woning wanneer ze dit zouden willen doen? Zo ja, hoe zijn ze hiervan op de hoogte gebracht? Zo nee, bent u van mening dat dit wel een optie zou moeten zijn?Welke actie gaat u ondernemen richting mevrouw Moek en de inwoners van de Bentinckstraat?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van het CDA,
Stefan ten Vergert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.